Τι αναφέρει η συμφωνία των Πατριαρχείων Ιεροσολύμων-Ρουμανίας (φωτο & video)

Loading...


Την Δευτέραν, 21ην Ιανουαρίου/3ην Φεβρουαρίου 2014, ωλοκληρώθη και επεσφραγίσθη η μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του Πατριαρχείου Ρουμανίας «Πατριαρχική απόφασις συμφωνίας και αποκαταστάσεως της εκκλησιαστικής κοινωνίας», διακοπείσης λόγω της υπό του Πατριαρχείου Ρουμανίας ανεγέρσεως Εκκλησίας εις Ιεριχώ άνευ της εγκρίσεως του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Η ως άνω συμφωνία προετοιμάσθη διαρκούντος του έτους 2013 εις συναντήσεις λαβούσας χώραν μεταξύ Αντιπροσωπειών των δύο Πατριαρχείων εις Ιεροσόλυμα τη εκκλησιαστική ειρηνική διαμεσολαβήσει του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Επί τω σκοπώ της ολοκληρώσεως της εν λόγω συμφωνίας, ήλθον εκ Ρουμανίας εις Ιεροσόλυμα και εγένοντο δεκτοί υπό της Α.Θ.Μ. του  Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Τιργοβεστίου κ. Νήφων, Πατριαρχικός Έξαρχος, ο καθηγητής αιδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Ιονίτσα Βιορέλ, ο αιδεσιμολογιώτατος π. Μιχαήλ Τίτσα και ο νέος Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρουμανίας εις Ιεροσόλυμα Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος, φέροντες μεθ’ εαυτών υπογεγραμμένην την εν λόγω συμφωνίαν παρά του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ εις Βουκουρέστιον, την Κυριακήν, 20ην Ιανουαρίου /2αν Φεβρουαρίου 2014.

1

Την εν λόγω συμφωνίαν υπέγραψεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος την ως άνω ημέραν ενώπιον της Ρουμανικής Αντιπροσωπείας και ενώπιον του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του Προέδρου των Οικονομικών Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου.

1

Τα κύρια σημεία της συμφωνίας ταύτης, επεσφραγίσθησαν νυν και διά της συμφωνίας των Προκαθημένων των δύο Εκκλησιών ότι «ο Ιερός Ναός και ο εν αυτώ ξενών εν Ιεριχοί λειτουργεί ουχί ως Μοναστική Αδελφότης ή ως οιασδήποτε μορφής Μοναστική Κοινότης, αλλ’ ως «Οίκος Προσκυνητών».

Άμα τη υπογραφή της συμφωνίας,  αντηλλάγησαν τα μεταξύ των Προκαθημένων των δύο Εκκλησιών αρμόζοντα δώρα.

Ευθύς αμέσως ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος εδέχθη τα Συστατήρια Γράμματα του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ διά τον εις Ιεροσόλυμα Αντιπρόσωπον του Πατριαρχείου Ρουμανίας Αρχιμανδρίτην Τιμόθεον.

Μετά ταύτα προσήλθεν ο πρώην Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρουμανίας εις Ιεροσόλυμα Αρχιμανδρίτης π. Ιερώνυμος και εζήτησε συγγνώμην παρά του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου και ούτως, συνωδά τη αποφάσει ταύτη, εγένετο η άρσις της καθαιρέσεως αυτού υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και η μετάθεσις αυτού υπό του Πατριαρχείου Ρουμανίας δι’ υπηρεσίαν εν αυτώ.

{youtube}vUbQ6snbeCI{/youtube}

Οι επαφές

Από Τετάρτης-Πέμπτης, 7ης -8ης  /20ης -21ης  Φεβρουαρίου 2013, Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ρουμανίας επεσκέφθη το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.
Η Αντιπροσωπεία αύτη, συνισταμένη εκ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ταργοβεστίου και Πατριαρχικού Εξάρχου κ. Νήφωνος, του καθηγητού  αιδεσιμολογιωτάτου π. Ιονίτσα Βιορέλ, του Αρχιγραμματέως και Πατριαρχικού Συμβούλου οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Μιχαήλ Τίτσα, ήλθεν εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, κατόπιν διαμεσολαβητικής πρωτοβουλίας, την οποίαν ανέλαβε το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ίνα ευρεθή λύσις εις το πρόβλημα της διακοπής του μνημοσύνου του Πατριάρχου Ρουμανίας υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, λόγω της άνευ κανονικής αδείας ανεγέρσεως ναού και ξενώνος υπό της Ρουμανικής Εκκλησίας εις Ιεριχώ και κατόπιν επισκέψεως επί τω σκοπώ τούτω Αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αποτελουμένης εκ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου Ζηζιούλα και του Αρχιγραμματέως Αρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου Σαμαρά.

Η εν λόγω Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ρουμανίας κατά τας δύο ημέρας της παραμονής αυτής εις τα Ιεροσόλυμα συνεζήτησε μετ’ Επιτροπής του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελουμένης εκ του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του εν Βηθλεέμ Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου και του εν Ραμάλλα ηγουμένου οσιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος υπό την Προεδρείαν της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Εις το τέλος της της συζητήσεως και επί τω σκοπώ της άρσεως της διακοπής της εκκλησιαστικής κοινωνίας μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του  Πατριαρχείου Ρουμανίας υπεγράφη ad referendum προς την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον Πρακτικόν,  εισηγούμενον ότι η απόλυτος δικαιοδοσία εκκλησιαστική και κανονική επί της εν Ιεριχοί Εκκλησίας και του εν αυτή ξενώνος και  ο διορισμός του ιερέως αυτής ανήκει εις τον εκάστοτε Πατριάρχην Ιεροσολύμων, η ιδιοκτησία δε αυτών ανήκει εις το Πατριαρχείον Ρουμανίας, ο δε εν Ιερουσαλήμ Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρουμανίας, καθαιρεθείς Αρχιμανδρίτης π. Ιερώνυμος Κρέτσου, άμα τη αποκαταστάσει αυτού πάλιν υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις την ιερωσύνην θα ανακληθή εις την Ρουμανίαν.

Τηρουμένων των ως άνω αναφερομένων προϋποθέσεων και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συναινούσης, αποκατασταθήσεται συν Θεώ η εκκλησιαστική κοινωνία μεταξύ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και Πατριαρχείου Ρουμανίας.
Αι συναντήσεις διεξήχθησαν εις πνεύμα αδελφικής αγάπης και ειλικρινούς διαλόγου, αντηλλάγησαν δε αμοιβαίως τα αρμόζοντα τη επισκέψει δώρα.

{youtube}-kaMn3glmi8{/youtube}Ετικέτες