Προσλαλιά του Χαλκηδόνος Αθανασίου στην απονομή Οφφικίου στην Σοφία Ηλιάδου

Loading...


Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος έγινε η απονομή Οφφικίου στην Σοφία Ηλιάδου. Στην προσλαλιά του ο Μητροπολίτης Γέρων Χαληδόνος Αθανάσιος στάθηκε στο ήθος της κ.Ηλιάδου.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία,
ότι αυτοί τον Θεόν όψονται»
(Ματθ. 5, 8)
Εντιμοτάτη κ. Ηλιάδου,
Ως γνωστόν σήμερον τεράστιον ρόλον διαδραματίζουν τα «περίπυστα» ΜΜΕ και δη αι διαφημίσεις και τα show. Πολλοί δε ασχολούνται μανιωδώς με αυτά, ωσάν να μην υπάρχουν έτερα «φλέγοντα» προβλήματα, που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Και τούτο προς ιδίαν προβολήν και ίδιον συμφέρον. Διοργανώνουν διαλέξεις, συναυλίας, θεατρικάς παραστάσεις, χορούς, εκθέσεις τέχνης, συνέδρια, αθλητικούς αγώνας και άλλα πολλά. Εκδίδουν δε αυτά ως περιοδικά η φυλλάδια μετά στιλπνού και «υπνωτίζοντος» ουχί ευθηνού χάρτου, γέμοντα εγχρώμων φωτογραφιών, διότι αυτά «πωλούσιν» σήμερον και ουχί η ανάγνωσις κειμένων, διά να προβάλλουν το «χαίνον ευόσμως εμπόρευμά» των.

Έτεροι όμως σεμνοί πως, εργάζονται αθορύβως και αξιολόγως η ου, άνευ της καταλλήλου προβολής, η οποία «εν τω μέτρω» τυγχάνει απαραίτητος εις τους διαθέτοντας εννοείται τα προς τούτο απαιτούμενα οικονομικά και άλλα μέσα. Έχομεν δήλα δη ενταύθα εν είδος «προβολικής φιλαργυρίας». Εξ ετέρας όμως πλευράς ουχί σπανίως προβάλλουν και την έλλειψιν πόρων οικονομικών προς επιτέλεσιν έργων, ενώ δι’ έτερα δήθεν της αρεσκείας των και ουχί μόνον, άσκοπα και περιττά δαπανώσιν αυτούς αυταρχικώ δικαίω όλως αφειδώς!

Διαβάστε εδώ:  Πατριαρχική Χοροστασία σήμερα Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

Εντός του πλαισίου τούτου αι Κοινότητες της Ι. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος εκτελούν διαχρονικώς, μετά η άνευ ειδικής διαγνώμης των υπευθύνων προς τούτο φορέων, τούθ’ όπερ δεν τυγχάνει, δόξα τω Θεώ, άγνωστον και αλλαχού, διάφορα έργα, όμως υστερούν τουλάχιστον εις τον τομέα της εκδοτικής και άλλης προβολής και διαφημίσεως, ούτως ώστε μισητικοί και ζηλότυποι «φίλοι» αυτής να μέμφονται αυτήν με λόγους πικρούς δι’ απραγίαν και νέκρωσιν!
Συντόμως όμως θα εκδοθεί μελέτη του γράφοντος υπό τον τίτλον: «Έργα και ημέραι εις την Ι. Μητρόπολιν Χαλκηδόνος (2004-2017)», εκ της οποίας τεκμαίρεται το έργον Επιτροπών μετά των εσφαλμένως βεβαίως κατά καιρούς υλοποιηθέντων.

Αξιότιμος κα Ηλιάδου,
Υμείς προσφέρετε, και ως μέλος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Χαλκηδόνος ουκ ολίγα, κυρίως όμως εις τον τομέα της αποτυπώσεως, διαδόσεως και άρα «αιωνιοποιήσεως», ως ο δεινός φίλος και επαγγελματίας Ν. Μαγγίνας, σημαντικών στιγμών γεγονότων της Ι. Μητροπόλεως διά του πενιχροτάτου δυστυχώς εξοπλισμού Υμών. Πράττετε δε τούτο εθελοντικώς –όπερ ουχί σύνηθες– αθορύβως και μετά ταπεινώσεως, τούθ’ όπερ ενοχλεί φυσικώς τους θηρευτάς της προβολής, εγωπαθείας και της δήθεν «θυσιαστικής προσφοράς». «Γίνεστε ούν οικτίρμονες» (Λουκ. 6, 36).
Διό και η Ι. Μητρόπολις εκτιμώσα την σεμνότητα, το εκκλησιστικόν φρόνημα και γενικώς το απλούν και απέριττον Υμών, απεφάσισε να σας απονείμει το Οφφίκιον της Αρχοντίσσης της Ι. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετ’ αποχρώσεώς τινος του Μαίστορος, λόγω του ουχί συνήθους είδους της εικονιστικής Σας προσφοράς.
Αξίαtilegrafima.gr