Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Κυθήρων Σεραφείμ: Χριστός επί γής, υψωθήτε

Loading...


Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ τόνισε ότι εξαιτίας της κοινωνικής, πολιτικής και ηθικής ζωής του ανθρωπου σήμερα επιβάλλεται όσο ποτέ να ηχήσει γλυκύτατα το θείο μήνυμα του ιερού υμνωδού της Εκκλησίας μας˙

«Χριστός επί γης, υψώθητε» 

όπως αναφέρει στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του .

Διαβάστε όλο το μήνυμα:

Προς
Τον Ιερόν Κλήρον και τον Χριστώνυμον Λαόν
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων
«Νυν Άγγελοι χαίρουσι, νυν ποιμένες περιαστράπτονται, νυν αστήρ εξ Ανατολών τρέχει προς το μέγιστον Φως και απρόσιτον˙ νυν μάγοι προσπίπτουσι, και δωροφορούσι, και τον πάντων Βασιλέα γινώσκουσι…» (Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου, PG 35, Λόγος ιθ’, παραγρ. ιβ’, σ.1057)

Αγαπητοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί,

Αδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

Παγκόσμια και πανανθρώπινη η χαρά των Χριστουγέννων, της Μεγάλης αυτής Δεσποτικής εορτής, της Μητροπόλεως των εορτών της Χριστιανοσύνης. Χαρά ουράνια, χαρά αγγελική, χαρά λυτρωτική, χαρά πνευματική, χαρά ανέκφραστη και απερίγραπτη.

Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ένας από τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισηλίου Θεότητος, ο υψιπέτης αυτός αετός της Θεολογίας, διαλαλεί σε πανηγυρικό τόνο: «Τώρα χαίρουν οι άγγελοι. Τώρα οι βοσκοί αστράφτουν μέσα στο θείο φως.

Τώρα το αστέρι από την Ανατολή τρέχει να συναντήση το μέγιστο και απρόσιτο Φως, τον Σωτήρα Χριστό. Τώρα οι μάγοι προσκυνούν, και προσφέρουν τα δώρα, και γνωρίζουν τον Βασιλέα των όλων…».

Ασφαλώς η θεική και υπερκόσμια αυτή χαρά διαφέρει καθ’ όλα από την κοσμική, την εφήμερη και επιφανειακή χαρά.

Εδώ δεν γελούν μόνο τα χείλη, αλλά χαίρει και σκιρτά ο όλος άνθρωπος. Λάμπει το πρόσωπο, τέρπεται ο νούς, αγάλλεται και φαιδρύνεται η ψυχή και η καρδία, περιχορεύει όλη η ύπαρξις και η υπόστασίς του.

Το φρόνημά του γίνεται υψηλό και άγιο, τα συναισθήματά του ανώτερα και ιερά, ο λόγος του θεοφιλής και χριστοκεντρικός, η εν γένει ζωή και αναστροφή του πιο πνευματική και θεάρεστη.

Η θεία λυτρωτική χαρά, αφού διαλύει προηγουμένως το σκότος της αγνωσίας, χαρίζει το φως το της γνώσεως, την αληθινή θεογνωσία και θεοσέβεια, και απορρέει από την πηγή της πραγματικής χαράς, που είναι ο ίδιος ο Χριστός.

Γι’ αυτό και η Αγία μας Εκκλησία, αφού μας διεγείρει εις δοξολογίαν και εις την προϋπάντησιν του εκ Παρθένου τεχθέντος Σωτήρος μας Ιησού Χριστού μας παρακινεί λέγουσα: «άσατε τω Κυρίω πάσα η γη και εν ευφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί (τον σαρκωθέντα Θείον Λυτρωτήν μας) ότι δεδόξασται».

Αυτήν την σωτηριολογική και απολυτρωτική αλήθεια εξαίρει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, βάζοντας εις το στόμα του Αδάμ και του κάθε ανθρώπου τα ακόλουθα λόγια (τα παραθέτουμε σε απλή μετάφρασι: «Ποιά ονόματα πήρε από εμένα, ποιά εκείνος μου έδωσε; Αυτός είναι Θεός και ωνόμασε εμένα θεό.

Εκεί το όνομα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, εδώ είναι τιμητικό.

