Η έκτη ημέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Εσθονία

Loading...


Eχθες την πρωίαν, Δευτέραν, 9ην Σεπτεμβρίου, η Α.Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης και η τιμία Συνοδεία Αυτού ανεχώρησαν ατμοπλοικώς από την έδραν της Επισκοπής Pärnu διά τας νήσους του Εσθονικού Αρχιπελάγους Kihnu και Saaremaa, αι οποίαι εκκλησιαστικώς υπάγονται, ωσαύτως, εις την ιδίαν Επισκοπήν.
Καθ’ όδόν προς τον λιμένα και προ της αναχωρήσεως εκ της Περιφερείας Pärnu ο Πατριάρχης επεσκέφθη τον εν Pootsi-Kǒpu Ι. Ναόν της Αγίας Τριάδος, εις τον οποίον ιεράτευσεν, ως γνωστόν, ο πατήρ του Μάρτυρος Μητροπολίτου Αγίου Πλάτωνος, και ηυλόγησε τους πιστούς οι οποίοι έσπευσαν ίνα λάβουν την ευχήν του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας. Ευθύς αμέσως μετά την διαπεραίωσιν εις Kihnu, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος καθ’ όλην την ημέραν υπό του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Arnold Rüütel μετά της Ευγεν. συζύγου του, μετέβη εις τον εν τη νήσω ταύτη Ι. Ναόν του Αγίου Νικολάου, όπου, αφού παρηκολούθησε την υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης τελεσθείσαν Βάπτισιν της γηγενούς νεάνιδος Μαργαρίτας, απηύθυνε τοις συγκεντρωθείσι πιστοίς παραινέσεις και επεδαψίλευσεν αυτοίς την Πατριαρχικήν Του ευλογίαν.

1

Εν συνεχεία, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας εξεναγήθη εις το παρακείμενον Μουσείον παραδοσιακής τέχνης της περιοχής και, ακολούθως, μετέβη εις το Μουσικόν Σχολείον της νήσου, τελέσας την ακολουθίαν των εγκαινίων και ομιλήσας, απαντητικώς εις σχετικήν προσφώνησιν του κ. Διευθυντού, προς τους διδασκάλους και τους διδασκομένους εν αυτώ, παρηκολούθησε δε και μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα των μαθητών.
Την μεσημβρίαν ο Πατριάρχης παρεκάθησεν εις το προς τιμήν Αυτού παρατεθέν, υπό του Τοπικού Συμβουλίου, γεύμα, εις το οποίον παρεκάθησαν οι Ιεράρχαι, ο Kυβερνήτης του Kihnu Εντιμ. Κ. Ingvar Saare και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Paal Pǒlluste.
Άμα τω πέρατι του γεύματος, ο Πατριάρχης μετέβη εις το Κοιμητήριον της νήσου και ετέλεσε τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πάντων των εν αυτώ αναπαυομένων Ορθοδόξων και των εν θαλάσση απολεσθέντων ναυτικών
. Είτα, ο Πατριάρχης παρεχώρησε συνέντευξιν εις τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως, αναφερθείς εις τας άχρι τούδε εντυπώσεις Του εκ της επισκέψεώς Του εις την ευγενή χώραν της Εσθονίας και ιδιαιτέρως εις την νήσον Kihnu.

Το απόγευμα της ιδίας, ο Πατριάρχης, αφού διεπεραιώθη εις την νήσον Saaremaa, μετέβη εις τον Ι. Ναόν του Αγίου Νικολάου της πρωτευούσης Kuressaare και εχοροστάτησεν εις την ακολουθίαν του Εσπερινού μετ’ αρτοκλασίας, απευθύνας ποιμαντικούς λόγους προς το πολυπληθές ποίμνιον της περιοχής, συμπροσευχηθέντος και του εν τω μεταξύ αφιχθέντος εκ Φιλλανδίας εις Εσθονίαν Σεβ. Μητροπολίτου Ελσιγκίου κ. Αμβροσίου. Έψαλον αι μοναχαί της πλησιοχώρου Σκήτης του Τιμίου Προδρόμου.

Το εσπέρας ο Πατριάρχης παρεκάθησεν εις επίσημον δείπνον, το οποίον παρέθεσε προς τιμήν του υψηλού επισκέπτου ο Περιφερειάρχης της νήσου Εντιμ. κ. Kaido Kaasik. Ο Πατριάρχης, αντιφωνήσας εις την προσφώνησιν του κ. Περιφερειάρχου, εξεθείασε την συνεισφοράν των Ορθοδόξων πιστών της νήσου εις την ευημερίαν και την πρόοδον εν αυτή, ενώ αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα.