Παραμονή Χριστουγέννων στην Βηθλεέμ (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Πλήθος κόσμος έδωσε το παρών στις εορταστικές εκδηλώσεις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων την παραμονή των Χριστουγέννων.

Σημείο κορύφωσης ήταν το Σπήλαιο της Γεννήσεως στην Βηθλεέμ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου: «Η εορτή των Χριστουγέννων εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου συμφώνως προς την τυπικήν αυτού διάταξιν και την προσκυνηματικήν καθεστωτικήν τάξιν εις την πόλιν Βηθλεέμ και εις το Σπήλαιον της Γεννήσεως του Χριστού και την επ᾽ αυτού Βασιλικήν της Γεννησεως, την Παραμονήν, Τρίτην 24ην Δεκεμβρίου/ 6ην Ιανουαρίου 2015 και ανήμερα της εορτής Τετάρτην, 25ην Δεκεμβρίου 2014/ 7ην Ιανουαρίου 2015.

Την πρωίαν της ως άνω ημέρας της Παραμονής, η Ισραηλινή Αστυνομία υπό τον κ. Άβη Μπιτόν και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Θρησκευμάτων του Ισραήλ κ. Σεζάρ Μαρζήε προσελθόντες εις το Πατριαρχείον, συνεχάρησαν επί τη εορτή τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ακολούθως δε συνεξήλθον μετ᾽ Αυτού και των Αγιοταφιτών Πατέρων εν πομπή προς την πύλην του Δαβίδ.

Ενταύθα η συνοδεία επιβάσα εις οχήματα κατηυθύνθη προς την νοτίως της Ιερουσαλήμ κειμένην Ιεράν Μονήν του Προφήτου Ηλιού. Ενταύθα, μετά την εν τω Ναώ προσκύνησιν και την εν τη αιθούση φιλόφρονα αναψυχήν διά προσφαγίου, η Πατριαρχική Συνοδεία ανεχώρησε, τη τιμητική προπορεύσει πέντε Ισραηλινών ιππέων και έφθασεν έως τας παρά τον τάφον της Ραχήλ συνοριακάς σιδηράς πύλας.

Των πυλών τούτων ανοιχθεισών υπό του Ισραηλινού στρατού, διήλθεν ο Μακαριώτατος και η εξ Αρχιερέων τούτου συνοδεία, εν ω εσταμάτησαν προ ταύτης οι Ισραηλινοί ιππείς και προεπορεύθησαν από της πύλης και εντεύθεν Παλαιστίνιοι μοτοσυκλετισταί έως και της Βηθλεέμ, εν ω δεξιά και αριστερά της οδού ίσταντο πιστοί ανεξαρτήτως δόγματος, Ορθόδοξοι και άλλοι, μετά των τέκνων αυτών, έτι και βρεφών, χαιρετούντων και ζητούντων την ευλογίαν του Μακαριωτάτου.

Εις την πλατείαν της Βηθλεέμ επεφυλάχθη θερμοτάτη υποδοχή τω Μακαριωτάτω υπό πλήθους λαού, υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, όστις και εκαλωσώρισεν Αυτόν, και υπό των εκπροσώπων της Παλαιστινιακής Αυτονομίας Δημάρχου Βηθλεέμ, Νομάρχου, Υπουργών και της Αστυνομίας.

Εκ της πλατείας της πόλεως ήρξατο η λιτανεία, των ιερέων ενδεδυμένων, προπορευομένων, και των ψαλτών ψαλλόντων το Απολυτίκιον «Η Γέννησίς Σου, Χριστέ ο Θεός ημών» και κατευθυνόμενοι προς την αυλήν της Βασιλικής της Γεννήσεως και διερχόμενοι διά της μικράς χαμηλής πύλης, υπομιμνησκούσης την άπειρον συγκατάβασιν του Ενανθρωπήσαντος και ενταύθα κατά σάρκα γεννηθέντος Σωτήρος ημών Χριστού και την προστασίαν αυτής υπό των επιδρομέων των αιώνων.

Εισελθούσα η Πατριαρχική πομπή διήλθε διά μέσου της Βασιλικής – τούτο είναι δικαίωμα μόνον των Ορθοδόξων -και από του χώρου προ του εικονοστασίου κατελθούσα δεξιά και διά του παρεκκλησίου του αγίου Νικολάου κατήλθε διά της νοτίου πύλης εις το θεοδέγμον Σπήλαιον, ένθα ανεπέμφθη δέησις και έλαβε χώραν η προσκύνησις του Πατριάρχου, των Αρχιερέων και των Ιερέων.

Μετά ταύτα έλαβε χώραν η άνοδος διά της βορείου πύλης του Σπηλαίου και εις το Καθολικόν ανεγνώσθησαν αι Μεγάλαι Ώραι των Χριστουγέννων, μετά τας οποίας ετελέσθη ο Μέγας Εσπερινός μετ᾽ Αρτοκλασίας και η Θ. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Η τελετή της παραμονής των Χριστουγέννων εις την Βασιλικήν απελύθη συμφώνως προς το προσκυνηματικόν καθεστώς την 3.30 μ.μ. ώραν.

Μετά τούτο, εξελθούσα η Πατριαρχική Συνοδεία από της πύλης του Βαπτιστηρίου, ήλθεν εις το ηγουμενείον, ένθα ο Πατριαρχικός Επίτροπος Βηθλεέμ Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος παρέθεσε νηστήσιμον τράπεζαν. Το εσπέρας της αυτής ημέρας, περί ώραν 7.00 μ.μ. εις την αυτήν αίθουσαν η Α.Θ.Μ. παρέθεσε δείπνον προς τιμήν του Προέδρου Μαχμούδ Αμπάς Αμπού-Μάζεν, εις ο παρεκάθισαν Υπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι αυτού και ο εξ Ιορδανίας αντιπρόσωπος Υπουργός Εργασίας.

Εις το δείπνον τούτο, ο Μακαριώτατος προσεφώνησε τον Πρόεδρον Αμπού – Μάζεν διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού, αναρτηθησομένης προσεχώς.
και επέδωσεν αυτώ ενθύμιον της πόλεως των Ιεροσολύμων εξ ελεφαντοστούν, ως επέδωσεν ενθύμιον και τω ῾Υπουργώ Εργασίας, εκπροσώπω της Ιορδανίας.

Διά τούτων έληξεν ο εορτασμός της Παραμονής των Χριστουγέννων υπό του Πατριαρχείου εις Βηθλεέμ και οι Πατέρες και πιστοί ανεχώρησαν εις τα ίδια διά ανάπαυσιν εν όψει της ακολουθίας της νυκτός των Χριστουγέννων».

0901jer.jpg
0901jer2.jpg
0901jer3.jpg
0901jer4.jpg
0901jer5.jpg
0901jer54.jpg
0901jer6.jpg
0901jer7.jpg
0901jer8.jpg
0901jer9.jpg


Ετικέτες