Το χρονικό της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχου στο Βατικανό

Loading...


Ανταποκρινόμενος εις αδελφικήν πρόσκλησιν τής Αυτού Αγιότητος τού Πάπα Βενεδίκτου ΙϚ’ η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη τήν 10ην Οκτωβρίου 2012 εις Ρώμην προκειμένου νά συμμετάσχη εις τόν εορτασμόν τής συμπληρώσεως 50 ετών από τής ενάρξεως τών εργασιών τής Β΄ Βατικανής Συνόδου (11 Οκτωβρίου 1962) επί τού μακαριστού Πάπα Ιωάννου ΚΓ΄. Συνοδοί τού Πατριάρχου κατά τήν επίσκεψιν ταύτην ήσαν οι Σεβ. Μητροπολίται Ιταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος καί Γαλλίας κ. Εμμανουήλ μετά τού Αρχικλητήρος Εντιμ. κ. Συμεών Φραντζελά.

Τόν Πατριάρχην υπεδέχθη εν τώ αεροδρομίω Fiumicino Παπική Αντιπροσωπεία ήτις καί συνώδευσεν Αυτόν εις τό κατάλυμά Του εν τώ εν τώ Βατικανώ «Οίκω τής Αγίας Μάρθας».
Τό εσπέρας η Α. Θ. Παναγιότης καί οι συνοδοί Αυτής παρεκάθησαν εις δείπνον παρατεθέν υπό τού εν Ιταλία Πρέσβεως τής Ελλάδος Εξοχ. κ. Μιχαήλ Καμπάνη.

Τήν επομένην, Πέμπτην, ο Πατριάρχης καί οι σύν Αυτώ παρέστησαν εις τήν λειτουργίαν τήν οποίαν ετέλεσεν επί τής Πλατείας τού Αγίου Πέτρου η Α. Αγιότης, ήτις εν αρχή τής ομιλίας αυτής απηύθυνεν ιδιαίτερον χαιρετισμόν καί ευχαριστίας εις τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην καί εις τόν Αρχιεπίσκοπον Καντουαρίας διά τήν τιμητικήν παρουσίαν αυτών εις τό εορταστικόν αυτό γεγονός τής ΡΚαθολικής Εκκλησίας.

Εις τό τέλος τής λειτουργίας κατά τό πρόγραμμα ο Πατριάρχης εξεφώνησεν ιταλιστί τήν ομιλίαν Αυτού αναφερθείς εις τήν Β΄ Βατικανήν Σύνοδον καί τάς μεταρρυθμίσεις αυτής, ιδιαιτέρως εις τόν χώρον τής οικουμενικής κινήσεως.

Σημειωτέον, ότι εις τήν θείαν λειτουργίαν ταύτην μετέσχον ως συλλειτουργοί τού Πάπα ή παρέστησαν εν συμπροσευχή τά μέλη τής Συνόδου τών επισκόπων τής ΡΚαθολικής Εκκλησίας, η οποία συνεδριάζει τάς ημέρας αυτάς (επί τρείς εβδομάδας) εν Ρώμη καί εις τήν οποίαν τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον εκπροσωπεί ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων.

Τήν μεσημβρίαν ο Παναγιώτατος καί οι συνοδοί Του προσκληθέντες παρεκάθησαν εις γεύμα, τό οποίον παρέθεσε πρός τιμήν των ο παρά τώ Βατικανώ Πρέσβυς τής Τουρκίας Εξοχ. κ. Kenan Gürsoy. Καί ενταύθα, ως καί εν τή Πρεσβεία τής Ελλάδος, αντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις μεταξύ τών αμφιτρυόνων καί τής Α. Θ. Παναγιότητος.

Τό εσπέρας ο Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, Πρόεδρος τού Ποντιφικού Συμβουλίου επί τής προωθήσεως τής Ενότητος τών Χριστιανών, παρέθεσεν έν τινι Εστιατορίω τής Ρώμης επίσημον δείπνον πρός τιμήν τής Α. Θ. Παναγιότητος καί τής Α. Χάριτος τού Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας Δρος Rowan Williams καί τών συνοδών αυτών.

Τήν Παρασκευήν, 12ην ιδίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης καί ο Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας είχον ιδιαιτέραν συνάντησιν καί συνεργασίαν κατά τήν διάρκειαν τού προγεύματός των εν τώ Οίκω τής Αγίας Μάρθας, ενώ αργότερον καί ώραν 12.00 μεσημβρινήν επραγματοποιήθη ιδιαιτέρα συνάντησις καί συνομιλία Πάπα-Πατριάρχου εν τή Βιβλιοθήκη τού πρώτου, μεθ᾿ ήν εκλήθησαν καί τά μέλη τής Πατριαρχικής συνοδείας, αντηλλάγησαν δώρα καί ελήφθησαν αναμνηστικαί φωτογραφίαι, τής όλης συναντήσεως μαγνητοσκοπηθείσης.

Ακολούθως ο Πάπας καί ο Πατριάρχης παρεκάθησαν εις γεύμα εν τή «Αιθούση Παύλος ο Ϛ΄», ομού μετά τού Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας καί τών περίπου 300 μελών τής Συνόδου τών Επισκόπων, εκπροσωπούντων όλας τάς εν τώ κόσμω Επισκοπικάς Συνελεύσεις τής ΡΚαθολικής Εκκλησίας.
Τό απόγευμα η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης επέστρεψεν εις τήν Πόλιν δι᾿ αεροσκάφους τών Τουρκικών Αερογραμμών, ως καί κατά τήν μετάβασιν εις Ρώμην, προπεμφθείς τιμητικώς καί υπαντηθείς κατά τήν άφιξιν υπό τού Επιτρόπου Αυτού Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου.