Επανέναρξη ακολουθιών στον Μοναστηριακό Ναό των Αγιοταφιτών

Loading...


Την Πέμπτην, 14ην /27ην Δεκεμβρίου 2012, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ετέλεσε την τελετήν του αγιασμού του ύδατος εις  τον συνεχόμενον μετά  του Παναγίου Τάφου ιερόν μοναστηριακόν Ναόν των Αγιοταφιτών Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Τούτο έλαβε χώραν μετά την συμπλήρωσιν των εξαμηνιαίων εργασιών της εξ ολοκλήρου εξωτερικής και εσωτερικής ανακαινίσεως του ιερού Ναού, δαπάναις του Τυπικάρη Αρχιμανδρίτου π. Αλεξίου και αρχιτεκτονική επιστασία του αρχιτέκτονος του Ναού της Αναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου. Μετά την τελετήν του αγιασμού ο Μακαριώτατος ανέγνωσε από του Μεγάλου ευχολογίου την σχετικήν ευχήν «επί διασαλεύσεως Αγίας Τραπέζης» καθ’ ότι οι εν λόγω εργασίαι συμπεριέλαβον και τον χώρον του Ιερού Βήματος και της Αγίας Τραπέζης.
Μετά τούτο ήρξατο η ακολουθία του Εσπερινού  υπό του εφημερίου του εν λόγω Ναού, παρουσία από του παραθρονίου του Μακαριωτάτου, των Αγιοταφιτών Αρχιερέων, Ιερομονάχων, διακόνων, μοναχών, μοναζουσών και προσκυνητών.
Άμα τη λήξει του Εσπερινού εις το Επιτροπικόν προπίνων ο Μακαριώτατος προσεφώνησε τους Αγιοταφίτας Πατέρας διά της κάτωθι προσφωνήσεως ελληνιστί:

” Αγίασον, Κύριε, τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου.

Σεβαστοί Πατέρες και αδελφοί,

Άγιοι Αρχιερείς,

Ευχαριστίας αναπέμπομεν τώ Αγίω Τριαδικώ Θεώ επί τω ευλογημένω τούτω γεγονότι της επαναλειτουργίας του μοναστηριακού και Πατριαρχικού τούτου Ιερού Ναού των Αγίων ενδόξων θεοστέπτων μεγάλων βασιλέων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Ως γνωστόν, αιεν τω Ναώ τούτω τελούμεναι ακολουθίαι και ιεραί Λειτουργίαι ανεστάλησαν επί εξάμηνον και πλέον ένεκεν των ανακαινιστικών και αναστηλωτικών εργασιών, τας οποίας ανέλαβε και έφερεν εις αίσιον πέρας οαρχιτέκτων του Ναού της Αναστάσεως κ. Θεοδόσιος Μητρόπουλος μετά του συνεργείου αυτού.
Ηανακαίνισις τούιστορικού και Πατριαρχικού τούτου Ναούενέχει ιδιαιτέραν σημασίαν, τόσον διά την Αγιοταφιτικήν ημών Αδελφότητα, ηοποία αόκνως μεριμνά υπέρ της προστασίας και της συντηρήσεως των ιερών σεβασμάτων της πίστεως ημών, όσον και διά τον χριστιανικόν και ελληνορθόδοξον- Rum Orthodox χαρακτήρα της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ, της οποίας ο Ναός της Αναστάσεως αποτελεί την χριστιανικήν αυτής καρδίαν. Σημειωτέον ότι ο Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αποτελείαναπόσπαστον τμήμα του Ναού της Αναστάσεως, δεδομένου ότι επικοινωνεί με την Ροτόντα, δηλονότι τον Πανάγιον Τάφον του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, φυσικώς και πνευματικώς.
Η σημερινή σεμνή αυτή τελετή μας παρέχει το δικαίωμα να αναφερθώμεν,  ταπεινώς μεν αλλά και μετά της εν Χριστώ καυχήσεως κατά Παύλον, εις την συμβολήν της αναδείξεως των Παναγίων Προσκυνημάτων και συναφών ιερών ιδρυμάτων, τόσον εις την Αγίαν Γην όσον και εκτός αυτής Αγιοταφιτών Πατέρων, των οποίων την μνήμην τιμά και γεραίρει το Ιερόν ημών Κοινόν.
Την των Αγιοταφιτών Πατέρων παλαιοτέραν και νεωτέραν αγάπην και φροντίδα διά τους Αγίους Τόπους και λειτουργικούς Ναούς και τας Ιεράς Μονάς διετράνωσε και διατρανοί και μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και ο οσιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αλέξιος, ο οποίος ιδία πρωτοβουλία και διαγνώμη Συνοδική και Πατριαρχική ευλογία, ανέλαβεν εξ ολοκλήρου την δαπάνην, αλλά και την επιστασίαν τού ανακαινιστικού τούτου έργου.
Εν τω σημείω τούτω θέλομεν να εκφράσωμεν την Παριαρχικήν ημών ευαρέσκειαν  ως και τας συγχαρητηρίους ευχάς των Πατέρων και αδελφών της Γεραράς Αγιοταφιτικής ημών Αδελφότητος και να ευχηθώμεν εις τον π. Αλέξιον , Τυπικάρην όντα του Πατριαρχικού και μοναστηριακού τούτου Ναού,όπως Κύριος ο Θεός ημών αναδείξη αυτόν διά πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και διά των ικεσιών των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης άξιον εργάτην τού αμπελώνος του Κυρίου, ίνα δι’ έργων και λόγων δοξάζηται το Πανάγιον αυτούόνομα κατά το παράδειγμα του Κυρίου ημών λέγοντος: «ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς», (Μaτθ. 5,16).
Έπιδε, Κύριε ο Θεός ημών, επί τού ανακαινισθέντος οίκου Σου εν πλήθει των Σων επουρανίων αγαθών. Αντάμειψε και τους εν αυτώ διακονούντας και υπουργούντας, ενίσχυσον, αβλαβείς διαφυλάττων. Αμήν” .