Τα αλλάζει όλα ο Μακάριος – Τα νέα πρόσωπα στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Loading...


Σε αλλαγές στην προχώρησε ο .

Σε εγκύκλιό του αναφέρεται στην προαγωγή των κ.κ. Σεραφείμ και Νίκανδρου σε Μητροπολίτες, ενώ προσθέτει ότι ο Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ αρνήθηκε την προαγωγή.

Επίσης έκανε γνωστή τη δημιουργία νέας Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας στο Northcote με Αρχιεπισκοπικό Επίτροπο τον πανοσιολογιότατο Ευμένιο Βασιλόπουλο.

Η εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έχει ως εξής:

«ΜΑΚΑΡΙΟΣ

έλέω Θεού, Αρχιεπίσκοπος της Άγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ύπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Ωκεανίας, τοις ΘεοφιΛεστάτοις Έπισκόποις, τω εύαγεί κλήρω, ταις μοναστικαίς άδελφότησι τοις Προέδροις των έντίμων Διοικητικών Συμβουλίων και Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων, τοις Διδάσκουσιν και τοις διδασκομένοις εν τοις Σχολείοις, τοις έργαζομένοις εν τοις φιλανθρωπικοίς καθιδρύμασι και παντί τω χριστεπωνύμω πληρώματι της εν Αυστραλία Ορθοδόξου ‘Εκκλησίας, χάρις ειη και ειρήνη παρά του Σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού.

Τιμιώτατοι Αδελφοί συνεπίσκοποι και αγαπητά μου παιδιά,

Όπως ήδη γνωρίζετε, η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, τη προτροπή και προτάσει της Αύτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, και τη ήμετέρα ταπεινή είσηγήσει, προήγαγεν, άξίως και δικαίως, τους εν Αυστραλία Θεοφιλεστάτους ‘Επισκόπους Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ και Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, τους πολλά κοπιάσαντας εις τον αμπελώνα της πέμπτης Ηπείρου, εις Μητροπολίτας Σεβαστείας και Είρηνουπόλεως άντιστοίχως. Πρόθεσις του Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας αλλά και ήμετέρα ήτο να τιμηθή διά προαγωγής και ο κατά πάντα άξιος και σεβάσμιος αδελφός, Θεοφιλέστατος άγιος Δέρβης, κ. Ιεζεκιήλ, ο όποιος, όμως, εν άντιθέσει προς τους δύο προμνημονευθέντας άδελφούς Ίεράρχας, οι όποιοι έδέχθησαν εξ αρχής την πρότασιν της προαγωγής των και οικειοθελώς παρητήθησαν άπό τας διοικητικάς των θέσεις, ήρνήθη, προτιμών να συνεχίση την διακονίαν του εις Μελβούρνην, «πλησίον του ήγαπημένου μοι νέου Αρχιεπισκόπου», ως έδήλωσεν έπανειλημμένως.

Προσωπικώς συνεχάρην τούς δύο προαχθέντας αδελφούς εκ μέρους απάντων ημών, ήτοι τού εύαγούς κλήρου καί τού εύσεβούς ποιμνίου τής καθ’ ήμάς Ίεράς Αρχιεπισκοπής Αύστραλίας, παρευρέθην εις τήν εκλογήν των, προέτρεψα δε άμφοτέρους νά συνεχίζουν νά παραμένουν πλησίον ήμών εν Αύστραλία. ‘Επί τούτοις, ό άπό Απολλωνιάδος Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Σεραφείμ, έδήλωσεν ότι θά συνέχιση νά διαμένη εις τήν οίκείαν του έν Σύδνεϋ, ένώ ό άπό Δορυλαίου Σεβ. Μητροπολίτης Είρηνουπόλεως κ. Νίκανδρος έδήλωσεν ότι έπιθυμε! νά συνέχιση νά διαμένη εις τήν έν Αδελαΐδι Αρχιεπισκοπικήν κατοικίαν, όπου διέμενε μέχρι καί σήμερον, τού έδόθη δέ όλοκαρδίως παρ’ εμού ή σχετική άδεια.

