Συμβολή των Ιερών Μονών της Μητροπόλεως Φθιώτιδος στο Φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας

Loading...


Διά πρώτη φορά, στα 17 χρόνια της Αρχιερατείας του Σεβα­σμιω­τάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, η Ιερά Μητρόπολή μας ζήτησε τη συνδρομή των Ιερών Μονών μας, ανδρώων και γυναικείων, προκει­με­νου να ενισχύσει οικονομικώς σπουδαστές, αριστεύσαντες φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και αμίσθους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως.
Προς ενημέρωση και διαφάνεια των πεπραγμένων, παραθέτομε  την κατωτέρω κατά­στα­ση εμφαίνουσα τις Ιερές Μονές, οι οποίες αντα­πο­κρίθηκαν στην πατρική πρόταση του Σεβασμιωτάτου και κατέβαλαν χρη­­ματικό πο­σο διά το συγκεκριμένο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητρο­­πο­λε­ως και τους απο­δέκτες των οικονομικών βοη­θη­μα­των, των οποίων τα ονό­ματα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Α. Ιεραί Μοναί και καταβληθέν ποσόν.

1. Ιερά Μονή Παναγίας Αγάθωνος                                      1.000

2. Ιερά Μονή Παναγίας Αντινίτσης                                      1.000

3. Ιερά Μονή Αγ. Βλασίου Στυλίδος                                    1.000

4. Ιερά Μονή Παναγίας Ξυνιάδος                                        1.000

5. Ιερά Μονή Αγ. Τριάδος Τραγάνας                                    1.000

6. Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Δίβρης                                         200

7. Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Καμ. Βούρλων                        –

8. Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου Στυλίδος                                       –

9. Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας                                        1.000

10. Ιερά Μονή Παναγίας Δαδίου                                          1.000

11. Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Λιβανατών                        1.000

12. Ιερά Μονή Αγ. Παρασκευής Σπαρτιάς                            1.000

13. Ιερά Μονή Αγ. Αναργύρων Αταλάντης                              500

14. Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου Μύλων                                       500
     
15. Ιερά Μονή Αγ. Μαρίνης Λοκρίδος                                     200

16. Ιερά Μονή Αγ. Αθανασίου Ομβριακής                               200

17. Ιερά Μονή Αγ. Τριάδος Μελιταίας                                       50

18. Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου Μαλεσίνης                                    –

Σύνολον:                                                                       10.450 Ευρώ.

Β. Το ως άνω ποσόν των 10.450 διενεμήθη ως εξής:

1. Εις πεντήκοντα (50) νέους και νέας σπουδαστάς, οι οποίοι εβοή­θη­σαν εθε­λοντικώς εις τας Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως κα­τα την Κα­τα­σκη­νω­τι­κην περίοδον του έτους 2012. Σύνολον 6.000 Ευρώ (120 Ε έκαστος).

2. Εις δέκα τέσσαρες (14) φοιτητάς και φοιτητρίας πολυτέκνων οικογε­νειών, οι οποίοι επρώτευσαν εις τας εισαγωγικάς εξετάσεις εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Σύνολον 4.200 Ευρώ (300 Ε έκαστος).

3. Επιπροσθέτως διετέθη χρηματικόν ποσόν, εκ του Γενικού Φι­λο­πτώχου Τα­μείου, προς οικο­νο­μικήν ενίσχυσιν των εξ (6) αμίσθων Ιερέων και Δια­κο­νων της Ιεράς Μητροπό­λεως. Σύνολον 1.800 Ευρώ (300 Ε έκα­στος).

4. Επιπλέον, στις 20 Ιανουαρίου 2013, θα χορηγηθούν -και πάλιν εκ του Γε­­νι­κού Φιλοπτώχου Ταμείου- οικονομικά βοηθήματα εις περίπου 30 φοι­τη­τας Ιε­ρα­τι­κων Οικογενειών της καθ΄ Ημάς Ιεράς Μητρο­πο­λεως.

Η ανταπόκριση των Ιερών Μονών συγκίνησε ποικιλοτρόπως και ωφέλη­σε πολλαπλώς τον πιστό λαό, ο οποίος αυτή την περίοδο ανα­ζη­τεί όχι μόνον οικονομικούς πόρους διά να επιβιώσει, αλλά κυρίως πνευ­μα­τικά στηρίγματα διά να αντιμετωπίσει τις ποικιλωνύμους καταιγίδες, οι οποίες χειμάζουν τις ψυχές.