Νέες διευκρινήσεις του Κυθήρων για την Ιεραρχία

Loading...


Μετά τις ποικίλες αντιδράσεις που προκάλεσε η προ ημερών δήλωση του για όσα έγιναν στην για το ουκρανικό, ο Ιεράρχης επανέρχεται και δίδει διευκρινήσεις.

Η νέα δήλωση αναφέρει:

Βαθυσεβάστως προάγομαι, εξ αφορμής της χθεσινής διευκρινιστικής ανακοινώσεως της Ιεράς ημών Συνόδου, δημοσιευθείσης εις απάντησιν των δηλώσεών μου διά την εν τη Εκτάκτω Συγκλήσει της Σεπτής Ιεραρχίας (12-10-2019) γενομένην Συνεδρίασιν περί του Ουκρανικού «Αυτοκεφάλου», να αναφέρω τα εξής:

• Απόφασις, κατά τα ισχύοντα εις την εκκλησιαστικήν και την πολιτειακήν νομοθεσίαν, λαμβάνεται μετά την εισήγησιν του ορισθέντος εισηγητού (και εν προκειμένω του Μακ. Προέδρου), την επ’ αυτής διεξοδικήν συζήτησιν και την επακολουθούσαν ψηφοφορίαν (φανεράν, μυστικήν ή δι’ ανατάσεως της χειρός).

Μη γενομένης ψηφοφορίας καθ’ ένα εκ των ως άνω τριών τρόπων, την οποίαν ευτόνως εζήτησε ο Σεβ. Αδελφός Μητροπολίτης Καισαριανής κ.Δανιήλ (και επεσήμανε την έλλειψίν της εις συνέντευξίν του ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας κ.Νικόλαος), και προφανώς εξέφρασε την βούλησιν εμού και άλλων Σεβ. Αδελφών, ειπών μετά παρρησίας: εάν θέλετε απόφασιν θα πρέπει να γίνη ψηφοφορία, και μάλιστα φανερή, με ποίον τρόπον δύναται να αποκρυσταλλωθή με ακρίβεια μία απόφασις, όταν έχωμεν ένα πλήθος επτά και πλέον δεκάδων ανθρώπων; και

• Με αυτή την διαδικασία λαμβάνεται και αποτυπώνεται παγκοίνως μία απόφασις, και δη επί ενός τόσον σοβαρού, κρισίμου και φλέγοντος ζητήματος.

Ετηρήθη μήπως η προβλεπομένη τοιαύτη διαδικασία, όσον αφορά εις το τρίτον μέρος της, και δεν υπέπεσεν εις την αντίληψίν μου;

Εις το Δελτίον Τύπου (το οποίον ειρήσθω εν παρόδω ανεγνώσθη υπό του αρχαιοτέρου της Επιτροπής Τύπου Σεβ. Ναυπάκτου κ.Ιεροθέου μετά το «Δι’ ευχών», το οποίον είπε ο Μακαριώτατος Πρόεδρος -έπειτα από την λήξιν της Συνεδρίας- και ενώ αρκετοί Σεβ. Σύνεδροι είχαν αναχωρήσει) δεν λαμβάνονται αι αποφάσεις, αλλά ανακοινώνονται και επιφέρονται διορθώσεις τινες επ’ αυτών ως προς την έκφρασιν και διατύπωσίν των.

Διαβάστε εδώ:  Κυθήρων Σεραφείμ "Δεν αποδόθηκε επακριβώς ό,τι έγινε στην Ιεραρχία για το ουκρανικό"

Διά τον άγιον Αδελφόν, Σεβ. Μητροπολίτην Παροναξίας κ.Καλλίνικον, οφείλω την ακόλουθη εξήγησι και διευκρίνισι: Δέχομαι την πληροφορία του Σεβασμιωτάτου ότι «ουδέποτε εζήτησε (από την Ι. Σύνοδον) να εξουσιοδοτήση εμέ ή άλλον Σεβασμιώτατον Άγιον Αδελφόν διά την Συνεδρίασιν της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος το Σάββατον 12-10-2019».

Πρόκειται μάλλον για δική μου παρανόησι, όταν κάποια στιγμή, συνεδριαζούσης της Ιεραρχίας μας, με επληροφόρησε ότι θα λείπη από την Έκτακτη Σύγκλησι της Ιεραρχίας διά το Επιστημονικό Συνέδριο της Πάρου και εγώ εξέφρασα την λύπην μου διά την απουσία του από μία τόσο κρίσιμη Συνεδρία της Ι.Σ.Ι.

Τότε, συγκρατώ στη μνήμη μου ότι μου είπε: Θα σας εξουσιοδοτούσα για την εκπροσώπησι μου, αλλά αυτό δεν γίνεται δεκτό.

Και ενώ ο άγιος Παροναξίας εννοούσε, όπως εκ των υστέρων κατενόησα, ότι δεν προβλέπεται αυτό από τον νόμο, εγώ εκείνη την βιαστική στιγμή, σκέφθηκα ότι ενδεχομένως ερώτησε την Αρχιγραμματεία και έλαβε αρνητική απάντησι.

Αυτό, όμως, είναι μία λεπτομέρεια. Το βασικό της υποθέσεως είναι ότι ο Σεβασμιώτατος έχει συναίσθησι της κρισιμότητος και της δυσχερείας του Ουκρανικού ζητήματος.

Αυτά για την αποκατάστασι της αληθείας και την διασφάλισι της Αρχιερατικής αξιοπιστίας και αξιοπρεπείας μας. Όμως, αυτές τις κρίσιμες και ανήσυχες ημέρες δεν θα έπρεπε να ασχολούμεθα με εξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Γονυπετείς και προσευχόμενοι μετά δακρύων, εν αγωνία πολλή, θα έδει να ικετεύωμεν εκτενώς τον Πανοικτίρμονα Κύριο και Θεό μας να ειρηνεύση και κατηρεμήση τους Ορθοδόξους λαούς της Ρωσίας και της Ουκρανίας, οι οποίοι, κατά τις πληροφορίες μας, είναι ανάστατοι, πληροφορηθέντες τα όσα έλαβαν χώραν κατά την ιστορικήν πλέον Συνεδρίαν της Ι.Σ.Ι. (12-10-2019).

Διά του λόγου το αληθές ιδείτε παρακαλώ, ενδεικτικώς, την εναγώνια και συγκλονιστική διαμαρτυρία προς ημάς τους Σεβ. Συνέδρους της Εκκλησίας της Ελλάδος του Μητροπολίτου Ζαπορόζιε Λουκά της Κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας («Ρομφαία» 14/10), που χαρακτηρίζει ούτε λίγο, ούτε πολύ «προδοσία την απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί στα λόγια και τις ενέργειές μας, όσο ποτέ άλλοτε, γιατί μία «σπίθα» είναι ικανή να ανατινάξη ολόκληρη «πυριτιδαποθήκη». Ευσεβάστως.tilegrafima.gr