Η Εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Ιεροσόλυμα, παρουσία του Λαρίσης Ιγνατίου (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Τετάρτη 3 Ιουνίου (21 Μαΐου με το Ιουλιανό ημερολόγιο) τιμήθηκε από το Πατριαρχείου Ιεροσολύμων η Εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Παρών ήταν και ο Μητροπολίτης Λαρίσης κ.Ιγνάτιος με προσκυνητές από την πόλη.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου μας ενημερώνει: «Την Τετάρτην, 21ην Μαίου/ 3ην Ιουνίου 2015, εωρτάσθη υπό της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος η εορτή των ιδρυτών και προστατών αυτής αγίων ενδόξων και θεοστέπτων βασιλέων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης εις τον μοναστηριακόν Ναόν τον επ᾽ ονόματι αυτών, προσκείμενον τη ροτόντα του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου.

Τού Εσπερινού αφ᾽ εσπέρας προεξήρξε χοροστατών η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ιερουργούντων των ιερέων εφημερίων Αγιοταφιτών του ιερού Ναού τούτου και συμπροσευχομένων των λοιπών Αγιοταφιτών του ιερού τούτου Ναού και συμπροσευχομένων των λοιπών Αγιοταφιτών, Αρχιερέων, Αρχιμανδριτών, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων και μοναχών.

Ο Εσπερινός ετελέσθη πανηγυρικώς μετά Μεγάλης Εισόδου και Αρτοκλασίας. Μετά το τέλος αυτού ο Μακαριώτατος και οι Αγιοταφίται έλαβον εις το προαύλιον του Ναού το κόλλυβον μετ᾽ οίνου και παξιμαδίου.

Ανήμερα της εορτής ετελέσθη ο Όρθρος, προεξάρχοντος ως χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και η θεία λειτουργία, της οποίας προεξήρξεν ο Μακαριώτατος λειτουργών, συλλειτουργούντων των Αγιοταφιτών εφημερίων κατά την τάξιν της Αδελφότητος, των Αρχιερέων, Αρχιμανδριτών, Ιεροδιακόνων και μοναχών συμπροσευχομένων, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του εν λόγω Ναού Αρχιμανδρίτου π. Ευσεβίου και του τυπικάρη π. Αλεξίου, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη μετά της εριτίμου συζύγου αυτού και μετεχόντων εν ευλαβεία εντοπίων Ορθοδόξων και προσκυνητών.

Μετά την Απόλυσιν της θ. Λειτουργίας ο Μακαριώτατος ανήλθεν ενδεδυμένος εν πομπή, των Αρχιερέων και των Ιερέων φερόντων τα διάσημα αυτών μόνον εν ψαλμωδία προς το Πατριαρχείον.

Κατά την δέησιν, από της Κεντρικής Θύρας του μοναστηρίου προς το Πατριαρχείον διενεμήθησαν τα αρτίδια ευλογίας εις τον Μακαριώτατον, τον κ. Γενικόν Πρόξενον, τους Αρχιερείς, Ιερείς, μοναχούς και πιστούς υπό των υπευθύνων του αρτοποιείου του Πατριαρχείου, μοναχής Σεραφείμας και Αρχιμανδρίτου π. Παισίου.

Εις το Πατριαρχείον ο Μακαριώτατος προσεφώνησεν τους εορταστάς διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού ελληνιστί, εχούσης ως έπεται:

«Η Εκκλησία σήμερον στολισαμένη, τω κράτει σου άναξ, μυστικώς ευφραίνεται και την σην πανγέραστον μνήμην κατ’ αξίαν ευφήμως γεραίρει κραυγάζουσα. Χαίροις, ο τον Παύλον ζηλώσας και τον Σταυρόν του Χριστού αράμενος και τας παγίδας συντρίψας του αντιπάλου. Χαίροις, ανάκτων πανάριστε, και Αποστόλων ισότιμε. Χαίροις, πιστών το στήριγμα και βασιλέων το προπύργιον. Χαίροις, η δόξα των Ορθοδόξων Ρωμαίων Κωνσταντίνε θεόστεπτε», αναφωνεί ο μελωδός της Εκκλησίας.

