Ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο στην Πόλη

Loading...


Τό εσπέρας τής Πέμπτης, 6ης Σεπτεμβρίου, η Α.Θ. Μακαριότης, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ’ αφίκετο αεροπορικώς εις τήν Πόλιν ημών, πρός συμμετοχήν εις τό συγκληθέν ενταύθα Διεθνές Συνέδριον επί τού θέματος: «The Arab Spring and Peace in the Middle East: Muslim and Christian Perspectives», συνοδευόμενος υπό τού Ιερολ. Αρχιδιακόνου κ. Αθανασίου Θεμιστοκλέους καί τού Εντιμ. κ. Nader Elias Moghrabi, Νομικού.

Τόν Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν Αυτού υπεδέχθησαν εν τώ αεροδρομίω τής Πόλεως οι Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιάκονος κ. Μάξιμος, ως καί ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Επίτροπος τού Παναγίου Τάφου ενταύθα.

Τήν μεσημβρίαν τού Σαββάτου, 8ης ιδίου, η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, εκ μέρους τής απουσιαζούσης εις τό εξωτερικόν Α.Θ.Παναγιότητος, υπεδέξατο τήν Α.Θ. Μακαριότητα εις τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ενώ τό απόγευμα τής ιδίας ο Μακαριώτατος επέστρεψεν εις τά ίδια, προπεμφθείς εν τώ αεροδρομίω τής Πόλεως υπό τών Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Μαξίμου.

* * *
 

Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, επί τή εορτή τού Γενεθλίου τής Υπεραγίας Θεοτόκου εχοροστάτησε:

α) εν τώ Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά τόν Εσπερινόν τής Παρασκευής, 7ης Σεπτεμβρίου, καί
β) εν τώ πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ τής Κοινότητος Παλαιού Μπάνιου Διπλοκιονίου, κατά τήν εν αυτώ τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν τού Σαββάτου, 8ης ιδίου. Εκκλησιάσθησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί πιστοί εντεύθεν. Επηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ήν ωμίλησεν ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος.

Ωσαύτως, ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος εχοροστάτησεν εν τώ Π. Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τόν Μ. Εσπερινόν τού Σαββάτου, 8ης Σεπτεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τής Κυριακής πρό τής Υψώσεως, 9ης ιδίου.

– Επί τή ιερά μνήμη τών Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ καί Άννης, ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος, συνοδευόμενος υπό τού Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, επεσκέψατο προσευχητικώς τόν εν τώ Αμερικανικώ Νοσοκομείω τής Πόλεως νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικοδημείας κ. Ιωακείμ.Ετικέτες