Η εορτή της Αναλήψεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Η μνήμη της εις ουρανούς Αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εορτάσθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου: 

Την Πέμπτην, 16ην/29ην Μαίου 2014, Πέμπτην της Αναλήψεως, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου, συμφώνως προς την τυπικήν αυτού διάταξιν και την προσκυνηματικήν καθεστωτικήν αυτού τάξιν, η μνήμη της εις ουρανούς Αναλήψεως και της εκ δεξιών του Πατρός καθέδρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διά του γεγονότος τούτου ωλοκληρώθη ουσιαστικώς η οικονομία του Θεού διά την σωτηρίαν ημών, καθότι ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, εκάθισεν εκ δεξιών του Πατρός Αυτού την προσληφθείσαν κατά την θείαν Ενανθρώπησιν, σταυρωθείσαν, αναστηθείσαν και θεωθείσαν ανθρωπίνην φύσιν ημών. Εναπέμενε δε μετά ταύτα η παρά του Πατρός διά του Υιού αποστολή του Παρακλήτου Πνεύματος διά τον φωτισμόν των Αγίων Αποστόλων και την ίδρυσιν της Εκκλησίας.

Διά την εορτήν ταύτην εγένετο αφ’ εσπέρας Εσπερινός εις το Προσκύνημα της Αναλήψεως, όπερ σήμερον κρατείται υπό των Μουσουλμανικών Βακουφίων, συμφώνως προς ειδικήν ρύθμισιν διά τον χρόνον Λειτουργίας εκάστης Χριστιανικής Κοινότητος, λόγω του Κοινού εορτασμού του Πάσχα, άρα και της Αναλήψεως εις τον εξιδιασμένον εκάστης χώρον.

Τού Εσπερινού εις την Αγίαν Τράπεζαν των Ορθοδόξων προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιόππης κ. Δαμασκηνός, ψαλλούσης της χορωδίας υπό τον Πρωτοψάλτην του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτην π. Αριστόβουλον και των δοκίμων της Σχολής Σιών και αυτής του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου υπό τον κύριον Ρημόν Κάμαρ.

Τού Εσπερινού απολυθέντος και του κανόνος της εορτής επί του προσκυνήματος προ του πατήματος του ποδός του Αναληφθέντος Κυρίου ψαλέντος, έλαβε χώραν η λιτανεία προς την Ιεράν Μονήν των Γαλιλαίων Ανδρών επί του Όρους των Ελαιών, ένθα ανεγνώσθη η Ευαγγελική περικοπή του Α’ Εωθινού και αναμένων ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηυλόγησε τον λαόν, όστις χαίρων εσυνέχισε την πορείαν αυτού και πάλιν προς το προσκύνημα της Αναλήψεως.

Την πρωΐαν της εορτής έλαβε χώραν επί του αυτού τόπου η θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος πάλιν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιόππης κ. Δαμασκηνού, συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών Αρχιμανδριτών και Ιερομονάχων και αραβοφώνων και ρωσοφώνων Πρεσβυτέρων, ψαλλουσών των χορωδιών του Εσπερινού και συμμετέχοντος πολλού λαού προσκυνητών εξ Ελλάδος και πολλών εντοπίων εκ Βορρά του Ισραήλ και εκ Νότου των κατεχομένων περιοχών.

Διαρκούσης της θ. Λειτουργίας και μετά την χοροστασίαν Αυτού εις τον μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων και θεοστέπτων βασιλέων και ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, προσήλθε και προσεκύνησε κατά την τάξιν η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά των Αγίων Συνοδικών και άλλων Αγιοταφιτών Πατέρων.

Μετά την προσκύνησιν ο Μακαριώτατος επεσκέφθη κατά το έθος το παρακείμενον τέμενος και προσεκύνησε εις την έναντι του Προσκυνήματος Ιεράν Μονήν της Αναλήψεως, την ανεγερθείσαν υπό του μακαριστού Αρχιμανδρίτου π. Ιωακείμ και νυν συντηρουμένην και εξωραιζομένην υπό του Επιστάτου μοναχού π. Αχιλλίου μετά δεκάδος μοναζουσών.

Ακολούθως ο Μακαριώτατος επεσκέφθη την παρακειμένην μεγάλην Ιεράν Ρωσικήν γυναικείαν Μονήν της Αναλήψεως, καθ’ ην στιγμήν ετελείτο η θεία Λειτουργία υπό τον Μητροπολίτην Καναδά κ. Γαβριήλ της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και ηυλόγησε τον λαόν αυτής.

Εν τέλει ο Μακαριώτατος επεσκέφθη την Ιεράν Μονήν Γαλιλαίων Ανδρών, ένθα και παρεκάθισεν εις πρωινήν τράπεζαν μετά ωών και τυρού, την οποίαν παρέθεσεν Αυτώ ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Άνθιμος.

 

 

 Ετικέτες