Ζητείται διάκονος…

Loading...


Η Ιερά Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας, Έχοντες υπ’ όψιν τας διατάξεις: α) των άρθρων 38, παρ. 2 και 67 του Ν. 590/1977, β) του Ν.Δ. 1398/1973, γ) του Ν. 673/1977, και προκειμένου ίνα προβώμεν εις ανακήρυξιν υποψηφίου προς πλήρωσιν της κενής θέσεως ως τακτικού Διακόνου εν τω Ιερώ Ναώ της Αγίου Δημητρίου πόλεως Φλωρίνης, καλούμεν τους βουλομένους ίνα καταλάβωσι την Διακονικήν ταύτην θέσιν και έχοντας τα υπό του υπ’ αριθμ. 230/2012 Κανονισμού «Περί Εφημερίων και Διακόνων» προβλεπόμενα κανονικά και νόμιμα προσόντα, όπως εντός μηνός από της δημοσιεύσεως της παρούσης υποβάλωσιν ημίν τα νενομισμένα δικαιολογητικά διά τα περαιτέρω.
Εν Φλωρίνη τη  1η Μαρτίου 2013
† Ο Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
Τηλ.: 23850/28.860, FAX: 23850/28.863