«Οχι στη ευθανασία των ψυχικώς ασθενών»

Loading...


Την αντίθεσή της στο σχέδιο ευθανασίας των ψυχικών ασθενών εξέφρασε η Ορθόδοξος Επισκοπική Συνέλευση της Μπενελούξ που συνεδρίασε, ενώ παράλληλα τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης πλείστα άλλα θέματα.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρει:

Η Ορθόδοξος Επίσκοπική Συνέλευσις της Μπενελούξ (CEOB) συνήλθε διά δεκάτην τρίτην φοράν εις Βρυξέλλας, εις την έδραν της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, Avenue Charbo 71, την Τετάρτην 7 Ιουνίου 2017, υπό την προεδρίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρου (Οικουμενικόν Πατριαρχείον). Ήσαν επίσης παρόντες ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Σίμων (Πατριαρχείον Μόσχας), ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ. Μάρκος (Πατριαρχείον Ρουμανίας), ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ. Δοσίθεος (Πατριαρχείον Γεωργίας) και ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Μιχαήλ (Υπερόριος Ρωσική Εκκλησία – Πατριαρχείον Μόσχας).

Οι άρχιερείς ενημερώθησαν περί των συναντήσεων τας οποίας είχον οι θρησκευτικοί ηγέται του Βελγίου μετά του Βασιλέως του Βελγίου Φιλίππου και μετά του Πρωθυπουργού κ. Charles Michel και του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Koen Geens. Επίσης έγινεν ενημέρωσις περί της δημιουργίας μίας πλατφόρμας μονίμου διαλόγου μεταξύ των θρησκειών και της Ομοσπονδιακής Βελγικής Κυβερνήσεως καθώς και περί της υπογραφής μίας Χάρτας μεταξύ των θρησκειών και της Φλαμανδικής Κυβερνήσεως.

Οι αρχιερείς αντήλλαξαν απόψεις περί βελτιώσεως της κοινωνικής και γλωσσικής ενσωματώσεως των ορθοδόξων ενοριών εις τας τοπικάς κοινωνίας, περί των εξελίξεων γύρω από την διδασκαλίαν των θρησκευτικών, όπως επισης και περί του σχεδίου δημιουργίας ενός «ορθοδόξου σχολείου» εις τα πλαίσια της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών.

Διαβάστε εδώ:  Στη μεγάλη λιτανεία του Μπρυζ ο Μητροπολίτης Βελγίου (ΦΩΤΟ)

Οι επίσκοποι της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ επαναλαμβάνουν την θέσιν των περί σεβασμού της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας και αποδοκιμάζουν την πρακτικήν της ευθανασίας διά τους ψυχικώς ασθενείς. Υπ’αυτήν την έννοιαν εκφράζουν την στήριξίν των εις την πρόσφατον δήλωσιν των ρωμαιοκαθολικών επισκόπων του Βελγίου διά της οποίας ούτοι καλούν εις αυτοσυγκράτησιν και συνέχισιν του διαλόγου σχετικώς με την ευθανασίαν των ψυχικώς νοσούντων.

Όπως συνέβη και με τας άλλας θρησκευτικάς κοινότητας εις την Ολλανδίαν, οι αρχιερείς ενέκριναν και υπέγραψαν μίαν απόφασιν διά της οποίας δημιουργείται μία μόνιμος επιτροπή διά την κατάλληλον στήριξιν πιθανών θυμάτων σεξουαλικής κακοποιήσεως και των οικογενειών των.
Οι αρχιερείς επληροφορήθησαν περί της ζωής και των δραστηριοτήτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την Ολλανδίαν και αντήλλαξαν χρησίμους πληροφορίας σχετικώς με την δραστηριότητα των διαφόρων ορθοδόξων παρουσιών στην Μπενελουξ.

Τέλος, οι ιεράρχαι εξέφρασαν το σχέδιον όπως πραγματοποιήσουν μίαν προσκυνηματικήν εκδρομήν εις το Άγιον Ορος εις τας αρχάς του 2018. Επίσης άπεφάσισαν όπως διοργανώσουν ένα Συνέδριον διά τους ορθοδόξους της Μπενελούξ κατά το φθινόπωρον του 2018.

Η επόμενη συνεδρίασις της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ καθωρίσθη να γίνη την 14ην Νοεμβρίου 2017.

Η Επισκοπική Συνέλευσις αύτη εδημιουργήθη κατόπιν ληφθείσης αποφάσεως της 4ης Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως, συγκληθείσης εις Chambésy (Γενεύη) τον Ιούνιον του 2009.tilegrafima.gr