Αρχιερείς του Πατρ. Μόσχας στο Πατρ. Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Παρασκευήν, 26ην Μαρτίου /8ην Απριλίου 2016, Αρχιερείς του Πατριαρχείου Μόσχας, ήτοι οι Μητροπολίται Περεσλάβ-Χμελνίτσκι και Βισνέφσκι κ. Αλέξανδρος, Βίνιτσκι και Μπάρσκι κ. Συμεών και ο Αρχιεπίσκοπος Ντνεπροντζερζίνσκι και Τσαριτσάνσκι κ. Βλαδίμηρος μετά συνοδείας Ιερέων, επεσκεφθησαν το Πατριαρχείον.

 Τους Αρχιερείς τούτους εδέχθη η Α.Θ.Μ., ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Οι εν λόγω Αρχιερείς ηυχαρίστησαν τον Μακαριώτατον διά την συμμετοχήν αυτών την χθες εις την εορτήν του Ευαγγελισμού εις Ναζαρέτ και εις ένδειξιν της ευγνωμοσύνης αυτών, προσέφεραν εις τον Μακαριώτατον ασημένιαν τσαγιέραν.

Εις το πλαίσιον της συναντήσεως ταύτης εγένετο ενδιαφέρουσα συζήτησις περί της προσφάτου συναντήσεως του Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου και του Πάπα Φραγκίσκου εις την Λατινικήν Αμερικήν.

Συζήτησις εγένετο ωσαύτως και περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, της μελλούσης να συνέλθη κατά την περίοδον της Αγίας Πεντηκοστής του τρέχοντος έτους, περί των θεμάτων με τα οποία θα ασχοληθή αύτη και περί της ανάγκης των Ορθοδόξων Εκκλησιών εις συναντήσεις μεταξύ αυτών και της συμπαραστάσεως αλλήλαις.

Ευχαριστήσαντες και πάλιν και ευχηθέντες το επανιδείν κατά το Μέγα Σάββατον εις την τελετήν του Αγίου Φωτός, ανεχώρησαν διά την προσκύνησιν εις τον Πανάγιον Τάφον και την συμμετοχήν αυτών εις την νυκτερινήν Θείαν Λειτουργίαν.

 

 

 

 Ετικέτες