Κοινό μήνυμα για το περιβάλλον από τον Οικ.Πατριάρχη και τον Πάπα

Loading...


Μήνυμα για την αρχή της Ινδίκτου έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Φραγκίσκος στο οποίο ζητούν από τους άρχοντες του κόσμου να προσέξουν ιδιαίτερα το κομμάτι αυτό.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:
Κοινόν Μήνυμα διά την παγκόσμιον ημέραν προσευχών διά την δημιουργίαν
Η ιστορία της δημιουργίας προβάλλει ενώπιόν μας μίαν πανοραμικήν θέαν του κόσμου. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ότι, «εν αρχή», ο Θεός ηθέλησε, η ανθρωπότης να εργάζηται διά την συντήρησιν και την προστασίαν του φυσικού περιβάλλοντος. Αρχικώς, όπως αναφέρεται εις την Γένεσιν, «παν χλωρόν αγρού (ην) προ του γενέσθαι επί της γης και πάντα χόρτον αγρού προ του ανατείλαι∙ ου γαρ έβρεξεν ο Θεός επί την γην, και άνθρωπος ουκ ην εργάζεσθαι την γην» (β’,5). Η γη είχε δοθή εις ημάς ως ιερόν δώρον και κληρονομία, διά τα οποία πάντες ημείς είμεθα συνυπεύθυνοι, μέχρις ότου «εις το τέλος» τα πάντα εν τω ουρανώ και εν τη γη ανακαινισθούν εν Χριστώ (Εφεσ. α’,10). Η ανθρωπίνη αξιοπρέπεια και η ευημερία μας συνδέονται αρρήκτως με την φροντίδα διά σύνολον την δημιουργίαν.

Εν τούτοις, «εν τω μεταξύ», η ιστορία του κόσμου εμφανίζει μίαν πολύ διαφορετικήν πανοραμικήν όψιν, παρουσιάζει εικόνα ηθικής παρακμής, όπου η στάσις και η συμπεριφορά μας απέναντι εις την κτίσιν, στερεί από ημάς την δυνατότητα να είμεθα συνεργοί του Θεού. Η τάσις να διαταράσσωμεν τα ευαίσθητα και ισορροπημένα οικοσυστήματα της γης, η απληστία να χειραγωγώμεν και να ελέγχωμεν τους περιωρισμένους πόρους του πλανήτου και η αρπακτική διάθεσις δι᾿ απεριόριστον κέρδος εις τας αγοράς, – όλα αυτά μας έχουν απομακρύνει από τον αρχικόν σκοπόν της δημιουργίας. Δεν σεβόμεθα πλέον την φύσιν ως κοινόν δώρον∙ αντ᾿ αυτού την θεωρούμεν ιδιοκτησίαν μας. Δεν συνδεόμεθα πλέον με την φύσιν με σκοπόν να την συντηρήσωμεν, αλλά την εξουσιάζομεν διά να στηρίξωμεν τα έργα των χειρών μας.

Αι συνέπειαι αυτής της διαφορετικής θεωρήσεως του κόσμου είναι τραγικαί και μόνιμοι. Το ανθρώπινον και το φυσικόν περιβάλλον υποβαθμίζονται εκ παραλλήλου. Εν τη πράξει, η επιδείνωσις της καταστάσεως του πλανήτου επηρεάζει τους πλέον ευαλώτους κατοίκους αυτού. Τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής εγγίζουν πρώτον και πρωτίστως αυτούς, οι οποίοι ζούν εν πτωχεία απανταχού της γης. Η υποχρέωσίς μας να χρησιμοποιώμεν τα αγαθά της γης υπευθύνως εμπερικλείει την αναγνώρισιν και τον σεβασμόν των ανθρώπων και όλων των εμβίων όντων. Η επείγουσα έκκλησις και πρόκλησις να μεριμνώμεν διά την κτίσιν, αποτελεί πρόσκλησιν προς ολόκληρον την ανθρωπότητα να εργάζηται προς την κατεύθυνσιν μιάς βιωσίμου και ολικής αναπτύξεως.

Διαβάστε εδώ:  Οικ.Πατριάρχης: Μήνυμα για το περιβάλλον για την εορτή της Ινδίκτου

Διά τον λόγον αυτόν με βάσιν το κοινόν μέλημα διά την προστασίαν της δημιουργίας του Θεού και αναγνωρίζοντες την γην ως κοινόν αγαθόν, καλούμεν όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως να αφιερώσουν χρόνον προσευχής διά το περιβάλλον την 1ην Σεπτεμβρίου, ευχαριστούντες τον πλήρη αγάπης Δημιουργόν διά το ιερόν δώρον της κτίσεως και αναλαμβάνοντες την δέσμευσιν διά την φροντίδα και διατήρησίν της προς όφελος των μελλοντικών γενεών. Εν τέλει, γνωρίζομεν ότι ματαιοπονούμεν, εάν ο Κύριος δεν είναι μεθ᾿ ημών (Ψαλμ. 126/127), εάν η προσευχή δεν ευρίσκεται εις το κέντρον της σκέψεως και της ζωής μας. Ωστόσον, ο στόχος της προσευχής μας είναι να αλλάξωμεν τον τρόπον με τον οποίον κατανοούμεν τον κόσμον, διά να αλλάξη η σχέσις μας με αυτόν. Ο τελικός σκοπός μας είναι να εφαρμόσωμεν περισσοτέραν απλότητα και αλληλεγγύην εις την ζωήν μας.

Απευθύνομεν επείγουσαν έκκλησιν προς τους υπευθύνους εις την κοινωνίαν, την οικονομίαν, την πολιτικήν και τον πολιτισμόν, να ακούσουν την κραυγήν της γης και να ασχοληθούν με τας ανάγκας των ενδεών και των περιθωριοποιημένων, αλλά, πρωτίστως, να ανταποκριθούν εις το αίτημα εκατομμυρίων ανθρώπων και να προαγάγουν την παγκόσμιον συναίνεσιν διά την αποκατάστασιν της πληγωμένης δημιουργίας. Είμεθα πεπεισμένοι ότι είναι αδύνατον να υπάρξη ειλικρινής και μόνιμος λύσις εις την πρόκλησιν της οικολογικής κρίσεως και της κλιματικής αλλαγής, εάν η απάντησις δεν είναι συντονισμένη και συλλογική, εάν η ευθύνη δεν είναι κοινή και αξιόπιστος, εάν δεν δώσωμεν προτεραιότητα εις την αλληλεγγύην και την διακονίαν.

Εν Βατικανώ και εν Φαναρίω, τη 1η Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος