Το βίντεο με το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου προς την Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Loading...


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου
Το Φως Φαναρίου παρουσιάζει σήμερα το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου προς την 11η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, όπως το κατέγραψε ερασιτεχνική κάμερα την ώρα που αναμεταδιδόταν μέσω skype στο Σύδνεϋ, στο επίσημο γεύμα, από το Φανάρι.

Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχου στο έργο του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού.

Είπε, μεταξύ άλλων, ο Πατριάρχης απευθυνόμενος στα μέλη της Κληρικολαϊκής Συνέλευσης:

Εμπνεόμενοι και υμείς υπό του τρόπου τούτου και του παραδείγματος του Κυρίου και των Πατέρων της Εκκλησίας υπό την πεπνυμένην καθοδήγησιν και ποιμαντορίαν του οξυνουστάτου και συστηματικού εργάτου του Ευαγγελίου Αρχιεπισκόπου και πνευματικού πατρός υμών, της υμετέρας φίλης Ιερότητος αδελφέ και συλλειτουργέ εν Χριστώ κύριε Στυλιανέ, ειργάσθητε και εργάζεσθε μεθ’ υπομονής δια την πρόοδον και ανάπτυξιν της εν Αυστραλία Ιεράς Αρχιεπισκοπής, της οποίας είσθε εκλεκτά μέλη και κλάδοι εκ μέρους, και τοιουτοτρόπως κατωρθώσατε να αναβιβάσητε αυτήν εις το σημερινόν περιλάλητον, περίλαμπρον και αξιοθαύμαστον επίπεδον, εις την ενεστώσαν δόξαν και εύτακτον κατάστασιν.

Μεθ’ υπομονητικής και αόκνου προσπαθείας ενεπλουτίσατε την Εκκλησίαν και Επαρχίαν ταύτην του καθ’ ημάς πανιέρου Οικουμενικού Θρόνου δια της οικοδομής νέων Ιερών Ναών και Ιερών Μονών, δια της συστάσεως πολλών ευαγών, φιλανθρωπικών, πνευματικών, εκπαιδευτικών και κοινωφελών Ιδρυμάτων, Ορφανοτροφείων, σχολείων, γηροκομείων, πνευματικών κέντρων και, τέλος, εθέσατε τας προϋποθέσεις δια την ανωτέραν θεολογικήν κατάρτισιν των επιθυμούντων αυτήν αυτόθι τέκνων της Μητρός Εκκλησίας μέσω της περιπύστου και ονομαστής Θεολογικής Σχολής του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.

Όλως δε ιδιαιτέρας μνείας και τονισμού χρήζει η μεγάλη, επίπονος και εργώδης προσπάθεια της ενσωματώσεως των σχισματικών Κοινοτήτων εις την Αγίαν, Καθολικήν, Αποστολικήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν, υπό το ωμοφόριον της υμετέρας Ιερότητος, η οποία προσπάθεια κατά το πλείστον επέτυχε και αποδίδει καρπούς. Εγκαρδίως ευχόμεθα και ελπίζομεν ότι, συν Θεώ, θα επανέλθουν εις την κανονικήν εκκλησιαστικήν τάξιν και αι ολίγαι υπολειπόμεναι εισέτι τοιαύται Κοινότητες, ιδία αι εν Αδελαΐδι, δια των συμβουλευτικών πατρικών παραινέσεων της υμετέρας θεοφιλούς Ιερότητος και δια των συντόνων προσπαθειών πάντων υμών, των κληρικών και λαϊκών μελών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.

Πάντα ταύτα, και πολλά έτερα σπουδαία και λεπτομερειακά, κυρίως δε η ευστάθεια και η ενεστώσα ακμή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, δεν θα ήτο δυνατόν να επιτευχθούν άνευ υπομονής και σταθηράς μακροπνόου εργασίας και διαρκούς αγώνος, ως και ζήλου και αγάπης προς την Ελληνορθόδοξον Εκκλησίαν μας και την αυτόσε προσφιλή Ομογένειαν εν γένει.

