Ο Οικ. Πατριάρχης στον Αγ. Γεώργιο Κυπαρισσά

Loading...


Ο Οικ. Πατριάρχης την Κυριακή του Τυφλού, 17ην Μαΐου, εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν εν τω Ι. Ναώ Αγίου Γεωργίου Κυπαρισσά της Κοινότητος Υψωμαθείων Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ην τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.

Εκκλησιάσθησαν πιστοί εντεύθεν και όμιλοι προσκυνητών εξ Αμερικής, υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. κ. Δεσποίνης Συριοπούλου, Δημοσιογράφου, της Χορωδίας της Λέσχης Φιλομούσων Λαρίσης, υπό την ηγεσίαν της Μουσικολ. κ. Μαγδαληνής Αλεξανδρή Δημόκα, ως και εκ Καλαμάτας.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων, και ο Πατριάρχης, αναφερθείς εις τας εορτάς της περιόδου του Πεντηκοσταρίου και την πρόσφατον ιεραποδημίαν Του εις την Ιωνίαν. Επίσης ο Πατριάρχης δεν παρέλειψε να απευθύνη τας πατρικάς και Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς προς τους ανά την Ελληνικήν Επικράτειαν τελειοφοίτους Λυκείων διά την επιτυχίαν των εις τας από της αύριον αρχομένας πανελληνίους εξετάσεις.
Επηκολούθησε δεξίωσις εν τω αυλογύρω του Ναού, καθ᾿ ην η ως άνω Χορωδία απέδωσεν εκκλησιαστικούς ύμνους.

Κατά τα λοιπά

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, το Σάββατον, 16ην τ.μ., ηγήθη της εις Polonezköy πασχαλινής εκδρομής των νέων της Ομογενείας, συναναστραφείς μετ᾿ αυτών και ευλογήσας την υπό της Μητρός Εκκλησίας παρασχεθείσαν αυτοίς Τράπεζαν.  

 

Η Α .Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:

– Τας Ελλογ. κυρίας Μαρίαν Χαραλαμπίδου και Χριστίναν Κεναμέα, Φιλολόγους, εκ Θεσσαλονίκης. Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
– Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεολήπτου, κατά την Χειροτονίαν του Θεοφιλ. Επισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, εν τω Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ Αγίου Μηνά Ηρακλείου, το Σάββατον, 16ην Μαΐου.
– Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παισίου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την Βάπτισιν του τέκνου του ζεύγους Άρη και Φωτεινής Γιούζμπασιαν, εν τω εν Ταξείμ Αρμενικώ Ι. Ναώ Surp Harutyun, την Κυριακήν, 17ην ιδίου.
  

– Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τα εγκαίνια του ανακαινισθέντος κτηρίου του Δημαρχείου Beyoğlu, τη υψηλή παρουσία του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, το Σάββατον, 16ην τ.μ., και
β) την υπό του Δήμου Sarıyer διοργανωθείσαν τελετήν απονομής βραβείων λογοτεχνίας, εν τη έδρα αυτού, την Κυριακήν, 17ην ιδίου.
– Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων, κατά την συνδιοργανωθείσαν υπό του Ζωγραφείου Λυκείου και της Χορωδίας της Λέσχης Φιλομούσων Λαρίσης μουσικήν εκδήλωσιν, αφιερωθείσαν εις τον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Ευάγγελον, εν τη αιθούση τελετών του Σχολείου, το Σάββατον, 16ην τ.μ. .
– Υπό του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Γρηγορίου, κατά το καθιερωμένον ετήσιον μνημόσυνον των Μεγάλων Ευεργετών Κωνσταντίνου και Ευαγγέλου Ζάππα, εν τω Ι. Ναώ Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, την Κυριακήν, 17ην Μαΐου. Ετικέτες