Παράπονα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων προς την Αστυνομία για τους Έλληνες προσκυνητές

Loading...


Την πρωίαν του Μεγάλου Σαββάτου, 6ης /19ης Απριλίου 2014, οι εξ Ελλάδος προσκυνηταί όλων των πρακτορείων, συμφώνως προς συνεννόησιν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Ισραηλινής Αστυνομίας των Ιεροσολύμων, προσήλθον από 4.00 π.μ. ώρας, όσοι μεν ήθελον να Κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων εις την Εκκλησίαν των Αγίων Θεοδώρων, του Αγίου Παντελεήμονος και της Παναγίας Σειδανάγιας, όσοι δε έμενον εκτός των τειχών προσήλθον κατά τις 6.00 π.μ. ώραν εις την Νέαν Πύλην.

Εν συνεχεία όλοι αυτοί, οι εντός και εκτός των τειχών, τη καθοδηγήσει και βοηθεία της Αστυνομίας προσήλθον εις το Κεντρικόν Μοναστήριον των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, επί τω σκοπώ να κατεβούν διά των βαθμίδων του Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου εις τον Ναόν της Αναστάσεως διά την συμμετοχήν εις την τελετήν του Αγίου Φωτός.

Εκ των δωμάτων του Αγίου Κωνσταντίνου εις το εξής η Αστυνομία επέτρεψεν εις ωρισμένον αριθμόν προσκυνητών να κατέλθουν εις τον Ναόν, πολλοί προσκυνηταί όμως περί τους 400 αφέθησαν εις τα δώματα αναμένοντες υπό τον ήλιον επί ώρας και δεν επετράπη αυτοίς να κατέλθουν, παρά το ότι είχε χώρον κενόν εις τον Γολγοθάν, όπως και εκτός τού Ιερού Βήματος του Καθολικού και παρά την προτροπήν του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου προς την Αστυνομίαν προ της καθόδου του Μακαριωτάτου και παρά την παράκλησιν του Μακαριωτάτου προς τον Διευθυντήν της Αστυνομίας από τούΙερού Βήματος του Καθολικού,ότε ηΑστυνομία ήλθε και υπέβαλε χαιρετισμόν.

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων συμφώνως προς τας πληροφορίας, τας οποίας παρέσχον οι προσκυνηταί, αναγνωρίζει ότι υπήρξεν καλλιτέρευσις εις την μεταχείρισιν των προσκυνητών παρά της Αστυνομίας και διά τούτο και εκφράζει τας ευχαριστίας αυτού, εκφράζει όμως εν ταυτώ και την λύπην αυτού διά τους προσκυνητάς, τους μη εισελθόντας εις τον Ναόν της Αναστάσεως και την διαμαρτυρίαν αυτού προς την Ισραηλινήν Αστυνομίαν, διότι δεν εξετέλεσε πλήρως την υπόσχεσιν αυτής, να επιτρέψη εις όλους τους Έλληνας προσκυνητάς να κατέλθουν από των δωμάτων του Αγίου Κωνσταντίνου εις τον Ναόν της Αναστάσεως.Ετικέτες