Είμαι σίγουρος ότι ή παρουσία των δύο εκλεκτών άδελφών Αρχιερέων εις τήν Αύστραλίαν είναι εύεργετική διά τήν Εκκλησίαν μας, πιστεύω δέ άκραδάντως ότι μόνον θετικά άποτελέσματα δύνανται νά προκόψουν έκ τής Αγαθής καί Αδελφικής μας συνεργασίας. Διό καί προτρέπω πάντας ύμάς νά συνεχίζετε νά καλήτε τούς δύο Αδελφούς Ίεράρχας είς τάς ενορίας σας κατά τάς έορτάς καί πανηγύρεις, κατά τάς εκδηλώσεις τών σχολείων καί κοινοτήτων σας, ώς θά πράττη καί ή ήμετέρα έλαχιστότης, προσκαλούσα τούς δύο εκλεκτούς καί τιμίους Αδελφούς είς όλα τά σημαντικά γεγονότα τής τοπικής ‘Εκκλησίας. Θεωρώ ότι ή πολυχρόνιος εκκλησιαστική εμπειρία των άλλά καί ή άγάπη των πρός τήν τοπικήν Εκκλησίαν δύνανται νά συμβάλουν θετικώς είς τήν προαγωγήν καί εύόδωσιν τών κατά Θεόν στόχων καί σκοπών τής Ίεράς Αρχιεπισκοπής μας.

Διαβάστε εδώ:  Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Ολλανδία

Παρομοίως έπιθυμώ νά σάς πληροφορήσω ότι, έντός τού πλαισίου τής διοικητικής άναμορφώσεως τής Ίεράς Αρχιεπισκοπής Αύστραλίας καί έξ αφορμής τών, ένεκα τών προαγωγών τών νέων άδελφών Μητροπολιτών, κενωθεισών διοικητικών θέσεων, ήχθημεν εις τάς έξης αποφάσεις:

Α. Νέος ΠρωτοσύγκεΛλος τής Ίεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας διωρίσθη ό πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ευάγριος Κουτούζης.
Β. Αρχιεπισκοπικός ‘Επίτροπος Βρισβάνης διωρίσθη ό Θεοφιλέστατος ‘Επίσκοπος Μιλητουπόλεως κ. Ιάκωβος.
Γ. Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος Πέρθης διωρίσθη ό πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Έλπίδιος Καραλής.
Δ. Αρχιεπισκοπικός ‘Επίτροπος Αδελαΐδος διωρίσθη ό πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Σιλουανός Φωτεινέας.
Ε. Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος τής νεοσυστάτου Αρχιεπισκοπικής Περιφερείας Νόρθκοτ έν Βικτωρία διωρίσθη ό πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ευμένιος Βασιλόπουλος.
Στ. Καθηγούμενος τής Ίεράς Μονής Αγίου Ίωάννου Πέρθης διωρίσθη ό πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Θαλάσσιος Βουλτσίδης.
Ζ. Διευθυντής τών οικονομικών διωρίσθη ό Διάκονος κ. Αθηναγόρας Καρακωνσταντάκης, όστις έχειροθετήθη καί Αρχιδιάκονος τήν 27πν Οκτωβρίου.
Η. Διευθυντής τού Ίδιαιιτέρου Αρχιεπισκοπικού Γραφείου διωρίσθη ό Ίερολογιώτατος Διάκονος κ. Χριστοφόρος Κρικέλης.
Θ. Αρχειοφύλαξ διωρίσθη ό Ίερολογιώτατος Διάκονος κ. Στέφανος Τινικασβίλι.

Οί νέοι συνεργάται τής Ίεράς Αρχιεπισκοπής μας διακρίνονταί διά τό έκκλησιαστικόν των ήθος, τήν εργατικότητα, τήν άφοσίωσίν των εις τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον καί τήν τοπικήν Εκκλησίαν, τήν αύτοθυσίαν των, τήν θεολογκήν των παιδείαν, τήν πνευματικότητά των καί την αγάπην των πρός τόν άνθρωπον. Όθεν είμεθα βέβαιοι ότι θά φανούν -άντάξιοι των προσδοκιών τής Εκκλησίας καί τού Ποιμενάρχου των.

Πατρική προτροπή καί Αρχιερατική ευχή πρός πάντας ύμάς είναι νά έπιστηρίξετε τούς ώς άνω άναφερθέντας κληρικούς εις τήν ύπεύθυνον καί σημαντικήν διακονίαν των, συνεργαζόμενοι μετ’ αύτών πρός δόξαν Χριστού καί προαγωγήν τού έργου τής καθ’ ήμάς Ίεράς Αρχιεπισκοπής Αύστραλίας.

Έπι δε τούτοις ευχόμενος τήν από Θεού ένίσχυσιν εις τήν θεοφιλή διακονίαν σας καί εις τήν ζωήν σας, διατελώ
Μετά πολλής έν Χριστφ άγάπης καί πατρικών εύχών.

‘Εν Σύδνεϋ, τή 28η ‘Οκτωβρίου 2019

Ο Αρχιεπίσκοπος
Ο Αυστραλίας Μακάριος»tilegrafima.gr