Αναβάθμιση των «Ιεροσπουδαστηρίων» και νέα διδακτικά βιβλία για τα σχολεία της Θράκης

Loading...


Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την προκήρυξη για την αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων και την Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Τα προγράμματα σπουδών και τα νέα διδακτικά βιβλία και υλικά θα εμπεριέχουν παιδαγωγικά και θρησκευτικά στοιχεία με βάση το Κοράνιο και τις αρχές της θρησκείας του Ισλάμ, κατάλληλα αναπλαισιωμένα στην πραγματικότητα των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων.

Όροι και προϋποθέσεις
Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου (πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ) από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013 ή από οποιανδήποτε άλλη Διαχειριστική Αρχή.

(iv) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

(v) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

(vi) Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Έργου.

(vii) Παράρτημα στο οποίο θα περιλαμβάνονται: (α) αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις της υποβαλλόμενης πράξης και (β) τεκμηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων:

Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης
Σκοπιμότητα της πράξης
Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων
Ωριμότητα της πράξης
Ποιοτικά Κριτήρια.
όπως εξειδικεύονται στην πρόσκληση.

(viii) Έντυπο ανάλυσης κόστους πράξης

Τι χρηματοδοτείται
Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των προτάσεων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στην εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών, στη συγγραφή διδακτικών βιβλίων και στη διενέργεια επιμορφωτικών δράσεων των Ιεροδιδασκάλων.

Ενδεικτικές δράσεις των πράξεων που θα προταθούν είναι:

Εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή διδακτικών βιβλίων.
Επιμόρφωση των Ιεροδιδασκάλων στην παιδαγωγική χρήση και αξιοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των διδακτικών βιβλίων.
Δημοσιότητα και Προβολή.
Προϋπολογισμός € 900.000

Περίοδος υποβολής από 7/10/2014 έως 29/10/2014

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.edulll.gr/
Διεύθυνση
Κωνσταντινουπόλεως 45-49, 118 55 Αθήνα
Τηλ 210 3278000
Σοφία Φαρμάκη
210 3278113sfarmaki@epeaek.grΕτικέτες