Η Κυριακή του Θωμά στην Κανά της Γαλιλαίας (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Πλήθος πιστών παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στην Κανά της Γαλιλαίας όπου χοροστάτησε και μίλησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.Θεόφιλος.

Στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου τονίζεται: «Το γεγονός της εμφανίσεως του Αναστάντος Κυρίου εις το Υπερώον ότε και ο Θωμάς ήτο μετ’ αυτών και «εώρακεν και πεπίστευκεν, αναφωνών ο Κύριός μου και ο Θεός μου», εωρτάσθη πανηγυρικώς συμφώνως προς την κρατούσαν εν τω Πατριαρχείω τάξιν εις την Κανά της Γαλιλαίας παρά την Ναζαρέτ.

Εις ταύτην την κώμην εποίησεν και την αρχήν των σημείων Αυτού ο Κύριος, προσεκλημένος ων εις τον γάμον και ποιήσας το ύδωρ οίνον προς ευφροσύνην των προσκεκλημένων.

Της πανηγυρικής εορτής ταύτης προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ελθών εξ Ιεροσολύμων μετά συνοδείας.

Φθάσας εις την είσοδον της πόλεως ο Μακαριώτατος, εγένετο δεκτός εν θερμή υποδοχή έως την πύλην του Ιερού Ναού υπό Συνοδείας Προσκόπων, υπό του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Κανά Αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, υπό των Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού, Μητροπολίτου Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαίου, παρεπιδημούντος εκ της Εκκλησίας της Κύπρου και του Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου Εξάρχου του Παναγίου Τάφου εις Κύπρον, ηγουμένων ομάδος Κυπρίων προσκυνητών, του Κοινοτικού Συμβουλίου της Ελληνορθοδόξου Κοινότητος της Κανά και Ορθοδόξων Ιερέων και πιστών.

Μετά την είσοδον εις τον Ιερόν Ναόν, ηκολούθησεν ο Όρθρος και η θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και συλλειτουργούντων Αυτώ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου και του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, των ηγουμένων των ομόρων Μονών Τιβεριάδος, Θαβωρίου όρους και συμπροσευχομένου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού κ. Ησαίου και λοιπών Ιερέων της περιοχής Γαλιλαίας και συμμετεχόντων πολλών ευλαβών προσκυνητών.

Εις το Κοινωικόν της θείας Λειτουργίας εκήρυξε τον θείον λόγον ο Μακαριώτατος έχων ούτως ελληνιστί:

«Δεύτε πόμα πίωμεν καινόν ουκ εκ πέτρας αγόνου τερατουργούμενον αλλ’ αφθαρσίας πηγήν εκ τάφου ομβρήσαντος Χριστου εν ω στερεούμεθα», αναφωνεί ο μελωδός της Εκκλησίας.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Ευλαβείς Χριστιανοί και προσκυνηταί,

Σήμερον ημέρα Κυριακή δευτέρα από του Πάσχα, τα εγκαίνια εορτάζομεν της Χριστού Αναστάσεως και την του Αγίου Αποστόλου Θωμά ψηλάφησιν, προσέτι δε και την αρχήν των σημείων, ων εποίησεν ο Ιησούς Χριστός εν Κανά της Γαλιλαίας, δηλονότι εν αυτώ τούτω τω ιερώ τόπω «και εφανέρωσε την δόξαν Αυτού και επίστευσαν εις Αυτόν οι μαθηταί Αυτού», (Ιωάν. 2,11).

Κατά την Πασχάλιον ταύτην περίοδον καλούμεθα διά στόματος του μελωδού της Εκκλησίας Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ίνα προσέλθωμεν και πίωμεν πόμα καινόν «του ομβρήσαντος εκ τάφου Χριστού την πηγήν της αφθαρσίας». Εκ του πόματος δε αυτού έπιον οι μαθηταί του Ιησού και μεταξύ αυτών Θωμάς, ο Δίδυμος.

Το πόμα δε αυτό, αγαπητοί μου, δεν είναι άλλον, από το πόμα, το ποτόν της πηγής της αφθαρσίας, δηλονότι της Αναστάσεως του Θεού και Σωτήρος ημών Χριστού, διά του Οποίου προγευόμεθα την βασιλείαν του Θεού ως λέγει και ο μελωδός: «Χθες συνεθαπτόμην σοι Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον αναστάντι σοι. συνεσταυρούμην σοι χθες, Αυτός με συνδόξασον Σωτήρ εν τη βασιλεία Σου».

Το πολύκροτον και αναντίρρητον γεγονός της αναστάσεως του Σωτήρος ημών Χριστού είναι αυτό ακριβώς το οποίον επεσφράγισεν αφ’ ενός μεν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αφ’ ετέρου δε την δόξαν, την οποίαν εφανέρωσεν ο Χριστός διά των σημείων Αυτού, αρξάμενος από την ιστορικήν ταύτην βιβλικήν υμών πόλιν της Κανά της Γαλιλαίας.

Η φανέρωσις της δόξης του Ιησού ή της βασιλείας του Θεού σημαίνει την απαλλαγήν και την απελευθέρωσιν του ανθρώπου από τα δεσμά του φυσικού, σωματικού και ψυχικού θανάτου της αμαρτίας, δηλονότι της φθοράς. Οι άνθρωποι γενικώτερον και οι μη πιστεύοντες ειδικώτερον αδυνατούν να κατανοήσουν τον θάνατον της φθοράς, αλλά και τον θάνατον του Χριστού, του χαρίσαντος ζωήν αιώνιον εις τους νεκρούς, ως ακαταπαύστως και μετά πάσης δυνάμεως ψάλλει η Αγία των Ορθοδόξων Εκκλησία: «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

Καί αδυνατούν οι άνθρωποι να κατανοήσουν το γεγονός τούτο, διότι ο Ιησούς λέγει αποκρινόμενος εις τον Πιλάτον: «Η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου», (Ιωάν. 18,36). Κατά δε τον θείον Παύλον: «Ου γαρ εστιν η βασιλεία του Θεού βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω», (Ρωμ. 14,17).

