Η τελευταία μέρα του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Εσθονία

Loading...


Εχθες την πρωίαν, Τρίτην, 10ην Σεπτεμβρίου, η Α.Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης και η τιμία Συνοδεία Αυτού, προ της αναχωρήσεώς των εκ της πρωτευούσης Kuressaare της νήσου Saaremaa, περιηγήθησαν το Μεσαιωνικόν Μουσείον της περιοχής, υπαντηθέντες υπό του Διευθυντού αυτού Εντιμ. κ. Raul Salumäe.

Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης μετέβη εις την πλησιόχωρον Ιεράν Σκήτην του Τιμίου Προδρόμου ένθα εγένετο δεκτός υπό της Ηγουμένης αυτής Μοναχής Θεοδέκτης και της συνοδείας αυτής.

Εν τω εκείσε Ι. ενοριακώ Ναώ του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ο Παναγιώτατος ετέλεσε σύντομον δέησιν και επιδαψίλευσε την Πατριαρχικήν ευλογίαν Του εις τους προσελθόντας πιστούς της ευρυτέρας περιοχής.
Καθ’ οδόν προς την περιοχήν Kaali, ο Πατριάρχης, ξεναγηθείς υπό του Ελλογιμ. κ. Anto Raukas, Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας Επιστημών της Εσθονίας, έσχε την ευκαιρίαν ίνα επισκεφθή το Μουσείον Γεωλογίας, ως και τον παραπλεύρως προκληθέντα κρατήρα εκ της πτώσεως μετεωριτών, περιοχήν η οποία αποτελεί μοναδικόν, εξ επόψεως επιστημονικής και τουριστικής, πόλον έλξεως επισκεπτών εκ πάσης της υφηλίου.

Προ της αναχωρήσεως εκ της νήσου Saaremaa, ο Πατριάρχης επεσκέφθη τον εν Läänemaa εκ βομβαρδισμού ερειπωμένον Ι. Ναόν της Γεννήσεως του Χριστού, δεηθείς υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του εν τω αυλογύρω αυτού ενταφιασμένου ιερέως Κωνσταντίνου και πάντων των εν τη περιοχή αναπαυομένων Ορθοδόξων.

Είτα, ο Πατριάρχης μετά της Τιμίας Συνοδείας Του διεπεραιώθησαν εκ της προειρημένης νήσου εις την ηπειρωτικήν γην της Εσθονίας, και μετέβησαν εις τον εν Haapsalu Ι. Ναόν της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, εγκαινιασθέντα προ τινων ετών υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ελσιγκίου κ. Αμβροσίου λόγω της συμβολής της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Φιλλανδίας προς αναστήλωσιν και ανακαίνισιν αυτού. Τον Παναγιώτατον, εις την εισοδον του Ι. Ναού, υπεδέχθησαν ο Δήμαρχος Εντιμ. κ. Urmas Sukles μετά των Αντιδημάρχων αυτού και δημοτών, ο Λουθηρανός Πάστωρ της περιοχής και πολυάριθμοι πιστοί, ούς ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, μετά σύντομον δέησιν, ηυλόγησε πατρικώς απευθύνας λόγους παρακλήσεως και οικοδομής.

Την μεσημβρίαν ο Πατριάρχης παρεκάθησεν εις το προς τιμήν Αυτού παρατεθέν, υπό του Δημάρχου Haapsalu, γεύμα.

Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης επεσκέφθη το Κέντρον νευρολογικής αποκαταστάσεως της περιοχής και συνωμίλησε με τους ασθενείς, ευχηθείς εις αυτούς ταχείαν ανάρρωσιν και την εξ ύψους δύναμιν και παρηγορίαν. Ο υψηλός επισκέπτης, αφού εγένετο δεκτός υπό του Εντιμ. κ. Priit Eelmäe, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, περιηγήθη τους χώρους θεραπείας των ασθενών, παρηκολούθησε προγράμματα αποκαταστάσεως αυτών και ενημερώθη διά τας προσφερομένας υπηρεσίας εν αυτώ.

Το εσπέρας και μετά την επιστροφήν εις Ταλλίνην, ο Πατριάρχης ηυλόγησε το αποχαιρετιστήριον δείπνον, το οποίον παρετέθη εν τω εστιατορίω ΤV-tower προς τιμήν Του υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης, εκφράσαντος την ευγνωμοσύνην του εις τον Προκαθήμενον της Εκκλησίας διά την τιμητικήν και ενισχυτικήν παρουσίαν Του, δι’ ης ελάμπρυνε τας εορταστικάς εκδηλώσεις επί τη ενενηκονταετή επετείω από της εκχωρήσεως της αυτονομίας υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Εσθονίας, και επιδόσαντος Αυτώ το αναμνηστικόν μετάλλιον της επετείου της αυτονομίας. Ο Πατριάρχης, αντιφωνήσας, εξέφρασε την ευαρέσκειαν και τα συγχαρητήρια της Μητρός Εκκλησίας προς τον Μητροπολίτην Στέφανον, τους λοιπούς ιεράρχας, τον ι. κλήρον και το πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας διά την άψογον διοργάνωσιν των πανηγυρικών εκδηλώσεων και την επιτυχή έκβασιν και της παρούσης Πατριαρχικής επισκέψεως εν Εσθονία, ευχηθείς όπως η τοπική Εκκλησία αυξάνη και κραταιώται εν Κυρίω προς εγκαύχησιν της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

Ούτως επερατώθη η τρίτη επίσκεψις του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας εις Εσθονίαν μεταξύ 4ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2013, στεφθείσα υπό πλήρους επιτυχίας.