Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη ο Οικ.Πατριάρχης

Loading...


ΣΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο

Στην βρίσκεται από το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης που επέστρεψε μετά την σε Σλοβενία και Γαλλία.

Συγκεκριμένα, το Φανάρι ενημερώνει μέσω ανακοίνωσης

Το απόγευμα της Τετάρτης, 27ης τ.μ. Ιουλίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος επέστρεψε δι᾿ αεροσκάφους των Τουρκικών αερογραμμών εκ του ταξιδίου Αυτού εις Σλοβενίαν και Γαλλίαν, όπου διήλθεν εν δεκαήμερον αναπαύσεως και περισυλλογής.

Εν Γαλλία παρέμεινε παρά τη οικογενεία του αυταδέλφου Αυτού κ. Αντωνίου Αρχοντώνη, εγκατεστημένη από ετών εν τη κωμοπόλει Divonne (πλησίον της Γενεύης), ο Δήμαρχος της οποίας Εντιμ. κ. Etienne Blanc επραγματοποίησεν εθιμοτυπικήν επίσκεψιν προς τον Πατριάρχην εν τω καταλύματι Αυτού υποβαλών τα σέβη απάντων των δημοτών του. Επίσης, ο Πατριάρχης εδέχθη τους Σεβ. Μητροπολίτην Ελβετίας κ. Ιερεμίαν μετά του Βοηθού αυτού Επισκόπου Θεοφιλ. Λαμψάκου κ. Μακαρίου, τον Πανιερ. Αρχιεπίσκοπον Τελμησσού κ. Ιώβ, Μόνιμον Αντιπρόσωπον του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρά τω Παγκοσμίω Συμβουλίω Εκκλησιών και Καθηγητήν του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας, του λειτουργούντος εντός του συγκροτήματος του εν Σαμπεζύ Γενεύης Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ως και τον Αιδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην μετά της Ευλαβ. συζύγου αυτού κ. Ζακλίν. Οι κληρικοί ούτοι υπεδέχθησαν και προέπεμψαν την Α. Θ. Παναγιότητα εν τω αεροδρομίω της Γενεύης.

Την Κυριακήν, 24ην Ιουλίου, ο Πατριάρχης εκκλησιάσθη κατά την Θείαν Λειτουργίαν εν τω Ιερώ Ναώ του Αποστόλου Παύλου του εν Σαμπεζύ Πατριαρχικού Σταυροπηγίου και ωμίλησε προς το εκκλησίασμα, απαντήσας και εις την προσφώνησιν του Σεβ. Μητροπολίτου Ελβετίας κ. Ιερεμίου.

Μετά την διανομήν υπ᾿ Αυτού του αντιδώρου, ο Πατριάρχης ετέλεσε Τρισάγιον προ του όπισθεν του Ιερού Βήματος τάφου του αειμνήστου πρώτου Μητροπολίτου Ελβετίας και Διευθυντού του Πατριαρχικού Κέντρου κυρού Δαμασκηνού, δεηθείς και υπέρ του προκατόχου Αυτού αοιδίμου Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου, καθώς την ημέραν εκείνην επετελείτο η μνήμη του Αγίου Απολογητού Αθηναγόρου.

Σημειωτέον, ότι κατά την άφιξιν της Α. Θ. Παναγιότητος εν τω αεροδρομίω της Γενεύης την 20ην Ιουλίου, υπεδέχθη Αυτόν και η Εξοχ. κ. Άννα Κόρκα, Πρέσβυς, νέα Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος παρά τοις εν Γενεύη Διεθνέσιν Οργανισμοίς, προς τιμήν της οποίας το εσπέρας της Τρίτης, 26ης ιδίου, παρετέθη υπό του Πατριάρχου δείπνον εν τη κατοικία του αυταδέλφου Αυτού.
Κατά την επιστροφήν του Πατριάρχου εις την Πόλιν συνώδευσεν Αυτώ ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Αγαθάγγελος Σίσκος, Βιβλιοφύλαξ των Πατριαρχείων, υπεδέχθη δε την σεπτήν Κορυφήν εν τω αεροδρομίω της Πόλεως ο Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος.