H Κυριακή της Σταυρο – προσκυνήσεως στο Φανάρι (φωτο)

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό Σεβ. Συνοδικών Ιεραρχών, ετίμησε διά της υψηλής Αυτού παρουσίας την εν τω Ζαππείω Λυκείω διοργανωθείσαν εκδήλωσιν προς τιμήν της αφυπηρετησάσης Διευθυντρίας αυτού Ελλογ. κ. Δεσποίνης Παπίνη-Φιλίππου, ομιλήσας καταλλήλως και εκφράσας προς αυτήν την Πατριαρχικήν ευαρέσκειαν.

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την πρωΐαν της Παρασκευής, 21ης Μαρτίου, εχοροστάτησεν, ως είθισται, εν τω Ιερώ Αγιάσματι Παναγίας των Βλαχερνών, κατά την Ιεράν Ακολουθίαν της Γ´ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, συμπροσευχηθέντων των Σεβ. Ιεραρχών Αμερικής κ. Δημητρίου, Σικάγου κ. Ιακώβου, Ελβετίας κ. Ιερεμίου, Κρήτης κ. Ειρηναίου, Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου, του Εξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικού Προξένου της Ελλάδος εν τη Πόλει, ομίλων μαθητών και Καθηγητών εκ του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων, εξ Ευόσμου Θεσσαλονίκης, και του εν τω Ζωγραφείω Λυκείω διοργανωθέντος μαθητικού Συνεδρίου «Γ. Σεφέρης. Από τη Σμύρνη στην Πόλη», καθώς και ομίλων προσκυνητών εκ διαφόρων περιοχών της Ελλάδος.

Τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ιωακείμ, Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.
Μετά την απόλυσιν ο Πατριάρχης απηύθυνε προς τους ως άνω εκκλησιασθέντας πιστούς πατρικούς λόγους.
Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Κοινοτική Αιθούση, καθ’ην ωμίλησαν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Επόπτης της Περιφερείας, και ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Β. Καλαμάρης, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, κατά:

α) τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 22ας Μαρτίου, καθ’ ον παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Συνοδικοί Ιεράρχαι, όμιλοι Καθηγητών και μαθητών εκ του 1ου Γενικού Λυκείου Κορδελιού Θεσσαλονίκης, του 4ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσης και του 3ου Λυκείου Κομοτηνής, καθώς και όμιλοι προσκυνητών εκ Καστορίας, εκ του Παμμικρασιατικού Συλλόγου Δράμας, υπό την προεδρίαν του Εντιμ. κ. Νικολάου Λατσίτσαλη, η Δημοτική χορωδία Τρικάλων και άλλοι προσκυνηταί.
Μετά την απόλυσιν ωμίλησαν ο Πατριάρχης και ο Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, και
β) την Θείαν Λειτουργίαν της επομένης, Γ´ Κυριακής των Νηστειών, της Σταυροπροσκυνήσεως, 23ης ιδίου.
Τη Α. Θειοτάτη Παναγιότητι συνεχοροστάτησαν οι Σεβ. Ιεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντίνος, Ελβετίας κ. Ιερεμίας, Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, Κρήτης κ. Ειρηναίος, Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Βελγίου κ. Αθηναγόρας, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ελπιδοφόρος και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας.
Τον θείον λόγον εκήρυξε, κατά την τάξιν, ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.
Εκκλησιάσθησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οι Εξοχ. κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, μετά των Εντιμ. κ.κ. Αθανασίου Κυριαζή, Γενικού Γραμματέως του ως άνω Υπουργείου, και Γεωργίου Καλαντζή, Γενικού Γραμματέως Θρησκευμάτων, και Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αικατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου εν Αδριανουπόλει, και των Ευγενεστάτων μητρός και αυταδέλφης αυτής, όμιλος προσκυνητών εκ του εν Θεσσαλονίκη Συλλόγου Σιδηροκαστρινών και Περιχώρων Ν. Σερρών «ΤΟ ΡΟΥΠΕΛ», υπό την ηγεσίαν της Προέδρου Ευγεν. κ. Βασιλικής Παπαγεωργίου, μαθηταί και Καθηγηταί εκ του εν τω Ζωγραφείω Λυκείω διοργανωθέντος ως άνω μαθητικού Συνεδρίου, καθώς και άλλοι όμιλοι προσκυνητών εκ του εξωτερικού.
Παρέστη ωσαύτως και ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Sør-Hâlogaland κ. Tor Berger Jørgensen, εκ Νορβηγίας. Μετά την απόλυσιν ο Σύλλογος Ρούπελ εν ειδική τελετή ανεκήρυξε την Α.Θ.Παναγιότητα επίτιμον Πρόεδρον αυτού.

* * *
Την μεσημβρίαν ο Εξοχ. κ. Υπουργός, μετά των συνεργατών αυτού, παρεκάθησαν εις τον Πατριαρχικόν άριστον, μετά το τέλος του οποίου ο Παναγιώτατος έσχε συνεργασίαν μετά του υψηλού επισκέπτου της Μητρός Εκκλησίας.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Ι. Ναώ Κοιμήσεως της Θεοτόκου Εξ Μαρμάρων, κατά τον Κατανυκτικόν Εσπερινόν της αυτής ημέρας, καθ’ ον τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Γρηγόριος Φραγκάκης.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ιεράρχας Αμερικής κ. Δημήτριον, Σικάγου κ. Ιάκωβον, Ελβετίας κ. Ιερεμίαν, Γερμανίας κ. Αυγουστίνον, Κρήτης κ. Ειρηναίον, Βελγίου κ. Αθηναγόραν, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιον και Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ.
– Τον Πανιερ. Μητροπολίτην Ιεραπόλεως κ. Αντώνιον, επικεφαλής των υπό το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν Η.ΠΑ. Ορθοδόξων Ουκρανών, μετά του Θεοφιλ. Επισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ.
Τον Εξοχ. κ. Εμμανουήλ Κεφαλογιάννην, πρώην Υπουργόν-Βουλευτήν Ηρακλείου του Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», μετά του Εντιμολ. Άρχοντος Πρωτεκδίκου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας κ. Δημητρίου Μηλαθιανάκη, εξ Ηρακλείου, και του Εντιμ. κ. Γεωργίου Βήτα, Δικηγόρου.
-Όμιλον Τούρκων Επιστημόνων και Επιχειρηματιών, εντεύθεν, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Lütfi Çalık, Οδοντιάτρου.
* * *
Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά την εν τη Αστική Σχολή Γαλατά πραγματοποιηθείσαν ετησίαν συνάντησιν των αποφοίτων αυτής και την εν συνεχεία συναυλίαν της Ευγεν. κ. Βασιλικής Παπαγεωργίου, το Σάββατον, 22αν Μαρτίου.

1
alt
alt
altΕτικέτες