Με τον γ.γ. Απόδημου Ελληνισμού συναντήθηκε ο Ιταλίας Γεννάδιος (ΦΩΤΟ)

Loading...


Σειρά ταξιδιών σε χώρες που υπάρχει ελληνισμός πραγματοποιεί ο νέος γενικός γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, Μιχάλης Κόκκινος, που πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στην Ιταλία κι εκεί συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Ιταλίας και Μελίτης κ.Γεννάδιο.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρει συγκεκριμένα: «Μέσα εις μίαν τιμητικήν ατμόσφαιραν εκτιμήσεως και χαράς, μέσα εις ένα κλίμα πατριωτικής συγκινήσεως και υπερηφανείας, έγινε την Τετάρτην 3 Ιουνίου, εις την Αίθουσαν του Θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως, εν Βενετία η συνάντησις του Εξοχ. Γενικού Γραμματέως του Αποδήμου Ελληνισμού κ. Μιχαήλ Κόκκινου μετά του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου. Ο Γενικός Γραμματεύς, λαμπρός γόνος Ροδίων, επεσκέφθη τον Μητροπολίτην μας, γνήσιον τέκνον της Ρόδου επίσης, διά να χαιρετίση αυτόν και συνομιλήση μετ’ αυτού επί σειρά προβλημάτων του Ελληνισμού και του Γένους μας, και να γίνη κοινωνός εκ του πλησίον του επιμόχθου και αγωνιστικού, αλλά και θαυμασίου έργου του Μητροπολίτου μας, το οποίον έπιτελείται μέσα εις την καρδίαν του Ρωμαιοκαθολικισμού.

Ο Γενικός Γρμματεύς κ. Μιχαήλ Κόκκινος, λαμπρότατον τέκνον του μεγάλου Ροδίου πατριώτου και αρίστου Δημάρχου των Ροδίων κ. Μάνου Κόκκινου, δικηγόρου, ο οποίος, μεταξύ των άλλων, διωργάνωσε και τας επιβλητικάς και υψίστης σημασίας εορτάς και εκδηλώσεις από της ιδρύσεως της Ρόδου, της οποίας η ίδρυσις σημειούται προ δύο χιλιάδων τετρακοσίων ετών, δικηγόρος και αυτός, με τους αξιοθαυμάστους Συνεργάτας του, μας εχαροποίησαν και επλήρωσαν τας καρδίας μας αληθινής ευχαριστήσεως και γαληνιαίας εμπιστοσύνης.

Ο Γενικός Γραμματεύς κ. Μιχαήλ Κόκκινος, με τους υπερόχους Συνεργάτας του (κ. Χριστίνα Βαγενά, κ. Παπαδάτου, κ. Παπαχρήστου και κ. Πλευράκη) ενεθουσίασαν όλους μας διά την πίστιν, αφοσίωσιν και αγωνιστικότητα αυτών εις το σπουδαιότατον αυτών έργον διά την αληθινήν πρόοδον, την σταθεράν ανάπτυξιν και ανάστασιν της φιλτάτης Πατρίδος μας.

Η συγκινητική και εξόχως καλλιέπουσα προσφώνησις του Γενικού Γραμματέως προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας κ. Γεννάδιον, πλήρης υπερόχων και θαυμασμού λόγων, ευχαρίστησαν αυτόν διά το μέγα έργον του υπέρ των Ελλήνων αδελφών μας και γενικά υπέρ του ευσεβούς Γένους μας.
Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος αντεφώνησε καταλλήλως και, μάλιστα, υπεγράμμισε τρία σημεία, μεγίστης σημασίας:

