Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Προικόννησο

Loading...


Αδελφική προσκλήσει του Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ιωσήφ η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης μετέβη την πρωίαν της Τετάρτης, 18ης τ.μ. Σεπτεμβρίου, εις την Προικόννησον, εν τω λιμένι της οποίας υπεδέχθησαν Αυτόν η Α. Σεβασμιότης μεθ᾽ ομίλου εξ Ελλάδος προσκυνητών, κληρικών, μοναχών και λαικών, τινών εξ αυτών εκπροσωπούντων σωματεία προσφύγων εκ της Νήσου.

Μετά την εθιμοτυπικήν επίσκεψιν εις τον κ. Δήμαρχον και το γεύμα ο Πατριάρχης και οι συν Αυτώ διεπεραιώθησαν εις την γειτονικήν νήσον Αφισιάν (Avşa), αποτελούσαν μέρος της Ιεράς Μητροπόλεως, ένθα επεσκέφθησαν αλληλοδιαδόχως το Δημαρχείον, το παρ᾽ αυτώ Μουσείον, τα ερείπια του Βατοπαιδινού Μετοχίου του Αγίου Γεωργίου, όπου έψαλαν το Απολυτίκιον του Αγίου και το «Τη Υπερμάχω» και εξεναγήθησαν υπό της διενεργούσης τας εν αυτώ ανασκαφάς κυρίας Αρχαιολόγου, και, τέλος, το εργοστάσιον οινοποιίας της Νήσου.

Επιστρέφοντες εν συνεχεία εις τον Μαρμαράν (Προικόννησον) επεσκέφθησαν την νήσον Κούταλην, ομοίως τμήμα της δικαιοδοσίας της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως, γενέτειραν του Οικουμενικού Πατριάρχου Ανθίμου ΣΤ’, αναπαυομένου εν τω αυλογύρω του Ιερού Ναού της Κοινότητος Κανδυλλί της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος. Εκεί προσεκύνησαν εις τα ερείπια του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ένθα ανεπέμφθησαν δεήσεις, και είτα επεσκέφθησαν τον χώρον όπου άλλοτε ευρίσκετο το χριστιανικόν κοιμητήριον και εκεί ο Πατριάρχης έψαλε τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εν αυτώ αναπαυομένων πατέρων και αδελφών ημών.

Την επομένην, Πέμπτην, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος κατά την Θείαν Λειτουργίαν την οποίαν ετέλεσεν ο οικείος Ποιμενάρχης εντός λίαν κατανυκτικής ατμοσφαίρας εν τω σωζομένω Ιερώ Ναώ του Αγίου Νικολάου παρά την κωμόπολιν Παλάτια (Saraylar). Εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Προικοννήσου προσεφώνησε τον υψηλόν επισκέπτην της θεοσώστου Μητροπόλεώς του και απηυθύνθη εις το εκκλησίασμα διά συγκινητικών λόγων, απήντησε δε ο Πατριάρχης, Όστις ετέλεσε και τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των αειμνήστων Αρχιερέων της επαρχίας και των εξ αυτής καταγομένων Μ. Ευεργέτου του Γένους Γεωργίου Ζαρίφη και Πριμικηρίου της Μεγάλης Εκκλησίας Θεοφάνους Σ. Θεοφανίδου.

Ακολούθως ο Πατριάρχης και οι κληρικοί συνοδοί Αυτού επεσκέφθησαν τον κ. Δήμαρχον των Παλατίων, όστις και παρέθεσε γεύμα προς τιμήν αυτών, μεθ᾽ ο εξενάγησεν αυτούς εις τους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου, εν οις και το υπαίθριον Μουσείον.
Προ της επιστροφής Του ο Πατριάρχης εις την Πόλιν μέσω Αρτάκης και Πανόρμου ανήλθεν εις το Ασκητήριον του Αγίου Τιμοθέου, Επισκόπου Προικοννήσου, καθ᾽ οδόν προς το οποίον εξεναγήθη υπό του κ. Δημάρχου εις τον χώρον εκσκαφής και επεξεργασίας των περιφήμων μαρμάρων της περιοχής, εξαγομένων εις πλείστας Χώρας κυρίως της Μέσης Ανατολής.

1