Της χαράς ταύτης, δηλονότι της διά της αναστάσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εγκαινιασθείσης βασιλείας των Ουρανών καλούμεθα να γίνωμεν κοινωνοί κατά την παραγγελίαν Αυτού τούτου του Κυρίου: «μη ούν μεριμνήσητε λέγοντες, τι φάγωμεν η τι πίωμεν η τι περιβαλώμεθα; πάντα γαρ ταύτα τα έθνη επιζητεί• οίδε γαρ ο πατήρ υμών ο ουράνιος ότι χρήζετε τούτων απάντων. ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν», (Ματθ. 6, 31-33).

Αι προκλήσεις του συγχρόνου ημίν κόσμου, του κόσμου του τελούντος υπό την δυναστείαν και επιρροήν «του κοσμοκράτορος του σκότους του αιώνος τούτου», (Εφ. 6,12), είναι πολλαί και παραπλανητικαί. Λέγομεν δε τούτο, αδελφοί μου, διότι βλέπομεν να επαληθεύωνται οι προφητικοί όντως λόγοι του Αποστόλου Παύλου λέγοντες: «και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ ᾿Ιησού διωχθήσονται• πονηροί δε άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανώμενοι», (Β’ Τιμόθ. 3,12-13). Καί αναλυτικώτερον: Κακοί δε άνθρωποι που καταδιώκουν και βασανίζουν τους ευσεβείς καθώς και απατεώνες, θα προχωρήσουν εις το χειρότερον και θα πλανούν τους άλλους και θα πλανώνται και αυτοί οι ίδιοι.

Η λαμπροφόρος εορτή του Πάσχα, καθ’ ην εορτάζομεν και πανηγυρίζομεν την επέλαμψιν του αχρόνου φωτός του εκ του τάφου σωματικώς ανατείλαντος, αποτελεί την μοναδικήν εγγύησιν διατηρήσεως και διαφυλάξεως της Χριστεπωνύμου ημών ταυτότητος, συμφώνως τοις παραγγέλμασι του Σωτήρος ημών Χριστού, ειπόντος: «ιδού εγώ μεθ’ και ιδού εγώ μεθ᾿ υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος», (Ματθ. 28,20), ερμηνεύων τους λόγους τούτους ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας λέγει: «ει γαρ και αποδημεί (=ο Χριστός), σαρκί παραστήσας εαυτόν υπέρ ημών τω Πατρί, … αλλ’ εναυλίζεται τοις αξίοις διά του Πνεύματος και σύνεστι τοις αγίοις (=τοις βαπτιζομένοις) διά παντός.

Με άλλα λόγια, αγαπητοί μου, ο αναστάς Χριστός και η Εκκλησία, δηλονότι το σώμα Αυτού αποτελούν την άγκυραν της ελπίδος των πιστών Αυτού, ως λέγει και ο μελωδός: «Ω θείας! ω φίλης, ω γλυκυτάτης σου φωνής, μεθ’ ημών αψευδώς γαρ επηγγείλω έσεσθαι, μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ, ην οι πιστοί άγκυραν ελπίδος κατέχοντες αγαλλόμεθα» (Ωδή Θ’).

Την εν πνεύματι αγίω αγαλλίασιν εχαρίσατο ημίν ο αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο Θεός ημών, τόσον διά της παρουσίας Του εις τον γάμον εν τω ιερώ και ευλογημένω τούτω τόπω της Κανά, όσον και διά της υπό του Αποστόλου Αυτού Θωμά ψηλαφήσεως της αχράντου Αυτού πλευράς.

Ευχαριστήσωμεν τω εκ νεκρών αναστάντι Κυρίω και Θεώ ημών Ιησού Χριστώ, τω εκ της Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας σαρκωθέντι και μετά του μελωδού είπωμεν: «Σού την φαεινήν ημέραν και υπέρλαμπρον Χριστέ, την ολόφωτον χάριν, εν η ωραίος κάλλει τοις Μαθηταίς Σου επέστης μεγαλύνομεν», Χριστός Ανέστη!

Μετά την απόλυσιν της θείας Λειτουργίας ηκολούθησεν κέρασμα εις το προαύλιον του Ιερού Ναού και προσήλθον οι τοπικοί κοινοτικοί παράγοντες ίνα συγχαρούν τον Μακαριώτατον. Ηκολούθησε σύντομος εκδήλωσις παραδοσιακών χορών υπό της νεολαίας του Κατηχητικού Σχολείου της Κανά, χαροποιούσα τον Μακαριώτατον, την Συνοδείαν Αυτού και τους μετέχοντας εις την πανήγυριν ταύτην.

Μετά δε ταύτα ο ηγούμενος και η Κοινότης Κανά παρέθεσεν εις τον Μακαριώτατον, την Συνοδείαν Αυτού και τους εορταστάς εόρτιον τράπεζαν και επεσκέφθη εις τον οίκον αυτού τον γηραιόν Κανανίτην Αμπού-Νταούντ και εις το εν Τιβεριάδι νοσοκομείον «Ποριά» τον εξαίφνης κατά την ώραν της θείας λειτουργίας ασθενήσαντα Κανανίτην πιστόν».

2104jer.JPG
2104jer1.JPG
2104jer2.JPG
2104jer3.JPG
2104jer4.JPG
2104jer5.JPG
2104jer6.JPG
2104jer7.JPG
2104jer8.JPG
2104jer9.jpg


Ετικέτες