Θεία Λειτουργία στην Παναγία Φανερωμένη Κυζίκου μετά από 92 χρόνια χοροστατούντος του Οικ. Πατριάρχη

Loading...


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εις Κύζικον

Την πρωΐαν της Πέμπτης, 16ης τ.μ. Οκτωβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, μελών της Πατριαρχικής Αυλής και του Δημοσιογράφου και Φωτογραφου Εντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, μετέβη εις Πάνορμον και εκ της αποβάθρας αυτής ανήλθεν εις την Ιεράν Μονήν Παναγίας Φανερωμένης, εις τα ερείπια της οποίας εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, την πρώτην μετά 92 έτη, ήτοι μετά την ανταλλαγήν των πληθυσμών, την αποφασισθείσαν υπό της Συνθήκης της Λωζάννης. 

Εις το τέλος ετέλεσε Τρισάγιον και ηυλόγησε τα κόλυββα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων Μητροπολιτών Γερόντων Κυζίκου, ως και των κτιτόρων, ανακαινιστών, ευεργετών, ηγουμένων, μοναχών και προσκυνητών της παλαιφάτου Μονής, της οποίας η εφέστιος εικών της Παναγίας φυλάσσεται, ως γνωστόν, εις το αριστερόν κλίτος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού. Ο Πατριάρχης εν κατακλείδι απηύθυνεν εν συγκινήσει ολίγους λόγους προς τους παραστάντας συνεργάτας Αυτού μετά των οποίων συνεμερίσθη την ιερότητα, την ιστορικότητα και την χαράν του βιωθέντος γεγονότος της προσφοράς της αναιμάκτου θυσίας μετά τοσαύτας δεκαετίας εγκαταλείψεως και σιωπής του ιερού τούτου σκηνώματος της πίστεως και του Γένους ημών.

Σημειωτέον, ότι η Θεία Λειτουργία ετελέσθη κατόπιν πρόφρονος αδείας της Νομαρχίας του Balıkesir, εις την οποίαν ανήκει η περιοχή και η οποία έλαβεν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και διηυκόλυνε την λατρευτικήν αυτήν εκδήλωσιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Μετά ταύτα άπαντες κατήλθον εις την Αρτάκην (Erdek), ένθα ήτό ποτε η έδρα του Μητροπολίτου Κυζίκου, και εκεί ο Δήμαρχος αυτής Εντιμ. κ. Hüseyin Sarı, Αρχιτέκτων, παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου και της συνοδείας Αυτού.

Ακολούθως η Α. Θ. Παναγιότης εξεναγήθη εις τας συνεχιζομένας αρχαιολογικάς ανασκαφάς εις την εν τη πλησιοχώρω νησίδι Zeytinliada Ι. Μονήν της Θεοτόκου και εν συνεχεία επεσκέφθη κατά σειράν τας κωμοπόλεις Γωνιά,  Ρόδα (όπου σώζεται ο ναός του Αγίου Δημητρίου) και Βαθύ, εις τας οποίας προ της ανταλλαγής των πληθυσμών ήκμαζον ευκατάστατοι ομογενειακαί Κοινότητες.
Το εσπέρας ο Πατριάρχης και οι συν Αυτώ επέστρεψαν εις την Πόλιν πλήρεις ιερών εντυπώσεων και συγκινήσεων, κυρίως ένεκα της ευλογίας της οποίας ηξιώθησαν εν τη ιστορική Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Φανερωμένης, εν η διεξήγετο μεγάλη εν κοσμοσυρροή πανήγυρις κατά την ημέραν της Αποδόσεως της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ότε η Μονή ευρίσκετο εισέτι εν λειτουργία. Σημειωτέον, τέλος, ότι εις ανάμνησιν της πανηγύρεως εκείνης κατ᾽ έτος την 23ην Αυγούστου τελείται πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, ένθα, ως ελέχθη, αποτεθησαύρισται η αρχαία εικών της Φανερωμένης.Ετικέτες