Αμερικής Δημήτριος: Μπορούμε να έχουμε ελπίδα και χαρά σε όλες τις συνθήκες και καταστάσεις της ζωής

Loading...


Εορτή ελπίδος, χαρακτηρίζει τα Χριστούγεννα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του και εξηγεί πως δι’ αυτής βλέπουμε όλα αυτά που έχουν επιτευχθεί, και παίρνουμε μια ιδέα για αυτό που ακολουθεί.

Ολόκληρο το μήνυμα έχει ως εξής: 

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος των Χριστουγέννων 2012
17 Δεκεμβρίου 2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 173/12
25 Δεκεμβρίου 2012 Χριστούγεννα
Ότε δε ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου,
εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν Αυτού, γενόμενον
εκ γυναικός.
(προς Γαλάτας 4:4)
Προσφιλείς Αδελφοί και Αδελφές εν Χριστώ,
Ο εορτασμός των Χριστουγέννων είναι γεμάτος με χαρμόσυνες διακηρύξεις της εκπληρώσεως των υποσχέσεων του Σαρκωθέντος Κυρίου για λύτρωση και καινή ζωή: «Σήμερον η Παρθένος γεννά τον υπεράνω παντός όντος». «Σήμερον ο Θεός έρχεται επί γης και ο άνθρωπος ανέρχεται εις ουρανόν». «Σήμερον ο άναρχος άρχεται και ο Λόγος σαρκούται».Αυτοί οι λόγοι των ύμνων της εορτής των Χριστουγέννων επιβεβαιώνουν το μέγεθος των γεγονότων τα οποία εκτυλίχθηκαν στην Βηθλεέμ την ημέρα αυτή. Καλλιεργούν επίσης μέσα στην καρδιά μας την χαρά, την βεβαιότητα και την ελπίδα που προσφέρονται από τον Ένα ο Οποίος σαρκώθηκε.
Η χαρά της Εορτής της Γεννήσεως είναι γνωστή και βιώνεται μέσα από την αποκάλυψη του θείου σχεδίου του Θεού για την σωτηρία της ανθρωπότητος. Αυτή η βαθειά και πλήρης χαρά εκφράσθηκε από την Παρθένο Μαρία όταν εδόξασε τον Θεό για την επιλογή της να γίνη η μητέρα του Χριστού: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλλίασεν το πνεύμά μου επί τω Θεώ τω Σωτήρι μου (Λουκ. 1:16). Όταν ο άγγελος παρουσιάσθηκε στους ποιμένες ανακοινώνοντας την γέννηση του Χριστού, διεκήρυξε, Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ ος εστιν Χριστός Κύριος εν πόλει Δαυίδ (Λουκ. 2:10-11). Έχουμε λάβει, επίσης, αυτή την αποκάλυψη μέσα από το μήνυμα του Ευαγγελίου, μέσα από την εμπειρία μας της παρουσίας του Χριστού ανάμεσά μας. Σ’αυτή την ένδοξη εορτή οι καρδιές μας γεμίζουν με ανείπωτη χαρά..

Αυτή η μεγάλη χαρά που μοιραζόμεθα στον εορτασμό της Γεννήσεως του Κυρίου μας δυναμώνει επίσης την πίστη μας στις υποσχέσεις του Θεού. Η μαρτυρία της Σαρκώσεως είναι ότι ο Θεός είναι πιστός και αληθινός. Η εκπλήρωση των υποσχέσεών Του για λύτρωση επιβεβαιώθηκαν από τον Ζαχαρία, πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, όταν είπε: ο Θεός επεσκέψατο και εποίησεν λύτρωσιν τω λαώ Αυτού… καθώς ελάλησεν διά στόματος των αγίων απ’αιώνος προφητών Αυτού (Λουκ. 1:68, 70). Στο Ευαγγέλιό του, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έγραψε, τούτο δε όλον γέγονεν ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά του προφήτου λέγοντος‘ Ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται Υιόν, και καλέσουσιν το όνομα Αυτού  Εμμανουήλ (Ματθ. 1:22-23, Ησαίου 7:14).

Καί στους ύμνους της Χριστουγεννιάτικης περιόδου ψάλλουμε, «Η αποκάλυψη του Χριστού εφανερώθη, το κήρυγμα των προφητών εξεπληρώθη εν πόλει Βηθλεέμ» (Εσπερινός και Όρθρος προ της Εορτής). Αυτή την ημέρα, όλες οι υποσχέσεις του Θεού όλες οι προρήσεις των προφητών περί της σωτηρίας μας εξεπληρώθησαν στη Γέννηση του Χριστού.

Η χαρά και η βεβαιότητα που βιώνουμε στην κοινωνία μας με τον Θεό σ’ αυτή την αγία Εορτή προκαλεί μέσα στις καρδιές μας διαρκή ελπίδα. Η χαρά μας στην εκπλήρωση του θελήματος του Θεού για την λύτρωσή μας και η βεβαιότητά μας βασισμένη στην πίστη μας στην αλήθεια του Ευαγγελίου, μας δίδει σταθερή ελπίδα στις υποσχέσεις Του για αιώνια ζωή, για την πλήρη αποκατάσταση της σχέσεώς μας μ’ Εκείνον, και για την ολοκλήρωση όλων των πραγμάτων. Αυτή είναι εορτή ελπίδος διότι δι’ αυτής βλέπουμε όλα αυτά που έχουν επιτευχθεί, και παίρνουμε μια ιδέα για αυτό που ακολουθεί.

Αυτή η Εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου μας επιβεβαιώνει στον καθένα μας ότι μπορούμε να έχουμε ελπίδα και χαρά σε όλες τις συνθήκες και καταστάσεις της ζωής, ελπίδα στη μεταμόρφωση της ζωής μας διά της πίστεως, και ελπίδα στην δύναμη της αγάπης του Θεού.
Σ’αυτή την ευλογημένη και αγία Εορτή, εύχομαι στον καθένα σας τις καλύτερες ευχές μου για μια χαρμόσυνη περίοδο λατρείας και αδελφοσύνης. Είθε οι καρδιές σας να είναι γεμάτες βεβαιότητα, χαρά και ελπίδα, και είθε η ειρήνη και το έλεος του Κυρίου μας να σας συντροφεύουν στο νέο έτος.
Μετά πατρικής εν Χριστώ αγάπης,

† ο Αρχιεπίσκοπος   Αμερικής Δημήτριος