Ταύτην την υπομονήν και επιμονήν ασπάσασθε και κατά το νέον τούτο έτος της Χάριτος του Κυρίου με την βεβαιότητα ότι θα ευλογηθή παρά Θεού και θα καρποφορήση πλουσίως τόσον εις την προσωπικήν πνευματικήν ζωήν ενός εκάστου εξ υμών, όσον και εις την ζωήν της Εκκλησίας».

Και ο Πατριάρχης κατέληξε:

«Σας ευλογούμεν απο τις ηλιόλουστες σήμερα αυλές της Μητρός Εκκλησίας παρά την χειμερινή περίοδο, στην οποία ευρισκομεθα εμείς εδώ. Και σας αναμένομεν, αδελφέ Άγιε Αυστραλίας, κατά το επικείμενον ταξίδιόν σας εις την Ελλάδα. Καλήν αντάμωσιν.

Χρόνια πολλά εις όλους. Καλήν επιτυχίαν. Ο Θεός μαζί σας».

Μετά την ανάγνωση του Πατριαρχικού Μηνύματος από τον ίδιο τον Πατριάρχη, τον λόγο έλαβε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός ο οποίος απευθυνόμενος στον Παναγιώτατο είπε τα εξής:

Παναγιώτατε,
Εκ μέρους, πρωτίστως, των συν εμοί βοηθών επισκόπων, των συνεπισκόπων ημέρας και νυκτός, αλλά και ολοκλήρου της αποψινής ομηγύρεως, των εξεχόντων μελών κλήρου και λαού, απ΄άκρου εις άκρον της ευλογημένης ταύτης ηπείρου της Αυστραλίας, θα ήθελα να εκφράσωμεν την βαθυτάτην ημών ευγνωμοσύνην και κατάνυξιν ότι δεν ηρκέσθητε μόνον εις την ανάγνωσιν παρά του φιλτάτου αδελφού Αγίου Ντητρόιτ του Σεπτού Πατριαρχικού Μηνύματος, αλλά και αυτοπροσώπως θελήσατε να μοιρασθείτε μαζί μας την προσωπική Σας φωνή, τον γνωστόν εις ημάς παλμόν, τον οποίον επί δεκαετίας παρακολουθούμεν, εις τον αγώνα, όντως, όχι μόνον της υπομονής, αλλά της σταυροαναστάσιμης όντως επιτυχίας, την οποίαν από ημέρας εις ημέρας και δοκιμάζετε κατόπιν μόχθων πολλών εις την Βασιλίδα των Πόλεων.

Δεν θα μακρηγορήσω Παναγιώτατε. Προσωπικώς, υποβάλω τα σέβη μου και την βαθυτάτην ευγνωμοσύνην μου. Μας παραδειγματίζετε, όντως, και υποσχόμεθα για μια ακόμη φορά: Θα πράξωμεν παν το δυνατόν προκειμένου ο λαός του Θεού να ειρηνεύσει ακόμη περισσότερον, αλλά πρέπει να τονίσω ότι η μέχρι τούδε επιτυχία της ειρηνεύσεως, οφείλεται πιο πολύ στα μέλη τα τίμια, τα οποία συνηργάσθησαν από πλευράς Αρχιεπισκοπής μετά των εν λόγω απομακρυνθεισών Κοινοτήτων και Ενοριών.

Είμεθα ευγνώμονες για μια ακόμη φορά. Πολλά τα έτη Σας!

Να μας επιτρέψετε να ψάλωμεν άπαξ έτι την φήμην του Οικουμενικού μας Πατριάρχου”.

Αυτά είπε προς τον Πατριάρχη ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός και αμέσως όλοι ηγέρθησαν και έψαλαν την φήμη του Πατριάρχου, ο οποίος από το Φανάρι, μέσω skype, ευλόγησε τα μέλη της Κληρικολαϊκής που τον χειροκρότησαν θερμά.Ετικέτες