Η επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Μονακό

Loading...


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αποδεχθείς διά τρίτην συνεχή φοράν πρόσκλησιν του Γαλλικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (IFRI),

μετέβη διά το διάστημα μεταξύ 12ης-16ης Δεκεμβρίου εις Μονακό, επί τω τέλει της συμμετοχής εις το Διεθνές Συνέδριον με θέμα “World Policy – global governance”.

Τον Πατριάρχην συνοδεύουν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Γρηγόριος Φραγκάκης, ο Εντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, και ο Εντιμ. κ. Κάρολος Ταρίνας, οδηγός Αυτού. Εν τω αεροδρομίω της Νικαίας (Nice) τον υψηλόν Επισκέπτην της Μητροπόλεως Γαλλίας ανέμενον ο Ποιμενάρχης αυτής Μητροπολίτης κ. Εμμανουήλ, όστις και προσετέθη εις την Πατριαρχικήν Συνοδείαν, ο Αιδεσιμολ.

Πρωτοπρεσβύτερος κ. Μιχαήλ Σελινιωτάκης, Ιερατικώς Προιστάμενος της Ελληνορθοδόξου Κοινότητος Κυανής Ακτής-Μονακό, ο Εντιμ. κ. Στυλιανός Γαβριήλ, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εν Μασσαλία, Άρχοντες του Θρόνου εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας με επικεφαλής τον Εντιμολ. κ. Οδυσσέα Σασαγιάννην, Πρόεδρον της εν Αθήναις Αδελφότητος οφφικιάλων «Παναγία η Παμμακάριστος», και άλλοι τοπικοί παράγοντες.

Εκείθεν ο Πατριάρχης μετά της Συνοδείας Αυτού μετέβη οδικώς εις το Πριγκηπάτον του Μονακό, καταλύσας εις το ξενοδοχείον Fairmont, ένθα και ο χώρος διεξαγωγής του διαληφθέντος Συνεδρίου.

alt

Το εσπέρας της ιδίας ημέρας ο Οικουμενικός Πατριάρχης ηυλόγησε το προς τιμήν Αυτού υπό των Αρχόντων οφφικιάλων της Ι. Μητροπόλεως παρατεθέν επίσημον δείπνον εν τω ξενοδοχείω Hermitage, κατά το οποίον ηγέρθησαν προπόσεις υπό του Προέδρου αυτών κ. Σασαγιάννη και του Πατριάρχου.

Ο Πατριάρχης εις τον Πρίγκηπα του Μονακό Αλβέρτον Β΄

Την πρωΐαν της Παρασκευής , 13ης Δεκεμβρίου, ο Πατριαρχης έσχεν ιδιαιτέραν συνάντησιν εν τω καταλύματι Αυτής μετά του Εντιμ. κ. Mustafa El Solh, Γενικού Προξένου του Λιβάνου και Προέδρου του Προξενικού Σώματος του Μονακό, του οποίου επίτιμος Πρόεδρος τυγχάνει η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης ημών. Εν συνεχεία, Ούτος, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ωδηγήθη εις το Παλάτιον του Πριγκηπάτου ένθα και συνηντήθη επί ημίωρον μετά της Αυτού Γαληνοτάτης Υψηλότητος του Πρίγκηπος του Μονακό Αλβέρτου Β’, μεθ΄ ου συνδέεται από μακρού χρόνου μετά δεσμών αμοιβαίας εκτιμήσεως και φιλίας. Μετά την συνάντησιν η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, παρεκάθησεν εις επίσημον άριστον, παρατεθέν υπό του Πρωθυπουργού Εξοχ. κ. Michel Roger, τη συμμετοχή του Υψηλοτάτου Πρίγκηπος και των ομιλητών του Συνεδρίου.

alt

Αναχωρήσας εκ της Πρωθυπουργίας ο Πατριάρχης επέστρεψεν εις το κατάλυμα Αυτού διά την έναρξιν του Διεθνούς Συνεδρίου, ήντινα εκήρυξεν αυτοπροσώπως ο Πρίγκηψ Αλβέρτος Β΄επί παρουσία πολλών προσωπικοτήτων της παγκοσμίου πολιτικής, οικονομικής και διπλωματικής σκηνής. Μετά την Α. Υψηλότητα ωμίλησαν ο Εξοχ. κ. Ali Babacan, Αντιπρόεδρος της Τουρκικής Κυβερνήσεως διά θέματα Οικονομίας, και ο Ελλογ. κ. Thierry de Montbrial, Πρόεδρος και Ιδρυτής της World Policy. Μετά την εναρκτήριον ταύτην συνεδρίαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος έσχεν ιδιαιτέραν συνάντησιν μετά του Εξοχ. κ. Ali Babacan εντός ατμοσφαίρας ειλικρινείας και εγκαρδιότητος.

Το εσπέρας της ιδίας ημέρας ο Πατριάρχης μετέβη μετά της συνοδείας Αυτού εις την πλησιόχωρον Γαλλικήν Νίκαιαν, ένθα και παρεκάθησεν εις το εν τω ξενοδοχείω Palais de Mediterranée παρατεθέν υπό της Ελληνορθοδόξου Κοινότητος δείπνον επ΄ευκαιρία της διαγενομένης πανηγύρεως του Ιερού αυτής Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος, μετ΄ εκτελέσεως καλλιτεχνικού προγράμματος, καθ΄ο ωμίλησε προς τους πολυπληθείς συνδαιτυμόνας, επιδαψιλεύσας αυτοίς την ευλογίαν της Μητρός Εκκλησίας.

Εις το δείπνον παρεκάθησαν ωσαύτως ο Εξοχ. κ. Θεόδωρος Πασσάς, Πρέσβυς της Ελλάδος εν Γαλλία, οι Εντιμ. κ.κ. Πασχάλης Καρράς, Στυλιανός Γαβριήλ και Παναγιώτης Τουλιάτος, Γενικοί Πρόξενοι της Ελλάδος εν Νικαία, Μασσαλία και Μονακό αντιστοίχως, ο Σεβ. Τοποτηρητής της Ρωμαιοκαθολικής Επισκοπής Νικαίας, ο Αντιδήμαρχος της Νικαίας (Nice) Εντιμ. κ. J-M Galy, ο Πρόεδρος της Ελληνορθοδόξου Κοινότητος Εντιμ. κ. Γεώργιος Καββαδίας, Άρχοντες του Θρόνου και άλλοι παράγοντες της ομογενείας.