Η Νεκρώσιμος Ακολουθία του Αγιοταφίτου Αρχιμανδρίτη Κελαδίων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Τελέστηκε σήμερα η Νεκρώσιμος Ακολουθία του Αγιοταφίτου Αρχιμανδρίτη Κελαδίων που έφυγε από το μάταιο τούτο κόσμο την Τρίτη.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την 13.00 μ.μ. ώραν της Πέμπτης, 15ης/ 28ης Οκτωβρίου 2015, εψάλη η νεκρώσιμος ακολουθία του εκδημήσαντος προς Κύριον μακαριστού Γέροντος Καμαράση και μέλους της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτου Κελαδίωνος.

Της εξοδίου ταύτης ακολουθίας προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αυτώ των Αγιοταφιτών Αρχιερέων και Αγιοταφιτών Ιερομονάχων του Κεντρικού μοναστηρίου και άλλων ακριτικών μοναστηρίων της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη και συμμετεχόντων μοναχών και μοναζουσών του Πατριαρχείου και πιστού λαού της Ελληνικής Παροικίας και του Αραβοφώνου ποιμνίου εξ Ιεροσολύμων και άλλων πόλεων.

Τον επικήδειον εξεφώνησεν ο Γέρων Αρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, έχοντα ως έπεται ελληνιστί:

Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς,
Εκλαμπρότατε κ. Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος,
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Εις τας μερίμνας, τας φροντίδας και τας γηΐνας ημών ενασχολήσεις έθεσε ερωτήματα και εδημιούργησε προβληματισμούς η κατόπιν βραχυτάτης μεν αλλά οδυνηράς ασθενείας, προς Κύριον εκδημία του αγαπητού αδελφού ημών Αγιοταφίτου Αρχιμανδρίτου Κελαδίωνος.

Ο εν Χριστώ θάνατος του εκλιπόντος αδελφού ημών, υπέμνησε εις ημάς την σχετικότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων και αυτών ακόμη των εμφανιζομένων ως πολυτίμων, την προσωρινότητα της επιγείου ταύτης ζωής ημών, την πορείαν ημών εν αυτή ως περαστικών διαβατών άνευ τέρματος εν αυτή, του τέρματος αυτής όντος εις τον ουρανόν, καθ’ ότι κατά τον Απόστολον των Εθνών: «ουκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν» (Εβρ. 13,14). Τη θεία οικονομία διά της Ενανθρωπήσεως, του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κατά τον θάνατον ημών ουκ αποθνήσκομεν, αλλά από του σώματος ημών εκδημούμεν και εις ουρανούς και ζωήν αιώνιον ενδημούμεν.

Διά τοιούτων σκέψεων φιλοσοφούντες ή κάλλιον θεολογούντες εν Χριστώ περί του γεγονότος περί ημάς τούτου μυστηρίου του θανάτου, τελούμεν σήμερον την νεκρώσιμον ακολουθίαν του αγαπητού αδελφού ημών Αρχιμανδρίτου Κελαδίωνος και συνοδεύομεν αυτόν εις την εν ουρανώ πορείαν αυτού, λυπούμενοι επί τω θανάτω και τω χωρισμώ αυτού «ουχί ως οι μη έχοντες ελπίδα» (Θεσ. Α΄ 4,13), οι μη Χριστόν γινώσκοντες αλλά γνωρίζοντες και πιστεύοντες ότι υπάρχει δι’ αυτόν κατάλυμα εν τοις ουρανοίς, ητοιμασμένον αυτώ παρά του Χριστού, καθ’ ότι ούτος παιδιόθεν διηκόνησε Αυτόν, εκ της γενετείρας αυτού νήσου Κερκύρας προσελθών εις το φυτώριον της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, την Πατριαρχικήν Σχολήν του Αγίου Δημητρίου, ως οι πλείστοι των Αγιοταφιτών. Εις ταύτην διετέλεσε μαθητής και αποφοιτήσας εξ αυτής, ενετάχθη εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα και διηκόνησε μετ’ αφοσιώσεως και αυταπαρνήσεως το Ιερόν ημών Κοινόν εις διαφόρους διακονίας, ως ηγούμενος Γεθσημανής, ηγούμενος Ρέμλης, ηγούμενος Κανά της Γαλιλαίας, υπεύθυνος του Κεντρικού Μαγειρείου του Πατριαρχείου, Ταμίας του Ιερού Κοινού, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Βασιλείου την οποίαν και ανεκαίνισε, Γέρων Καμαράσης και μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, παραμένων απλούς, πρακτικός, φιλήσυχος, φιλανθής, εύχαρις, προσηνής και φιλακόλουθος, μη αποδεχθείς εκ ταπεινότητος και την πρότασιν της εκλογής αυτού εις το Αρχιερατικόν αξίωμα.

Τα έργα αυτού ταύτα και την υπομονήν και καρτερίαν και εν Χριστώ προετοιμασίαν αυτού κατά την διάρκειαν της ασθενείας αυτού, παρακαλούμεν τον Κύριον της ζωής και του θανάτου, όπως λογίση αυτώ ως αγαθά και συγχωρήση αυτώ ο,τι ως άνθρωπος έπραξε αμάρτημα εκούσιον ή ακούσιον και κατατάξη αυτόν εν παραδείσω, εν χώρα ζώντων, εν σκηναίς δικαίων και οσίων, ένθα φωτίζει το άπλετον και άσχετον φως του προσώπου Αυτού και παραμυθεί η αγάπη Αυτού η τελεία και η ευσπλαγχνία Αυτού η αμέτρητος και ανείκαστος.

Είη η μνήμη αυτού αιωνία!

Τον νεκρόν του προσφιλούς εκλιπόντος αδελφού ημών εσυνώδευσαν εις την τελευταίαν αυτού κατοικίαν εις το Κοιμητήριον της Αγίας Σιών ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης μετά του Γέροντος Χρυσοστόμου και άλλων Αγιοταφιτών.

Είη αιωνία αυτού η μνήμη.

2910jer.jpg
2910jer1.jpg
2910jer2.jpg
2910jer3.jpg
2910jer4.jpg
2910jer5.jpg
2910jer6.jpg
2910jer7.jpg
2910jer8.jpg


Ετικέτες