Κατάργηση Κληρικοσήμων από 1/1/2015

Loading...


Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις" που ψηφίστηκε εν μέσω αντιδράσεων στη Βουλή προ λίγων ημέρων από 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται το κληρικόσημο! 

Δείτε αναλυτικά: 

2. Α. Aπό 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις:
α. του πρώτου εδαφίου του άρθρου 5 του ν. 1878/1944 (Α΄ 217) υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ),
β. των περιπτώσεων 6, 7 και 8 του άρθρου 10 της υπουργικής απόφασης 4888.6598/8-2-1928 (παράρτημα 26) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του νόμου 2868/1922 (Α΄119) και των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ/τος 142/1996 (Α΄109) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ του Ταμείου Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ),

γ. του ν.δ. 1924/1942 (Α΄274), που κυρώθηκε με την 324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, και της υπουργικής απόφασης Φ80000/19898/875/29.9.2008 (Β΄2132), υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ-τ.ΕΤΕΑΜ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ,

δ. των περιπτώσεων β΄και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1726/1944 (Α΄190), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 2262/1952 (Α΄286) και της υπουργικής απόφασης Β/20102/17823/71/1.8.2008 (Β΄1621) κατά το μέρος που αφορά τους ανωτέρω πόρους υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΑΔΚΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ),

ε. των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 3607/2007 (Α΄245), και της υπουργικής απόφασης Φ30215/81/3/16.2.2010 (Β΄160) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠΔΥ,
στ. της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3557/2007 (Α΄100), και της υπουργικής απόφασης Κ1-141/3.2.2009 (Β΄198) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΕΒΕΒΕΚ) του ΤΠΔΥ,

ζ. του άρθρου μόνου του ν. 1114/1944 (Α΄12) που κυρώθηκε με την 324/30.5.1946 (Α΄183) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ- ΤΕΑΕΥΕΕΟ),

η. της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 678/1977 (Α΄246) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ – ΤΕΑΕΥΕΕΟ),
θ. των παραγράφων 5 β και 7 του άρθρου 3 του α.ν. 2276/1940 (Α΄117), και της παρ. 2 της υπουργικής απόφασης Φ80000/18926/832/1.9.2008 (Β΄1621) υπέρ του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ, του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ-ΤΑΠΕΑΠΙ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ,

ι. της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 1740/1939 (Α΄197) και του άρθρου 1 του ν.δ. 1068/1942 (Α΄42) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ – ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ),

ια. του άρθρου 3 του ν.δ. 906/1941 (Α΄459), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 περίπτωση ζ, η, θ και ι του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΧ και της υπουργικής απόφασης Φ114/1134/20.11.2001 (Β΄1549) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΧ),

ιβ. του άρθρου 43 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ),

ιγ. της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) κράτησης υπέρ του δημοσίου και του ΕΤΕΑ (τ. Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου -ΤΕΑΔΥ),

ιδ. της παραγράφου ε' του άρθρου 5 του ν.980/1942 (Α΄ 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 (Α΄272) και του πρώτου εδαφίου της παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3050/2002 (Α΄ 214) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΟΚΑ),

ιε. της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (Α΄118) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΕΡΤΤ),

ιστ. της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 και της προβλεπόμενης για τους μη μετόχους κράτησης 1% της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.δ.1050/1942 (Α΄36) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 26 και του άρθρου 27 του π.δ.422/1981 (Α΄114), καθώς και του άρθρου 5 του ν.δ.1050/1942 και της παρ. Α΄ του άρθρου 22 του π.δ. 422/1981 (Α΄114) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),

ιζ. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2452/1996 (Α' 283) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),

ιη. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Α' 215), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2145/1993 (Α' 88), καθώς και του έκτου εδαφίου του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005, όπως ισχύει, υπέρ του ΟΑΕΕ σχετικά με έσοδα εκ ποσοστού επί των προστίμων, χρηματικών ποινών, δικαστικών εξόδων και των μετατροπών σε χρήμα

ιθ. των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 (Α΄145) υπέρ του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ,

κ. της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 8 του α.ν. 1563/1650 (Α 254), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 2906/1954 (Α΄155) υπέρ του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ)
κα. της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.δ. 3348/1955 (Α΄ 242) υπέρ του ΕΤΑΑ –ΤΣΑΥ,

κβ. του άρθρου 13 παρ. 5 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75 ) και των κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής υπουργικών αποφάσεων 3422/1-3-1993 (Β΄690) και 2313.5/35/1993 (Β΄846), του άρθρου 39 παρ. 2 περ. ζ΄ του ν.2008/1992 (Α΄ 16), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2042/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3569/2007 (Α΄ 122), του ν.δ. 718/1970 (Α΄ 241) σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 14 του ν. 3170/1955 (Α΄ 76), του άρθρου 176 του ν.δ. 187/1973 (Α΄261), της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 (Α΄ 90), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2575/1998 (Α΄23 ) και του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 242/2003 (Α΄ 219) υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ),

κγ. των περιπτώσεων α και β της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.δ.135/1946 (ΦΕΚ Α΄299) και του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 131/3/1780 (Β΄1088/1974), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ, ,

κδ. της παρ.15 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111) υπέρ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) και της παρ.3 του άρθρου 19 της υπουργικής απόφασης Φ51020/5358/123/21.2.2013 (Β΄409),

κε. της παραγράφου α΄ του άρθρου 4 του ν.δ. 1070/1942 (Α΄43) και της παραγράφου 3 της υπουργικής απόφασης 37068/Σ.1202/3.11.1943 (Β΄198) υπέρ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) και της υποπαραγράφου 1.1. της παρ.1 του άρθρου 8 της υπουργικής απόφασης Φ.51020/4883/105/21-2-2013 (Β΄411).
Β. Από 1.01.2015, ο προβλεπόμενος πόρος της περίπτωσης β΄ της παρ.3 του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 (Α 58) υπέρ ΑΚΑΓΕ, αντικαθίσταται με ετήσια επιχορήγηση μέσω πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού ισόποση του εισπραττομένου πόρου.
Από 1.01.2015 οι προβλεπόμενες μη ανταποδοτικές χρεώσεις ή αποδόσεις του άρθρου 11 του Ν.4169/1961 (Α΄81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του έβδομου εδαφίου του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005, όπως ισχύει, σχετικά με έσοδα από πάγια τέλη χαρτοσήμου (ν.δ. 4435/1964, Α΄217), όπως καθορίζονται με το άρθρο 59 του ν.2084/1992 (Α΄165) υπέρ του ΟΑΕΕ, αντικαθίστανται με ετήσια επιχορήγηση μέσω πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού ισόποση των εισπραττομένων πόρων. Ετικέτες