Ένταση στα Ιεροσόλυμα – Υπερ-ορθόδοξοι Εβραίοι κατά του Πατριαρχείου (φωτο)

Loading...


Ένταση μεταξύ στελεχών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και υπερορθόδοξων νεαρών Εβραίων προκλήθηκε, στην κατακόμβη της Πεντηκοστής στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να κλιθούν οι αστυνομικές αρχές για να προστατεύσουν τους Αγιοταφίτες.

Όπως ανακοίνωσε το Πατριαρχείο, η ομάδα των νεαρών διέρρηξε το παρεκκλήσιο και τοποθέτησε στην πόρτα του, αλυσίδα με λουκέτο.

Όταν πήγαν στο σημείο οι εκπρόσωποι του Πατριαρχείου με επικεφαλής τον αρχιγραμματέα, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχο μαζί με τους αστυνομικούς και μέλη του τμήματος χριστιανικών υποθέσεων του υπουργείου Θρησκευμάτων του Ισραήλ, ομάδα περίπου δέκα νεαρών από την κοντινή Συναγωγή πλησίασε στο σημείο αμφισβητώντας την δικαιοδοσία του Πατριαρχείου στο παρεκκλήσιο.

Παρά την επέμβαση των αρχών ασφαλείας η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο με αποτέλεσμα οι νεαροί να μπουν με τη βία στο παρεκκλήσι απ’ όπου αρνούνταν να αποχωρήσουν.

Στην υπόθεση παρενέβη και το ελληνικό γενικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ, όπως και ο Δήμος της πόλης.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
Το εσπέρας της Παρασκευής, 25ης Μαίου/7ης Ιουνίου 2013, οι ιεροσπουδασταί της επί του λόφου της Αγίας Σιών Πατριαρχικής – Ιερατικής Σχολής του Πατριαρχείου παρετήρησαν ότι άγνωστοι είχον παραβιάσει την σιδηράν καγκελλωτήν θύραν του παρεκκλησίου – κατακόμβης της Πεντηκοστής, είχον αφήσει εντός αυτού θρησκευτικά βιβλία και έτερα αυτών αντικείμενα και είχον κλείσει αυτό με ιδίαν αυτών αλυσίδα και κλειδαριάν.

Το εν λόγω υπόγειον παρεκκλήσιον είχεν άνασκαφή υπό του μακαριστού Πατριάρχου Ιεροσολύμων Τιμοθέου και εκτός ωρισμένων άλλων περιπτώσεων χρησιμοποιείται και την Δευτέραν του Αγίου Πνεύματος εκάστου έτους διά την ανάγνωσιν μιάς των ευχών της Πεντηκοστής- Γονατιστής κατά την λιτανείαν από της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος προς τον τάφον του προφητάνακτος Δαβίδ και το υπερώον.

Οι ιδόντες το γεγονός τούτο μαθηταί ενημέρωσαν τον Σχολάρχην Οσιολογιώτατον π. Φώτιον περί τούτου, ούτος δε αρμοδίως ενημέρωσε το Πατριαρχείον, το δε Πατριαρχείον ακολούθως το Τμήμα Χριστιανικών Υποθέσεων του Υπουργείου Θρησκευμάτων του Ισραήλ και την Ισραηλινήν Αστυνομίαν.

«Διαγενομένου του Σαββάτου», την πρωίαν της Κυριακής μετά τη θείαν Λειτουργίαν, ο Σχολάρχης π. Φώτιος και ο Γέρων Αρχιγραμματεύς Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης Αρίσταρχος μετέβησαν επί τόπου και τη καθοδηγήσει της Ισραηλινής Αστυνομίας εδοκίμασαν να απελευθερώσουν το παρεκκλήσιον από της τεθείσης εις την θύραν αυτού αλυσίδος και να εισέλθουν.

Τότε ενεφανίσθησαν πιθανώς εκ της πλησιοχώρου Συναγωγής του τάφου του προφητάνακτος Δαβίδ δέκα περίπου ακραίοι θρησκευόμενοι Ισραηλινοί, διαμαρτυρόμενοι κρατούντες ανά χείρας την Βίβλον, αναγιγνώσκοντες και προσευχόμενοι φωνασκούντες, αρνούμενοι την δικαιοδοσίαν του Πατριαρχείου και εμποδίζοντες ακόμη και την Αστυνομίαν να εισέλθη και να εξαγάγη τα εντός του παρεκκλησίου αφεθέντα αντικείμενα αυτών.

Εν τω μεταξύ γυνή θρησκευομένη, κεκαλυμμένη την κεφαλήν, καταφθάσασα, ήρχισεν επιπλήττουσα αγρίως τους αντιπροσώπους του Πατριαρχείου και της Αστυνομίας και δημιουργήσασα άνοιγμα εις το καγκελλωτόν περίφραγμα του παρεκκλησίου, εισήγαγεν άνωθεν επί παρουσία της Αστυνομίας τρεις βοστρυχωτούς νεανίας.

Τούτων εξελισσομένων, ο Γέρων Αρχιγραμματεύς και ο Σχολάρχης ενημέρωσαν την Α. Θ. Μακαριότητα τον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, όντα εις Αμμάν της Ιορδανίας, διά ποιμαντικήν επίσκεψιν, τον κ. Σεζάρ Μαρζίε Υπεύθυνον του Τμήματος Χριστιανικών Υποθέσεων του Υπουργείου Θρησκευμάτων του Ισραήλ, τον επί των Χριστιανικών Υποθέσεων Σύμβουλον της Δημαρχίας Ιεροσολύμων κ. Δαβίδ Κόρεν και τον Γενικόν Πρόξενον της Ελλάδος εις το Ισραήλ κ. Σωτήριον Αθανασίου, ο οποίος και κατέφθασε επί τόπου μετ’ ολίγον μετά των Νομικών Συμβούλων του Πατριαρχείου.

Μετά πάροδον διώρου περίπου και κατόπιν πολλών προσπαθειών η Αστυνομία εξήγαγε άκοντας και διαμαρτυρομένους τους αυθαιρέτως εισπηδήσαντας εις ξένην ιδιοκτησίαν και θρησκευτικόν χώρον του Πατριαρχείου μετά προθέσεως καταλήψεως και ιδιοποιήσεως αυτού και τα αντικείμενα αυτών και εκλείδωσε το παρεκκλήσιον διά των κλειδών των φυλασσομένων εν τη Σχολή. Παρά ταύτα η διαμαρτυρομένη γυνή επέθεσε νέαν αλυσίδα μετά κλειδαριάς.

Μετά ταύτα η Νομική Υπηρεσία του Πατριαρχείου μετά του Σχολάρχου έδωσαν κατάθεσιν εις την Αστυνομίαν Ιεροσολύμων μετ’ αποδεικτικών στοιχείων της ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου εις τον χώρον τούτον διά την πλήρη διευθέτησιν του προβλήματος διά της αποκαταστάσεως της διασαλευθείσης τάξεως.

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων καταδικάζει την παράνομον και άδικον ταύτην πράξιν επιβουλής της ιδίας αυτού περιουσίας και δη εις θρησκευτικόν προσκυνηματικόν αυτού χώρον, ευχαριστεί την Ισραηλινήν Αστυνομίαν διά την συμπαράστασιν αυτής εις την επί του λόφου της Αγίας Σιών προσκυνηματικήν αυτού ιδιοκτησίαν και επιφυλάσσεται να συνεχίση τας ενεργείας αυτού διά την ολικήν επίλυσιν του προβλήματος.

alt
alt
alt
alt
alt