Συλλυπητήρια επιστολή Βαρθολομαίου σε Κύριλλο για την κοίμηση Βλαδίμηρου

Loading...


Συλλυπητήρια επιστολή απέστειλε στον Πατριάρχη Μόσχας ο Οικουμενικός Πατριάρχης με αφορμή την κοίμηση του Μητροπολίτη Βλαδίμηρου. 

Αναλυτικά αναφέρει: 

Μακαριώτατε και Αγιώτατε Πατριάρχα Μόσχας και πάσης Ρωσσίας, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Κύριλλε, την Υμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Εν βαθεία κατ᾿ άνθρωπον λύπη επληροφορήθημεν και εκ του υπό σημερινήν ημερομηνίαν Γράμματος της Υμετέρας λίαν ημίν αγαπητής Μακαριότητος την εν Κυρίω κοίμησιν του προσφιλούς αδελφού και συλλειτουργού ημών γενομένου Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κυρού Βλαδιμήρου.

Αναπέμποντες ικετηρίους δεήσεις προς τον δεσπόζοντα της ζωής και του θανάτου Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Ιεράρχου, συλλυπούμεθα την Υμετέραν Μακαριότητα και αποτιμώμεν από της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως την μακράν εκκλησιαστικήν προσφοράν του αποιχομένου ως μακαρισμόν ειρηνοποιού πνευματικού ποιμένος, πολλά προσενεγκόντος εις το εμπιστευθέν αυτώ ποίμνιον, μετά χρηστής ελπίδος τελειώσαντος τον παρόντα βίον και μετατεθέντος από των προσκαίρων αγώνων επί τα ουράνια βραβεία, από των παλαισμάτων επί τους στεφάνους και από της τεταραγμένης θαλάσσης επί τον ακύμαντον λιμένα του Κυρίου.

Δεόμενοι όπως ο Κύριος του ελέους και των οικτιρμών δω τω κεκοιμημένω αδελφώ «τον στέφανον της ζωής» ανθ᾿ ων προσήνεγκεν εν τη διακονία του Αμπελώνος Αυτού, εργασθείς συνετώς και σωφρόνως διά την ενότητα της κατά Ουκρανίαν νοητής ολκάδος, γνωρίζομεν ότι κατά την εξόδιον ακολουθίαν αυτού το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ημείς θέλομεν παραστή συμπροσευχόμενοι διά του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Τελμησσού κυρίου Ιώβ και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Έντμοντον κυρίου Ιλαρίωνος.

Εν τη προσδοκία της κοινής Αναστάσεως και της επανασυναντήσεως και μετά του μεταστάντος αδελφού Βλαδιμήρου εν τη Εκκλησία των πρωτοτόκων κατά την ανέσπερον Ημέραν του Κυρίου ίνα αναπέμπωμεν δόξαν και τιμήν και τον Τρισάγιον Ύμνον τω Εσφαγμένω υπέρ της του κόσμου ζωής Αρνίω, περιπτυσσόμεθα την Υμετέραν αγάπην αδελφικώς και και διατελούμεν μετά της εν τω Αναστάντι Χριστώ αγάπης.

βιδ’ Ιουλίου ε΄
Της Υμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος
αγαπητός εν Χριστώ αδελφός

+ ο Κωνσταντινουπόλεως ΒαρθολομαίοςΕτικέτες