1. Η αδιάκοπος προσευχή μας διά την μεγάλην Πατρίδα μας,

2. Η απόκτησις εκκλησιών και η ίδρυσις ενοριών, εκάστη των οποίων έχει σχολείον «Ελληνικής Γλώσσης» και «Ορθοδόξου Πίστεως». Η Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης είχε κάποτε μόνον έξι ενορίας και σήμερον έχει περί τας εβδομήκοντα, είχε μόνο 6 ιερείς και τώρα έχει περί τους 68 και 8 υποψηφιους. Χάρις εις την Ορθόδοξον Μητρόπολιν Ιταλίας και Μελίτης έγινε η αναγέννησις της Ελληνικής Ορθοδοξίας μέσα εις το κέντρον του Ρωμαιοκαθολικισμού. Η διαφύλαξις και προβολή της αμωμήτου Πίστεώς μας, καθώς και η διάδοσις της Ελληνικής Γλώσσης, είναι ο πρώτος σκοπός της Μητροπόλεώς μας. Η Μητρόπολις είναι ισχυρά και ακλόνητος «Γέφυρα αγάπης, ειρήνης, ελπίδος και συμβιώσεως», όχι μόνο μεταξύ των Χριστιανών και μετά των άλλων θρησκειών, αλλά και με κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως.

3. Το θέμα των Ορθοδόξων Μεταναστών, προς τους οποίους προσφέρει πλείστα αγαθά η Ορθόδοξος Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης. Δημιουργεί δι’ αυτούς ενοριας, συμβούλια και διορίζει ιερείς αναλόγως της καταγωγής των πιστών της ενορίας. Η συμβουλή, η παραμυθία, η έμπρακτος αγάπη και η ευαγγελική συμπεριφορά με βοήθειαν, συμπαράστασιν και προστασίαν, προσφέρονται από την Μητρόπολιν προς αυτούς. Η κοινωνική αυτή προσφορά της Μητροπόλεως θαυμάζεται από ξένους και ημετέρους.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος εσημείωσε με σαφήνειαν την τάχιστα πραγματοποιηθείσαν προς τους Αποδήμους Έλληνας της Ιταλίας επίσκεψιν του Γενικού Γραμματέως. «Πράγματι, ανέφερεν ο Ποιμενάρχης μας, μετά από πλείστα έτη, ολόκληρος ο Ελληνισμός της Ιταλίας, και αυτή η Ορθόδοξος Μητρόπολις, δέχονται, διά πρώτην φοράν ύστερα από πολύν καιρόν, εκπρόσωπον της Ελληνικής Κυβερνήσεως. «Εύγε» εις τον Γενικόν Γραμματέα του Αποδήμου Ελληνισμού ο οποίος έλαβε την πατριωτικήν απόφασιν να πραγματοποιήση τα πολιτιστικά και πατριωτικά αυτά ταξείδια διά να επικοινωνήση με ένα Διαμέρισμα της Ευρώπης, το οποίον έχει στενοτάτας σχέσεις με την Ιστορίαν, τον Πολιτισμόν και την Μεγάλην Ελλάδα, την νοτιοτέραν αυτήν πολιτειακά και πολιτιστικά Ευρωπαικήν Περιφέρειαν της Ιταλικής Χερσονήσου, με τας Βυζαντινάς Καλαβρίας και την Απουλίαν, και ούτω να λύση την σιωπήν».

Εις την φιλικήν και πολιτισμένην αυτήν συνάντησιν εις την Έδραν της Ορθοδόξου Μητροπόλεως παρίστατο ο Εντιμότατος Πρόξενος της Βενετίας κ. Συμεών Λυναρδάκης, καθώς και ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως κ. Ευάγγελος Υφαντίδης, Αρχιμανρίτης του Οικουμενικού Θρόνου.

Εις τον Γενικόν Γραμματέα του Αποδήμου Ελληνισμού κ. Μιχαήλ Κόκκινον, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προσέφερεν το ιστορικόν «Μετάλιον» των Συναντήσεων εις Ιεροσόλυμα μεταξύ των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως και των Παπών Ρώμης».

0906it.jpg
0906it1.jpg
0906it2.jpg
0906it33.jpg


Ετικέτες