Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Σιών(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Δευτέραν, 19ην Μαίου/1ην Ιουνίου 2015, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ειδικώς η εορτή του Αγίου Πνεύματος, του φωτίσαντος και επιφοιτήσαντος τοις Αποστόλοις και τω κόσμω, εις τον χώρον, εν ω κατά την πίστιν της Εκκλησίας έλαβε χώραν η επιφοίτησις, ήτοι εις την Αγίαν Σιών.

 Α’ Την παραμονήν.
Αφ’ εσπέρας, την 4.30 μ.μ. ώραν της Κυριακής έλαβε χώραν ο Εσπερινός μετά των ευχών της Πεντηκοστής, ελληνιστί και αραβιστί εις το εντός του Κοιμητηρίου παρεκκλήσιον του Αγίου Πνεύματος, εις την θέσιν της παλαιάς βυζαντινής Εκκλησίας, δυτικώς του Υπερώου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου , συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, ψαλλόντων ελληνιστί του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και αραβιστί της χωρωδίας του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και μετεχόντων μοναχών και μοναζουσών και προσκυνητών εν ευλαβεία πολλή.

Ότε εψάλη ο Εσπερινός, ο Σχολάρχης π. Νικόλαος Ζέρβης μετά των καθηγητών εδεξιώθη την Αρχιερατικήν συνοδείαν εις την προσκειμένην τω Κοιμητηρίω Πατριαρχικήν Σχολήν.

Β’ Ανήμερα της εορτής.

Την επομένην, Δευτέραν του Αγίου Πνεύματος, ετελέσθη η Θεία Λειτουργία εις τον Ιερόν Ναόν της Αγίας Τριάδος της Πατριαρχικής Σχολής , προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου , και συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και Ιεροδιακόνων, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και μετεχόντων πολλών ευλαβών προσκυνητών και εντοπίων Ορθοδόξων Χριστιανών πιστών.

Άμα τη λήξει της Θείας λειτουργίας ήρξατο η Λιτανεία προς τον Τάφον του Δαυίδ και το Υπερώον. Εν αρχή, εντός του Ιερού Ναού ανεγνώσθη μία ευχή της Πεντηκοστής – Γονυκλισίας. Εις την υπαίθριον Κατακόμβην ετέρα ευχή, εις το Τάφον του Δαυίδ ανεπέμφθη δέησις και εις το κτίριον του Υπερώου ανεγνώσθη η τρίτη ευχή της Γονυκλισίας. Η είσοδος ενώπιον του τάφου του Δαυίδ και η δέησις έλαβε χώραν ως εκτέλεσις του καθεστώτος τη υποστηρίξει της Ισραηλινής Αστυνομίας έναντι μερίδος θρησκευομένων Ιουδαίων διαμαρτυρομένων ισχυρώς.

Μετά ταύτα η Λιτανεία, εν ω εψάλλετο το Απολυτίκιον «Ευλογητός ει ,Χριστέ ο Θεός ημών» και το Κοντάκιον «Ότε καταβάς τας γλώσσας συνέχεεν», εστράφη προς τον Ιερόν Ναόν και την Σχολήν με μίαν στάσιν προ της νοτίου θύρας του Κοιμητηρίου διά δέησιν υπέρ των κεκοιμημένων.

Άμα τη απολύσει της Λιτανείας εντός του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος, ηκολούθησε δεξίωσις της Αρχιερατικής Συνοδείας και του λαού υπό του Σχολάρχου π. Νικολάου Ζέρβη εις την αίθουσαν τελετών της Σχολής.