Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δέχθηκε εκπροσώπους του ινστιτούτου Van Leer (ΦΩΤΟ)

Loading...


Δεκτοί έγιναν από τον Πατριάρχη Ιεροσλύμων εκπρόσωποι του ινστιτούτου Van Leer.

Στους Αγίους Τόπους, αυτές τις ημέρες διεξάγεται το συνέδριο του ινστιτούτου.

Σύμφωνα με την επίσημη πληροφόρηση: «Την Τρίτην, 8ην / 21ην Οκτωβρίου 2014, εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Van Leer εις Ιεροσόλυμα, μεταξύ των οποίων η Ελληνίς κα Χρυσή Κοτσυφού και ο κ. Samuel Rubenson και συνεργάται αυτών διοργανούντες την επαύριον Συνέδριον περί του πρωίμου Παλαιστινιακού μοναχισμού επεσκέφθησαν τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

Δεχθείς τούτους ενθέρμως ο Μακαριώτατος, ωμίλησεν αυτοίς περί της αρχής και της συνεχείας του Ορθοδόξου μοναχισμού εις την Αγίαν Γην και περί της προσφοράς αυτού εις την Εκκλησιαστικήν ζωήν και τον πολιτισμόν και εδέχθη την παράκλησιν αυτών να κάμη έναρξιν των εργασιών του Συνεδρίου αυτών εις το Ινστιτούτο Van Leer την επαύριον. Περί τούτου θα πληροφορήση η ιστοσελίς του Πατριαρχείου τους παρακολουθούντας ταύτην».

van_leer.jpg
van_leer1.jpg
van_leer2.jpg


Ετικέτες