Ο Οικ. Πατριάρχης επέστρεψε από Αυστρία

Loading...


Το απόγευμα της Κυριακής, 20ης τ.μ. Σεπτεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Ανδρέου, επέστρεψεν εκ των ολιγοημέρων διακοπών Αυτού εν Αυστρία, ένθα έτυχε των αδελφικών περιποιήσεων του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου κ. Αρσενίου.

Ο Πατριάρχης κατά την τετραήμερον παραμονήν Του εν τη χώρα ταύτη συνηντήθη μετά του Σεβ. Επισκόπου Eisenstadt κ. Αιγιδίου, όστις το παρελθόν έτος προσέφερεν εις την Ι. Μητρόπολιν Αυστρίας το οικόπεδον 76 στρεμμάτων, επί του οποίου πρόκειται να οικοδομηθή η Ορθόδοξος Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης, και προσεκάλεσεν αυτόν όπως επισκεφθή το Οικουμενικόν Πατριαρχείον τούθ᾿ όπερ θα πραγματοποιηθή τον προσεχή Δεκέμβριον.

Ακόμη, ο Πατριάρχης επεκοινώνησε και ηυλόγησε την τετραμελή Αδελφότητα της υπό ίδρυσιν Μονής υπό τον Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Παΐσιον, ήτις ήδη εγκατεστάθη εν Αυστρία ασχολουμένη με τα προκαταρκτικά της οικοδομήσεως της Μονής της μετανοίας αυτής.

Την Α. Θ. Παναγιότητα υπεδέχθη εν τω αεροδρομίω της Πόλεως ο εκτελέσας χρέη Πατριαρχικού Επιτρόπου κατά την απουσίαν Αυτής Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος. Ετικέτες