Ο Γενικός Κυβερνήτης της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας στο Φανάρι

Loading...


Την μεσημβρίαν της Τετάρτης, 5ης Αυγούστου, ο Εξοχ. Sir Peter Cosgrove, Γενικός Κυβερνήτης της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας, μετά της Εξοχ. συζύγου αυτού Lady Lynne, πραγματοποιών επίσημον επίσκεψιν εις την Τουρκίαν, προσήλθεν εις τα Πατριαρχεία, συνοδευόμενος υπό του Πρέσβεως της Χώρας αυτού εν Αγκύρα Εξοχ. κ. James Larsen, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Antoinette Merrillees, του Εντιμ. κ. Mark Fraser, Γραμματέως του υψηλού επισκέπτου, και του Εντιμ. κ. Daniel Emery, Ανωτάτου Στελέχους της Κοινοπολιτείας, και εγένετο δεκτός μετά των προσηκουσών τιμών εν τη κεντρική εισόδω των Πατριαρχείων υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, και των κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής.

Εν συνεχεία, η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, υπεδέχθη την Α. Εξοχότητα εν τω Πατριαρχικώ Γραφείω, ένθα Ούτοι έσχον μακράν και εγκάρδιον συνομιλίαν, επί μίαν ώραν, περί θεμάτων, τα οποία απασχολούν το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και την σύγχρονον ανθρωπότητα, ως ο διαθρησκειακός διάλογος, ο ρόλος και η θέσις των μειονοτήτων εις την πολυπολιτισμικήν κοινωνίαν και η Ελληνορθόδοξος Ομογένεια εν Αυστραλία, παρουσία των ως άνω συνεργατών του κ. Γενικού Κυβερνήτου και των Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, Ιερολ. Αρχιδιακόνου του Οικουμενικού Θρόνου κ. Ιωάννου Χρυσαυγή και Εντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Άρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας.

Ο υψηλός επισκέπτης, αφού εξέφρασε τα διακατέχοντα αυτόν ειλικρινή αισθήματα χαράς και συγκινήσεως ως εκ της παρουσίας του εν ταίς αυλαίς της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας, εξήρε μετά λίαν επαινετικών λόγων την προσωπικότητα της Α.Θ. Παναγιότητος, και απήντησεν ο Πατριάρχης, μνησθείς των τριών επισκέψεών Του εν Αυστραλία, ευχαριστήσας τον Γενικόν Κυβερνήτην διά την ελευθερίαν και προστασίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τη Χώρα αυτού και αναφερθείς εις το επί 40ετίαν επιτελούμενον εκεί θεάρεστον έργον υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Στυλιανού, είτα δε ελήφθησαν αναμνηστικαί φωτογραφίαι και αντηλλάγησαν δώρα.

Εν συνεχεία, ο Εξοχώτατος, μετά της συνοδείας του, μετέβη εις τον Π. Πατριαρχικόν Ναόν, εν τω οποίω προσεκύνησε και εξεναγήθη υπό του Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, αναχωρήσας εμφανώς ικανοποιημένος και προπεμφθείς υπό των κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής, κατά τα υπό του επισήμου Πρωτοκόλλου προβλεπόμενα. Ετικέτες