«Εγώ είπα˙ Όλοι είσθε θεοί (κατά χάριν) και παιδιά του

Με ωνόμασε θεό για να με τιμήση. Ωνομάσθηκε Εκείνος άνθρωπος, ωνομάσθηκε θύρα, ωνομάσθηκε πέτρα. Αυτά τα έλαβε από εμένα, ενώ εκείνα τα ονόματα μου τα έδωσε από τον εαυτό Του» (Ε.Π.Ε. 33,128).

Σε άλλο σημείο προσθέτει τα εξής ο ιερός Χρυσόστομος: «Ο άνθρωπος αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Διότι δι’ αυτόν εδημιουργήθησαν και ο ουρανός και η γη και η θάλασσα και ο ήλιος και τα άστρα» (Ε.Π.Ε. 34, 362).

Καί, εξαίροντας την μέγιστη διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα, συμπληρώνει: «Στα ζώα δεν υπάρχει τίποτε κοινό με τον ουρανό, ενώ εσένα από την αρχή ο Θεός σε έπλασε ν’ ατενίζης περισσότερο τα άνω.

Το δικό σου σώμα το έπλασε όρθιο, ενώ των ζώων να βλέπη πάντα προς τα κάτω. Καί με την σωματική σου διάπλασι σε διδάσκει να μην έχης κανένα κοινό με τη γη, ούτε να προσκολλάσαι στα πράγματα της παρούσης ζωής» (Ε.Π.Ε. 34, 554).
Αγαπητοί μου Αδελφοί,

Η πνευματική και άγια χαρά των Χριστουγέννων βιώνεται αληθινά, όταν αναλογισθούμε πως εζούσαμε και τι είμαστε πριν την Γέννησιν του Σωτήρος οι άνθρωποι, αλλά και πόσο μας ανεγέννησε και ανέπλασε με την έλευσίν του εις τον κόσμον ο Θεάνθρωπος Κύριός μας.

Ανεκαίνισε το κατ’ εικόνα του ανθρώπου και ανύψωσε την ανθρώπινη φύσι εις το καθ’ ομοίωσιν.

Σήμερα, που η εικόνα και το πρόσωπον του θεόπλαστου ανθρώπου όχι σπάνια εξαχρειώνεται και αμαυρώνεται. Σήμερα, που διαπιστώνεται συχνά η έκπτωσις του ανθρώπου από την κατά φύσιν πνευματικήν ζωήν εις την παρά φύσιν, την ζωώδη κατάστασιν.

Σήμερα, που παρατηρείται τόση σύγχυσις εις τα θέματα της πίστεως και της θεοπαραδότου ορθοδόξου παραδόσεως και κληρονομίας μας.

Σήμερα, που οι θείοι πνευματικοί και ηθικοί νόμοι δεν υπολογίζονται και περιφρονούνται προς μεγάλην πνευματικήν ζημίαν των ανθρώπων.

Σήμερα, που συστηματικά αμφισβητούνται ιεροί θεσμοί, αξίες και σύμβολα. Σήμερα, ναι σήμερα ηχεί γλυκύτατα το θείο μήνυμα του ιερού υμνωδού της Εκκλησίας μας˙ «Χριστός επί γης, υψώθητε» και έχει ιδιαίτερη απήχησι ο περί της μοναδικής αξίας του προσώπου και της θεώσεως του ανθρώπου θεολογικός λόγος. «Άνθρωπος γίνεται Θεός, ίνα θεόν τον Αδάμ απεργάσηται».

Ο ισόβιος αγώνας του ανθρώπου είναι να διασώση ή και να ανακτήση το κατ’ εικόνα Θεού και αγωνιζόμενος διά την σωτηρίαν του να αναχθή και ανυψωθή με την δύναμιν και την χάριν του σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου και Θεού ημών εις το καθ’ ομοίωσιν του Θεού.

Αυτός, άλλωστε, είναι και ο σκοπός της Θείας ενανθρωπήσεως.

Ευχόμενος από κέντρου καρδίας πάσαν Θείαν ευλογίαν και ποθητήν αγαθοδωρίαν παρά του σαρκωθέντος «δι’ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν» Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εις όλους σας, τας προσφιλείς σας οικογενείας και όλους τους εν Χριστώ οικείους και αδελφούς, και ιδιαίτερα εις τους αγαπητούς μας ναυτικούς και τους απανταχού της γης διαβιούντας Κυθηρίους και Αντικυθηρίους αδελφούς μας,
διατελώ

Με εόρτιες πατρικές ευχές και ευλογίες

Ο Μητροπολίτης

† Ο Κυθήρων Σεραφείμ