Οικ. Πατριαρχείο για Τσεχία: Αντικανονική η εκλογή Αρχιεπισκόπου

Loading...


Το Φανάρι παρεμβαίνει στα δρώμενα στην Εκκλησία της Τσεχίας και με ανακοίνωσή του δεν αναγνωρίζει την εκλογή του Αρχιεπισκόπου Ραστισλαβ,. Όπως είναι αναμενόμενο η κίνηση αυτή θα προκαλέσει αντιδράσεις που θα φτάσουν μέχρι τη…Μόσχα μιας και υπενθυμίζεται πως τον νέο Αρχιεπίσκοπο Τσεχίας και Σλοβακίας αναγνωρίζουν μόνο τα Πατριαρχεία Ρωσίας και Αντιοχείας καθώς και η Εκκλησία της Πολωνίας.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Οκουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει: 

 

Εν σχέσει προς την εν τη Αυτοκεφάλω Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας κρατούσαν σήμερον κατάστασιν, εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου δηλούνται τα ακόλουθα:

            1.- Η γενομένη ως εγένετο εκλογή του νέου Προκαθημένου της εν λόγω Εκκλησίας μετά την εκ του θρόνου αυτού παραίτησιν του Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοφόρου δεν έτυχεν εισέτι αναγνωρίσεως υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και άλλων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών ένεκα διαπιστωθεισών κανονικής φύσεως ανωμαλιών περί την εκλογήν ταύτην.
            2.- Ως εκ τούτου, οιαδήποτε κανονική πράξις εν τη εν λόγω Εκκλησία υπό της εκ της ως άνω εκλογής προκυψάσης συνθέσεως της Ιεραρχίας αυτής τυγχάνει αντικανονική και δεν αναγνωρίζεται υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
            3.- Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως η Μήτηρ Εκκλησία της περί ης ο λόγος Εκκλησίας, παραμένει έτοιμον να συμβάλη εις την κανονικήν εξομάλυνσιν της, ως μη ώφελε, προκυψάσης καταστάσεως εν αυτή και καλεί πάσας τας εμπλεκομένας μερίδας όπως συνεχίσουν τας μετ᾿ αυτού συνομιλίας προς εξεύρεσιν της ενδεδειγμένης λύσεως, αποφεύγουσαι πάσαν ενέργειαν δυναμένην να περιπλέξη έτι μάλλον την υφισταμένην δυσάρεστον κατάστασιν εν τη Εκκλησία ταύτη.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 1η Απριλίου 2014

                                                                                                   Ετικέτες