Θυρανοίξια Παρεκκλησίου του Αγίου Λαζάρου από τον Βεροίας Παντελεήμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε την Ακολουθία των Θυρανοιξίων, χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο, στο Κοιμητηριακό Παρεκκλήσιο του Αγίου Λαζάρου, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου-Σκήτη Βεροίας.

Η oμιλία του Σεβασμιωτάτου στον εσπερινό:

Με την Ακολουθία των θυρα­νοι­ξίων που μόλις τελέσαμε εγκαι­νιά­σαμε, αδελφοί μου, το νέο ιερό ναό του αγίου Λαζάρου του τετρα­η­μέρου, του φι­λου του Χριστού, τον κοιμη­τη­ρια­κο ναό της Μονής σας, σε μία ημέ­ρα κατά την οποία η τοπική μας Εκκλησία εορτάζει τη σύναξη πα­ντων των εν Βεροία αγίων. Τιμά, δηλαδή, και μνη­μο­νεύει τα κεκοιμημένα με­λη της, τα οποία έχοντας τε­λειώσει τον δρόμο της ζωής τους εν πίστει, εν οσιό­τητι ή εν μαρ­τυ­ρίω, μετέστη­σαν στην εν ουρανοίς θριαμβεύ­ουσα Εκκλησία, στην Εκ­­κλησία των πρωτοτόκων, και προγεύ­ο­νται εκεί τα αγαθά της βασιλείας του Θεού, αναμένοντας και εμάς κατά την ημέρα της δευ­τέρας και ενδόξου ελεύσεως του Κυρίου μας και της κοινής ανα­στάσεως όλων μας.

Αυτή την κοινή ανάσταση, την οποία πιστεύουμε και στην οποία ελπίζουμε, μας υπενθυμίζει και ο άγιος Λάζαρος, στον οποίο αφιε­ρω­­νεται ο ιερός αυτός κοιμη­τη­ριακός ναός, η ανάσταση του ο­ποίου αποτελεί προτύπωση και της δικής μας αναστάσεως.

Συγχρόνως όμως η κοίμησή του, όπως και η κοίμηση όλων των προ­­απελθόντων πατέρων και α­δελ­φων της μονής, δίνει σε όλους μας, και ιδιαιτέρως στους μονα­χούς αυτής της ιεράς Μονής, την ευκαιρία της μελέτης του θανάτου, του μεγάλου αυτού μυστηρίου από το οποίο καλείται ο κάθε πιστός και πολύ περισσότερο ο μοναχός να αντλήσει διδάγματα για τη ζωή του και για τον καθημερινό του α­γώνα.

Διότι εν Χριστώ ζωή είναι η διαρ­κης προσπάθεια της νεκρώ­σεως του παλαιού ανθρώπου «συν ταίς πράξεσιν αυτού και ταίς επιθυ­μι­αις», και σε αυτή τη ζωή της νε­κρω­σεως, που είναι συγχρόνως και ζωή αναγεννήσεως εν Χριστώ Ιησού, μας βοηθά πολύ η μελέτη του θανάτου. Μας βοηθά, διότι μας υπενθυμίζει τη ματαιότητα και τη φθαρτότητα των εγκο­σμι­ων πραγμάτων αλλά και αυτής της ιδίας της υπάρξεως και της φύσεώς μας. Μας υπενθυμίζει ότι όλα όσα μπορεί να επιθυμούμε, να επιδιώκουμε και να επιζητούμε έρχο­νται και παρέρχονται, φθεί­ρο­­νται και χάνονται, και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να αγω­νιούμε γι᾽ αυτά και την απόκτησή τους.

Διαβάστε εδώ:  Πανήγυρις Αγίου Φιλοθέου Κοκκίνου στην Πατρίδα Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Μας υπενθυμίζει ακόμη ότι αυτά που μένουν και μετά την κοίμησή μας δεν ει­ναι ούτε τα υλικά αγαθά, ούτε οι δια­κρίσεις και οι έπαινοι των αν­θρώπων, ούτε η αγάπη του κο­σμου, ούτε βεβαίως και η κακία και η σκληρότητα και οι αντιπα­ρα­­θέσεις μας με τους αδελφούς μας, γιατί όλα αυτά δεν μας ωφε­λούν και δεν μας βοηθούν, αλλά αποτελούν βαρίδια που δυσκολεύ­ουν την πορεία μας προς την εν Χριστώ ζωή.

Γι᾽ αυτό και είναι καλό να τα νε­κρώσουμε όσο έχουμε διαθέσιμο τον χρόνο της παρούσης ζωής και να αγωνισθούμε να αποκτήσουμε εκείνα τα οποία μπορούν να μας συνοδεύσουν και να μας ανοίξουν με το έλεος του Θεού την πύλη του παραδείσου.

Και αυτά είναι οι αρετές και τα αγαθά μας έργα. Είναι ο κόπος και η προσπάθεια που καταβάλλουμε εδώ στη γη για να καθαρίσουμε την εικόνα του Θεού που έχουμε ο καθένας μέσα μας και την οποία αμαυρώνει η αμαρτία και να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν στην ομοίωση με τον Θεό.

Είναι ο αγώνας μας, τα δάκρυα και οι προσευχές μας, τα ασκητικά παλαίσματα και η προσπάθειά μας «άχρις ου μορφωθή Χριστός εν ημίν».

Είναι ο αγώνας και η προσπάθειά μας, ώστε να μετατρέψουμε την ψυ­χη και το σώμα μας σε ναό άγιο του Θεού, εντός του οποίου θα ευαρεστείται ο Θεός να ενοι­κεί και να εμπεριπατεί.

Διότι όλα τα άλλα είναι μάταια, είναι άχρηστα, είναι φθαρτά και δεν μας βοηθούν για να εκπλη­ρω­σουμε τον σκοπό της ζωής μας. Δεν μας βοηθούν να πραγματο­ποι­η­σουμε και τον σκοπό της αφιε­ρω­σεώς μας στον Χριστό.

Εύχομαι, λοιπόν, αδελφοί μου, ο νέος αυτός ναός του αγίου Λαζά­ρου να αποτελέσει μία επιπλέον παρότρυνση μελέτης του θανάτου και νεκρώσεως του παλαιού αν­θρώπου για όλους τους πατέρες και τους αδελφούς της μονής και τους ευλαβείς προσκυνητές της, ώστε να προοδεύετε στην εν Χρι­στω ζωή και να αξιωθείτε και σείς της μερίδος των σωζομένων διά των πρεσβειών του αγίου Λαζάρου, του τιμίου Προδρόμου και πάντων των εν Βεροία αγίων και των οσί­ων και θεοφόρων πατέρων των εν τη Σκήτει της Βεροίας διαλαμ­ψάντων και τω Θεώ ευαρεστη­σάντων.

Δείτε φωτογραφίες της Μητρόπολης εδώ