Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει την αδημονίαν του να ξαναβρεθεί στο Άγιο Όρος

Loading...


Πολύ ενδιαφέρον το απόσπασμα από την απαντητική επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη στους Αγιορείτες μετά την πρόσκληση των τελευταίων να επισκεφθεί το Άγιον Όρος τις ημέρες του εορτασμού των 100 χρόνων από την έκδοση του Ψηφίσματος της Ιεράς Κοινότητας για την ενσωμάτωση της Αθωνικής Μοναστικής Πολιτείας στο Ελληνικό Κράτος.

Διαβάστε το απόσπασμα: 

«…εκφράζομεν την αδημονίαν ημών ίνα ευρεθώμεν πλησίον υμών, κατά το χρονικόν διάστημα ιε’ – ιθ’ προσεχούς Οκτωβρίου, πατέρες, αδελφοί και τέκνα, και αναπέμψωμεν ύμνον και αίνον ευχαριστίας προς τον Κύριον του Ελέους και των Οικτιρμών και την ουράνιον Έφορον του Ιερού Τόπου Παναγίαν Μητέρα Αυτού, διά την άχρι τούδε, τη ανεξιχνιάστω προνοία Αυτού, διαφύλαξιν του πνευματικού, ησυχαστικού, οικουμενικού και υπερφυλετικού χαρακτήρος αυτού, επί τω τέλει ίνα παραμένη εις το διηνεκές υπό την στοργικήν πολιτικήν και διοικητικήν προστασίαν της ευλογημένης Ελλάδος και υπό το ιδιόμορφον εκκλησιαστικώς και πολιτικώς κυρωθέν καθεστώς αυτού, χώρος σωτηρίας και αγιασμού, μακράν ανθρωπίνων σκοπιμοτήτων και καταδικαστέων πανταχόθεν εθνοφυλετικών ερίδων, «μεταστρέφον τον κοπετόν» της ανθρωπότητος διά της αδιαλείπτου προσευχής και οδηγούν αυτήν εις οδόν ευθείαν, απάγουσαν εις Παραδείσου σκηνώματα και προς τας εκεί καταπαύσεις»