Οι πολιτικές αναφορές Βαρθολομαίου στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του

Loading...


Έντονη πολιτική χροιά έχει το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου, το οποίο το «Αγιορείτικο βήμα» παρουσίασε αναλυτικά το περασμένο Σάββατο.

Διεισδύοντας κανείς λίγο περισσότερο στις έννοιες των λεγομένων του κ. Βαρθολομαίου θα εντοπίσει μηνύματα προς την πολιτκή αλλά και την οικονομική εξουσία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ζήτησε την «αληθινή ειρήνη», όπως είπε. Ζήτησε ακόμη να τηρούνται οι νόμοι με το βλέμμα στις χριστιανικές μειονότητες και κατηγόρησε τους εκπροσώπους της πολιτικής εξουσίας για επεκτατισμό.
Συγκεκριμένα ο κ. Βαρθολομαίος κήρυξε το 2013 ως Ετος Πανανθρωπινης Αλληλεγγυης. Εκτενής ήταν η αναφορά του στο θρησκευτικό και πολιτικό φανατισμό. Είπε χαρακτηριστικά :
«Διακρινόμεθα διά φανατισμούς ως προς τας θρησκευτικάς και πολιτικάς μας πεποιθήσεις, διά πλεονεξίαν ως προς την απόκτησιν των αγαθών, διά επεκτατισμόν ως προς την άσκησιν της πολιτικής εξουσίας.Δυστυχώς, μετά την πάροδον, έκτοτε, χιλίων επτακοσίων ακριβώς ετών, εξακολουθούν ασκούμενοι κατά τόπους θρησκευτικοί διωγμοί κατά χριστιανών ή άλλων χριστιανικών μειονοτήτων».

Έκανε λόγο και για την παγκόσμια οικονομική κρίση σημειώνοντας: «Η δυσαναλογία αύτη, η οποία χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ως οικονομικη κρισις, είναι κατ᾿ ουσίαν απότοκος της ηθικης κρισεως».

Αυστηρό ήταν και το μήνυμά του σχετικά με τη μη επιβολή του νόμου.«Εφ᾿ όσον ο νόμος δεν επιβάλλεται, αι αντιδράσεις των θιγομένων πολιτών εκδηλούνται πολλάκις ανεξελέγκτως και προκαλούν διασάλευσιν της κοινωνικης ειρήνης», είπε χαρακτηριστικά και ζήτησε προσπάθειες για άμβλυνση των ανισοτήτων με τη φράση: «προτρεπόμεθα εαυτούς και αλλήλους, όπως κατά το ῎Ε τ ο ς τούτο της Π α ν α ν θ ρ ω π ι ν η ς  Α λ λ η λ ε γ γ υ η ς καταβάλλωμεν ως άτομα και ως λαοί, συνειδητάς προσπαθείας διά την άμβλυνσιν των απανθρώπων συνεπειών των μεγάλων ανισοτήτων».