Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως του Μητροπολίτου πρώην Κώου Αιμιλιανού από τον Οικ. Πατριάρχη

Loading...


Ο Οικ. Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της Δευτέρας, 11ης Ιανουαρίου, μετέβη εις το Κοιμητήριον Θείας Μεταμορφώσεως Σισλή και ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως του αειμνήστου Μητροπολίτου πρώην Κώου Αιμιλιανού, ούτινος τα οστά μετεφέρθησαν προσφάτως υπό των οικείων αυτού εξ Ελλάδος και εναπετέθησαν εις τον οικογενειακόν αυτού τάφον εν τω ως άνω Κοιμητηρίω.

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβον, μετά του Εντιμ. κ. Hikmet Dengeşik, Επάρχου των Νήσων, και της Ελλογ. δίδος Αγνής Νικολαΐδου, Προέδρου της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Πριγκήπου, εξαιτησαμένης την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τοις επικειμένοις ονομαστηρίοις αυτής.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην των ενταύθα Συροιακωβιτών κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά του Αιδεσιμολ. κ. Melke Akyüz, του Εντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου του Δ. Σ. της Κοινότητος αυτών, και των εκ των μελών αυτού Εντιμ. κ. κ. İlyas Gençoğlu, Kenan Gürdal και Turgay Altınışık, εκφράσαντας τας συγχαρητηρίους ευχάς των επί ταίς διαγενομέναις εορταίς.

– Τον Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Σιλουανόν, εκ της Ι. Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, μετά συνεργατών αυτού, ευλογήσας την έναρξιν των εργασιών των διά την παραγωγήν ταινίας διά τον Απόστολον Παύλον.
– Τον Οσιολ. ΡΚαθολικόν ιερέα κ. Carmine Donnici και την Ευγεν. κ. Angela Caliaro, εκ της ενταύθα Κινήσεως των Φοκολάρι, μετά μελών αυτής.
– Τον Εντιμ. κ. Yavuz Yüksel, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.
– Την Ευλαβ. κ. Κυριακήν Αναγνωστοπούλου, εντεύθεν.
– Την Ελλογ. κ. Μερόπην Αναστασιάδου, Καθηγήτριαν, εκ Γαλλίας.
– Τούς Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Χαλιορήν, Οικονομολόγον, Πολιτευτήν, εκ Καστρακίου Φωκίδος, και κ. Σάββαν Λουδοβάρην, εκ Θεσσαλονίκης.
– Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Ε. Γρηγοριάδην, μαθητήν, εντεύθεν.
– Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Προφέσταν, εκ Ν. Υόρκης.  Ετικέτες