Εξοχώτατε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος,

Άγιοι Πατέρες και σεβαστοί αδελφοί,

Ευλαβείς Χριστιανοί και προσκυνηταί,Χρεωστικώς σήμερον η αγία των Ιεροσολύμων Εκκλησία επιτελεί την μνήμην των αγίων ενδόξων μεγάλων θεοστέπτων και ισαποστόλων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καί τούτο, διότι ούτοι οι θεόστεπτοι βασιλείς ανεδείχθησαν αφ’ ενός μεν απόστολοι της Ρωμηοσύνης, αφ’ ετέρου δε ανοικισταί των Παναγίων Προσκυνημάτων, δηλονότι της γεννήσεως, της σταυρώσεως, της τριημέρου ταφής και Αναστάσεως του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, αλλά και των λοιπων του μυστηρίου της θείας Οικονομίας σεβασμάτων.

Προσέτι δε ανεδείχθησαν οι άγιοι ούτοι δούλοι του Θεού, ιδρυταί του ιερού τάγματος των Σπουδαίων, δηλαδή της συγχρόνου ημίν Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, η οποία διά μέσου των αιώνων της επιγείου παρουσίας της Εκκλησίας, ιεροπρεπώς διαφυλάσσει και λατρευρτικώς διακονεί τη χάριτι του Αγίου Πνεύματος, τα αναντίρρητα μαρτύρια της ιεράς Ιστορίας, της Ιστορίας της σωτηρίας των ανθρώπων και δη της πίστεως ημών εις Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα.

Τα αναντίρρητα ταύτα μαρτύρια της πίστεώς μας αποτελούν την εκ της θείας Προνοίας χορηγηθείσαν πνευματικήν και φυσικήν ταύτην κληρονομίαν εις το ευσεβές γένος ημών των Ορθοδόξων Ρωμαίων.

Εάν μέχρι σήμερον οι Άγιοι Τόποι γενικώτερον και η αγία Πόλις Ιερουσαλήμ ειδικώτερον διατηρούν τον Χριστιανικόν και Ελληνορθόδοξον αυτών χαρακτήρα, τούτο οφείλεται εξ ολοκλήρου εις τους αγίους ισαποστόλους Κωνσταντίνον και Ελένην, οίτινες προσωπικώς λόγω τε και έργω εμερίμνησαν διά την απομάκρυνσιν / καταστροφήν των ειδώλων και την των αγίων Προσκυνημάτων ανέγερσιν περικαλλεστάτων Ναών οικοδομημάτων.Εις επιστολήν του προς τον Επίσκοπον Ιεροσολύμων Μακάριον περί της οικοδομής του Μαρτυρίου, δηλαδή του Ναού της Αναστάσεως, γράφει ο Μέγας Κωνσταντίνος: «εκείνο θέλω να πιστέψης, καθώς παρουσιάζει ενδιαφέρον για όλους εκείνους του ιερού τόπου, με πρόσταγμα Θεού αφαίρεσα την αισχίστην προσθήκην ειδώλου, ωσάν το απάλλαξα από ένα πρόσθετο βάρος. Πάντων μοι μάλλον μέλει, όπως τον ιερόν εκείνον τόπον, ον Θεού προστάγματι αισχίστης ειδώλου προσθήκης, ώσπέρ τινος επικειμένου βάρους εκούφισα», (Ευσ. Καισαρείας, Βίος Μεγάλου Κων/νου Βιβλ. 3, κεφ 33).

Δικαίως λοιπόν τιμά η αγία ημών Εκκλησία τον Μέγαν Κωνσταντίνον και την μητέρα αυτού, ως ίσους των αγίων Αποστόλων, των δεξαμένων την κλήσιν ουκ εξ ανθρώπων αλλ’ ως ο θείος Παύλος, άνωθεν.

Δεηθώμεν του Βασιλεώς ημών Κυρίου Ιησού Χριστού και μετά του υμνωδού είπωμεν: «Προάναρχε, αθάνατε Βασιλεύ, βασιλείας της άνω ηξίωσας , ούς ευσεβώς πάλαι εδικαίωσας επί γης, του βασιλεύειν Κύριε, Σε ηγαπηκότας ειλικρινώς, Ελένην την αγίαν, τον Μέγαν Κωνσταντίνον, ων ταίς πρεσβείαις πάντας οίκτιρον, Αμήν».

Την μεσημβρίαν παρετέθη κοινή εόρτιος τράπεζα».

0506jer.jpg
0506jer1.jpg
0506jer2.jpg
0506jer3.jpg
0506jer4.jpg
0506jer5.jpg
0506jer6.jpg


Ετικέτες