Το τρισάγιο του Πατριάρχη στη μνήμη προκατόχων του Ιεραρχών του Θρόνου

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αοιδίμου Πατριάρχου Μαξίμου του Ε´, προ του τάφου αυτού, δεηθείς ωσαύτως υπέρ αναπαύσεως των ψυχών και των αοιδίμων Πατριαρχών Νεοφύτου του Η’ και Γρηγορίου του Ζ´, ως και των αειμνήστων Μητροπολιτών Σάρδεων κυρού Μαξίμου, Λαοδικείας κυρού Μαξίμου, Σταυρουπόλεως κυρού Μαξίμου, Καθηγητού και Σχολάρχου Αυτού εν τη Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, και Ευχαίτων κυρού Τιμοθέου, διατελέσαντος Ηγουμένου της ως άνω Ιεράς Μονής.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αγαθάγγελον Σίσκον, Ιερατικώς Προιστάμενον της Κοινότητος Νεοχωρίου, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.
– Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Νικόλαον Avctil, εκ Νέας Υόρκης, μετά του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Γιωτίδου. – Τον Εξοχ. κ. Dušan Spasojević, Πρέσβυν της Σερβίας εν Αγκύρα, μετά του Εντιμ. κ. Zdravko Mitrović, Συμβούλου αυτού.
– Τούς Ελλογ. κ. κ. Στυλιανόν Ορφανόν και Ηρακλή Τσαγκάρην, Καθηγητάς Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τας Ευγεν. κυρίας Αναστασίαν Άνθη, Ιατρόν, και Αλεξάνδραν Πανταζή, Χημικόν.
– Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Ακντεμίρ, Φοιτητήν, εντεύθεν.
– Τον Εντιμ. κ. Ευάγγελον Δακτυλίδην, μετά του αυταδέλφου αυτού Εντιμ. κ. Μαρίου, Επιχειρηματίας, εξ Αθηνών.

Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:

– Την τελετήν κοπής της πίττας των Συνδέσμων Αποφοίτων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής και του Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου, εν τη Κοινοτική Αιθούση του Ι. Ναού Αγίας Τριάδος, Σταυροδρομίου, την Τρίτην, 22αν Ιανουαρίου.
– Τα εγκαίνια της εκθέσεως φωτογραφίας της Ευγεν. κ. Αθηνάς Καζολέα, με θέμα: «Θραύσματα παρουσίας στα χάνια της Κωνσταντινούπολης», εν τω Σισμανογλείω Μεγάρω, αυθημερόν.