Η κάθοδος της εικόνας της Θεοτόκου στη Γεσθημανή(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Προ της αυγής της πρωίας της Τρίτης, 12ης /25ης Αυγούστου 2015, ήρξατο από του έναντι του Ναού της Αναστάσεως Μετοχίου της Γεθσημανής η λιτανεία της Καθόδου της εικόνος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις το εν Γεθσημανή Θεομητορικόν Μνήμα.

 Της λιτανείας ταύτης προηγήθη η τελετή της θείας Λειτουργίας εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως και εις το εν λόγω Μετόχιον.

Άμα τη κρούσει των κωδώνων του Ναού της Αναστάσεως, ήρξατο η λιτανεία της περιφοράς της εικόνος, βασταζομένης επί στήθους υπό του ηγουμένου της Γεθσημανής Αρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, περιστοιχουμένου υπό Πατέρων Αγιοταφιτών, Αρχιερέων και Ιερομονάχων, του Παραδραγουμάνου και Τελετάρχου Αρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου, προπορευομένης εν παρατάξει μακράς σειράς μοναχών, μοναζουσών και συνωστιζομένων δεξιά και αριστερά της οδού πλήθους Χριστιανών, Ορθοδόξων και λοιπών, εντοπίων και προσκυνητών, γερόντων, μεσηλίκων, υπερηλίκων, νέων, παιδίων έτι και βρεφών, ίνα προσκυνήσωσιν την εικόνα και λάβωσιν την βοήθειαν και την χάριν της Θεοτόκου, εν συνεχεία δε ακολουθούντων εν ψαλμωδία των τροπαρίων «Εν τη Γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας….», «Απόστολοι εκ περάτων…», η λιτανεία διέσχισε την οδόν του Μαρτυρίου προς Γεθσημανήν, ιστάσα διά δέησιν προ της Μονής του Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκυ της Ρωσικής Εκκλησίας όπισθεν του Ναού της Αναστάσεως, πλησίον της Μονής του Αγίου Χαραλάμπους, προ της Μονής του Πραιτωρίου – Φυλακής του Χριστού, της Ιεράς Μονής Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης εντός των τειχών και του Αγίου Στεφάνου εκτός των τειχών και κατέληξεν εις τον εν Γεθσημανή ιερόν Ναόν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου επί του Θεομητορικού Μνήματος.
Ενταύθα η εικών εναπετέθη επί Επιταφίου νοτίως του Θεομητορικού Μνήματος, ότε και ηκολούθησε δέησις, μετ’ αυτήν δε θεία Λειτουργία, εις την οποίαν μετέσχον, προσκυνούντες την εικόνα της Θεοτόκου, εκατοντάδες προσκυνητών και εντοπίων, ευχαριστούντων τον Θεόν επί ταίς δωρεαίς Αυτού αυτοίς και ζητούντες τας πρεσβείας της Θεοτόκου.

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες