Μηνύματα Βαρθολομαίου με πολλούς αποδέκτες από την Εσθονία

Loading...


H ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Ταλίν. 

Θερμώς ευχαριστούμεν επί τη εγκαρδίω υποδοχή και τοις απευθυνθείσιν ημίν αγαθοίς λόγοις καλωσορισμού και ευχών.

Αντιλαμβάνεσθε άπαντες την χαράν και την συγκίνησιν της ημετέρας Μετριότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου και πνευματικού πατρός και των Ορθοδόξων Εσθονών, επισκεπτομένου διά τρίτην φοράν  την Χώραν σας και την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Εσθονίας, την νεωτέραν, διό και προσφιλεστέραν, θυγατέρα  του Οικουμενικού Θρόνου.

Η τρίτη αύτη επίσκεψις ημών πραγματοποιείται, κατόπιν προσκλήσεως της Πολιτείας και της Εκκλησίας, και οφείλεται εις την ενενηκοστήν επέτειον της απονομής υπό της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως του καθεστώτος αυτονομίας, δηλαδή αυτοδιοικήσεως, της τοπικής  Εσθονικής Εκκλησίας εντός βεβαίως των προβλεπομένων πλαισίων υπό των ιερών κανόνων και της παραδόσεως της Μιάς Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά συμπίπτει και με την 95ην επέτειον της ανεξαρτησίας και της ιδρύσεως του  ελευθέρου κράτους της Εσθονίας.

Διπλή, λοιπόν, η επέτειος, διπλή η χαρά, πολλαπλή η σημασία των  εορταστικών εκδηλώσεων και των γεγονότων διά το χθες, το σήμερον και το αύριον του Έθνους και της Εσθονικής Ορθοδοξίας. Ελευθερία, ανεξαρτησία, αυτονομία, εν ειρήνη και συμπνοία αρχόντων, πολιτικών, πνευματικών και μάλιστα του αμαλγάματος του λαού της ευλογημένης αυτής Χώρας, είναι αι αξίαι τας οποίας τιμώμεν και εορτάζομεν.

Καί ημείς, ο διάδοχος σειράς όλης Πατριαρχών και του χορηγήσαντος το αυτόνομον εις την Εκκλησίαν Εσθονίας, Μελετίου Δ΄, του Μεταξάκη, του κρητός, χαίρομεν και βαθέως συγκινούμεθα διότι ο Οικουμενικός Θρόνος όχι μόνον εγέννησεν εν Χριστώ την Εκκλησίαν σας, αλλά και ανέδειξε και περιέθαλψεν αυτήν μετά στοργής και μερίμνης εις χρόνους ευημερίας, αλλά και εις περιόδους δυσκολιών.

Ακόμη ιδιαιτέρως χαιρόμεθα χαράν μεγάλην εν Κυρίω, διά το ιερόν έργον ιεραποστολής και μαρτυρίας, το οποίον επιτελεί από του έτους 1996 και εντεύθεν η Ορθόδοξος Εκκλησία της Εσθονίας διά της ανασυστάσεως του καταργηθέντος διά λόγους καιρικούς αυτονόμου της, υπό την εμπνευσμένην πνευματικήν καθοδήγησιν του Ιερωτάτου και αγαπητού αδελφού Μητροπολίτου κυρίου Στεφάνου, τον οποίον συγχαίρομεν διά την πολύτιμον προσφοράν αυτού.

Καί μάχεται, η τοπική Ορθόδοξος Εσθονική, Εκκλησία διά την κάλυψιν των πνευματικών και υλικών αναγκών  του πληρώματος αυτής, αντιμαχομένη με προβλήματα και καταστάσεις εθνοφυλετισμού και μεγαλοιδεατισμού, κατέχουσα  όμως πάντοτε το πρωτείον της διακονίας και της προσφοράς, ως παράσημα της νέας Ιερουσαλήμ εν Χριστώ.

Διότι, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, πιστόν εις την πίστιν των πατέρων μας, ζητεί και απαιτεί δύο πράγματα: Να δίδη η Ορθόδοξος Εκκλησία της Εσθονίας εις τον σύγχρονον κόσμον ηνωμένη και εν ενί στόματι και μια καρδία  την μαρτυρίαν της Ορθοδόξου πίστεως των πατέρων μας, και, δεύτερον, να υπηρετή τον σύγχρονον άνθρωπον, όποιος και αν είναι, είτε πιστεύει, είτε δεν πιστεύει, κατά το πρότυπον του Κυρίου Ιησού, του πάντοτε διακόνου, δηλαδή φίλου του ανθρώπου.

Εκείνος δι᾿ αυτό ήλθεν εις τον κόσμον, δι᾿ αυτό έπαθε, δι᾿ αυτό εσταυρώθη και δι᾿ αυτό ανέστη εκ νεκρών. Διά τον άνθρωπον.

Η Ανάστασις του Χριστού είναι προνόμιον ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Την τήρησιν των αξιών τούτων διαπιστούντες, πληρούμεθα καυχήσεως και υπερηφανείας.

Το εύσημον τούτο της προσφοράς και της κενωτικής διακονίας της Εκκλησίας της Εσθονίας επί 90 έτη τιμώντες και αναγνωρίζοντες από της πνευματικής Μητρός σας της Κωνσταντινουπόλεως, ήλθομεν εις την ευλογημένην χώραν σας, κομίζοντες ειρήνην και ευλογίαν και αγάπην προς πάντας, οι οποίοι εζήσατε το πάθος μέχρι σταυρού και βιώνετε την ανάστασιν σήμερον με όλην την χάριν και την αλήθειάν της, διό και απευθύνομεν προς την πολιτειακήν και πολιτικήν ηγεσίαν, με επί κεφαλής τους Εξοχωτάτους Πρόεδρον και Πρωθυπουργόν της Χώρας, και την πνευματικήν ηγεσίαν, την διανόησιν και προς τον Εσθονικόν λαόν, Ορθόδοξον, Χριστιανικόν και μη, προς πάντα άνθρωπον, χαιρετισμόν τιμής και συγχαρητηρίων, ευχόμενοι μεθ’όλων πλούσια τα δωρήματα του Θεού, διαρκή την πρόοδον και την ευημερίαν εν ελευθερία και ευδοκία της Εσθονίας.

Ειρήνη τη Εσθονία, ειρήνη τω κόσμω παντί. Αμήν.