Χειροτονία πρεσβυτέρου εκ του χωρίου των Ποιμένων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Κυριακή 27ην Ιουλίου 2014, έλαβε χώραν η εις ιερέα χειροτονία του Ιεροδιακόνου π. Γεωργίου Μπανούρα εις Πρεσβύτερον εις τον Ιερόν Ναόν των Προπατόρων της Ελληνορθοδόξου Κοινότητος του Χωρίου των Ποιμένων – Μπετσαχούρ υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου εν Βηθλεέμ Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου.

Ο π. Γεώργιος Μπανούρα κατάγεται εκ της κώμης Χωρίου των Ποιμένων – Μπετσαχούρ, εσπούδασε δε την Θεολογίαν εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών, απεφοίτησε εκ του Ωιδείου Αθηνών, και πρόκειται να υπηρετήση κατ᾽ απόσπασιν εις την εν Μπιρζέτ παρά την Ραμάλλαν Ελληνορθόδοξον Κοινότητα, ύστερον δε εις την Κοινότητα ταύτην της γενετείρας αυτού.

Προ της χειροτονίας ο χειροτονούμενος προσεφώνησε τον χειροτονούντα αυτόν Πατριαρχικόν Επίτροπον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτον,ο δε χειροτονών Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου προσεφώνησεν τον χειροτονούμενον διά προσφωνήσεως αραβιστί.

 Άμα τη χειροτονία, συγγενείς μέλη της πατριάς αυτού και πάντες οι τιμώντες αυτόν ενορίται προσεφώνησαν τον π. Γεώργιον διά του “Άξιος, άξιος, άξιος” .

 Την μεσημβρίαν της ημέρας ταύτης ο π. Γεώργιος παρέθεσε τράπεζαν εις πολλούς, εις την οποίαν προσκληθείς μετέσχεν τιμών και ευλογών αυτόν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.Ετικέτες