Η Εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Γεσθημανής μεταφέρεται στην Ουκρανία

Loading...


Προς ευλογία του ουκρανικού λαού και μετά από θετική απάντηση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μεταφέρθηκε στο Κίεβο η Εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Γεσθημανής.

Στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρεται:

Την Παρασκευήν, 26ην Σεπτεμβρίου/ 10ην Οκτωβρίου 2015, αφίχθη εις Ιεροσόλυμα ο θεοφιλέστατος Περεγιασλάβ Χμελνίτσκυ και Βισνέβσκυ βοηθός επίσκοπος του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Ονουφρίου, ο οποίος τη κανονική αδεία της Α.Θ.Μ του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου συνελειτούργησεν εις την νυκτερινήν λειτουργίαν της ημέρας αυτής εις τον ζωοδόχον του Κυρίου Τάφον μετά του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου πρώην Ζαμπίας κ. Ιωακείμ.

Την πρωΐαν του Σαββάτου, 27ης Σεπτεμβρίου / 11ης Οκτωβρίου 2015, ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Αλέξανδρος μετά συνοδείας αυτού και συνοδείας μελών της εν Ιεροσολύμοις Πνευματικής Αποστολής του Πατριαρχείου Μόσχας (Missia) επεσκέφθη το Πατριαρχείον και έλαβε παρά των χειρών του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου την εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, την φυλασσομένην εις το έναντι του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Μετόχιον της Γεθσημανής διά τέλεσιν αγρυπνίας εις την εν Ιεροσολύμοις Ρωσικήν Πνευματικήν Αποστολήν ( Missia ) και μεταφοράν εν συνεχεία προς Ουκρανίαν διά προσκύνησιν υπό των εκατομμυρίων πιστών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας προς ενίσχυσιν και βοήθειαν αυτών εις την εκκλησιαστικήν πνευματικήν ζωήν αυτών και εις τας δοκιμασίας, τας ενσκηψάσας εις την χώραν αυτών.

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηυχήθη εις τον ζητήσαντα την μεταφοράν της εικόνος Ιερώτατον Μητροπολίτην Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Ονούφριον και εις τον μεταφέροντα ταύτην βοηθόν αυτού θεοφιλέστατον επίσκοπον Αλέξανδρον και εις πάντα τον χειμαζόμενον Ουκρανικόν λαόν, την βοήθειαν, προστασίαν και πάσαν αρωγήν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου διά της εικόνος αυτής, της αποτελούσης σεπτόν κειμήλιον της Εκκλησίας Ιεροσολύμων.Ετικέτες