Εκκλησιαστική αποστολή του Πατρ. της Ρουμανίας στο Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Το Σάββατον, 17ην /30ην Ιανουαρίου 2016, 50 μελής Αποστολή του Πατριαρχείου Ρουμανίας, εξ Ιερέων, μοναχών και μοναζουσών υπό τον πρώην Αντιπρόσωπον του Πατριαρχείου Ρουμανίας εις Ιερουσαλήμ θεοφιλέστατον Επίσκοπον κ. Τιμόθεον, επεσκέφθη το Πατριαρχείον, επί τω σκοπώ της συμμετοχής αυτών εις την τελετήν της αγιοκατατάξεως υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων του οσίου Ιωάννου του νέου Χοζεβίτου του εκ Ρουμανίας, η οποία έλαβε χώραν την Κυριακήν 18ην / 31ην Ιανουαρίου 2016.

 Την εκλεκτήν ομάδα ταύτην εδέχθη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Επί τη ευκαιρία ταύτη ο Μακαριώτατος ωμίλησεν εις τα μέλη της ομάδος ταύτης περί του μαρτυρικού αίματος του Χριστού, δι᾽ου το ανθρώπινον γένος ελυτρώθη της φθοράς του θανάτου και περί του μαρτυρίου των μαρτύρων του Χριστού, ως Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος και του Ιακώβου του Αδελφοθέου, των οποίων υ συμμάρτυς εγένετο ο Άγιοταφίτης Ιερομάρτυς Άγιος Φιλούμενος, τον οποίον ως Ιερομάρτυρα κατέταξε το έτος 2009 εις το Αγιολόγιον αυτής η Εκκλησία Ιεροσολύμων.

Πέραν του μαρτυρίου του αίματος υπάρχει και το μαρτυριον της μαρτυρίας διά της οσιακής ζωής την οποίαν έζησεν ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης ο νέος, ελθών εκ Ρουμανίας εις την Αγίαν Γην και ενταχθείς ως μοναχός και ιερεύς εις την Εκκλησίαν Ιεροσολύμων, η οποία και κατέταξε αυτόν άγιον επισήμως εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Επί τούτοις αντηλλάγησαν δώρα και εδόθη η ευλογία του Μακαριωτάτου διά την συμμετοχήν εις την τελετήν αγιοκατατάξεως του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου εις την Ιεράν Μονήν Χοζεβιτών.

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες