Επιστολή του Κυθήρων Σεραφείμ προς τον υπουργό Παιδείας

Loading...


Σε επιστολή του ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ προς τον Υπουργό Παιδείας κάνει εκτενή αναφορά στα Πιλοτικά Προγράμματα του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Στην επιστολή του αναφέρει: 

Υπουργέ μου,

Επανελθών από το 25νθημερο ταξίδι μου εις την Αυστραλίαν, όπου ένας άλλος – νέος κόσμος ζη, κινείται και αναπτύσσεται, θεωρώ χρήσιμο και επιβεβλημένο, εν όψει των όσων τεκταίνονται δια το μάθημα των Θρησκευτικών, τις μηδενικές προσλήψεις Θεολόγων καθηγητών κατά το τρέχον σχολικόν έτος, και τον επιχειρούμενο από σκοτεινές δυνάμεις αποχρωματισμό της παιδείας από τις ελληνοχριστιανικές μας παραδόσεις, να καταθέσω με βαθύτατο πόνο ψυχής τα κάτωθι λίαν θετικά δεδομένα της Αυστραλιανής ηπείρου, σχετικά με τα ανωτέρω, εν τιμή πολλή, προς το πρόσωπον σας, και να εκλιπαρήσω Υμάς, τον καθ’ ύλην αρμόδιον Υπουργόν, τον εξοχώτατον Πρωθυπουργόν της Χωράς µας κ. Αντώνιον Σαμαράν και την Κυβέρνησιν του Κρατους µας, να παρέμβητε δυναμικά την ύστατην αυτήν ώραν, ενώ ευρισκόμεθα εις το χείλος του κρημνού δια την αποτροπήν επαπειλούμενης εθνικής συμφοράς.

Παρακαλώ λοιπόν, θερμότατα την ευγένειαν και εξοχότητα σας να επιστήσετε την προσοχήν σας εις τα ακολούθα:

1. Εις την Αυστραλίαν, που δεν είναι αμιγώς Ορθόδοξη Χωρά, ούτε η Ορθοδοξία είναι επίσημη θρησκεία του κράτους, η παιδεία είναι αρκούντως αναβαθμισμένη. Η ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας έχει Θεολογική Σχολή, Κολλέγια και Σχολεία όλων των βαθμίδων, λειτουργούντα υπό την ευθύνην της Ελληνορθόδοξου Αρχιεπισκοπής της Αυστραλίας και επιχορηγούνται από το Κράτος. Το μάθημα των Θρησκευτικών, όχι μονό εις τα Σχολεία της Εκκλησίας, αλλά και εις όλα τα Σχολεία της Αυστραλιανής ηπείρου γίνεται από Θεολόγους, τους οποίους προτείνει η ιερά Αρχιεπισκοπή και με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κάτι παρόμοιο γίνεται και με τα άλλα δόγματα και τις ανεγνωρισμένες θρησκείες του Κράτους.

2. Μας εδόθη η ευκαιρία να επισκεφθούμε την Θεολογική Σχολη, ένα Κολλέγιο και αρκετά Σχολεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και εμείναμε έκθαμβοι από το ήθος, την κοσμία αναστροφή, την ευπρεπή ενδυμασία και την αφοσίωσι των μαθητών και μαθητριών στο μορφωτικό αντικείμενο τους. Διεπιστώσαμε ακόμη και τον εθνικό – ελληνικό παλμό των ελληνοπαίδων. Υπάρχουν και τα Σαββατιάτικα Σχολεία της Εκκλησίας δια την εκμάθησι της ελληνικής γλώσσης και των ελληνοχριστιανικών παραδόσεων. Μια «Χριστιανική Εστία» δια παιδιά, νέους και ωρίμους, τροφοδοτεί με την ευλογία του Σεβ. Αρχιεπίσκοπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού όλες τις ενορίες της Ι.Αρχιεπισκοπής με Κατηχητές και Κατηχήτριες.

3. Εις την ήπειρον της Αυστραλίας επιδοτείται η γέννησις ενός νέου παιδιού. Ένας πατέρας με τρία παιδιά, έστω και εάν είναι άνεργος, ζη άνετα με την οικογένεια του, διότι στηρίζεται από το Κράτος. Εδώ δυστυχώς, εις την Ορθόδοξη Ελληνική πατρίδα, την Μητέρα των φώτων και του πολιτισμού έχουν περικοπή τα οικογενειακά επιδόματα και, ατυχώς – ατυχέστατα, οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει υποχρεωτικά να καταβάλλουν ετήσιο «χαράτσι» -κεφαλικό φόρο;- δια το κάθε τους παιδί,και

4. Εις την Αυστραλίαν υπάρχουν νομοί, που απαρεγκλίτως τηρούνται από όλους. Και ο Πρωθυπουργός της Χωράς θα πλήρωση, εκεί το ίδιο πρόστιμο, εάν υπερβή, το όριο ταχύτητος και εάν ο συνοδηγός ή ένας εκ των λοιπών επιβατών του αυτοκινήτου του δεν φορεί την ζώνη ασφαλείας. ?ι’ αυτόν τον λογον και η διακίνησις των αυτοκίνητων διενεργείται σε ένα ειρηνικό και πολιτισμένο κλίμα. Και οι κ.κ. εκπαιδευτικοί, εάν εντός ή εκτός του Σχολείου παραβούν την κείμενην νομοθεσίαν έχουν αδιακρίτως τας νομίμους συνεπείας.

Υπουργέ μου,

Σας εκούρασα και σας ζητώ συγγνώμην δια την όχλησιν αυτήν. Όμως, αντιλαμβάνεσθε ποσόν καταπονείται και συνθλίβεται η Αρχιερατική μου ψυχή, όταν διαπιστούται η θλιβερά πραγματικότης: «εξ Ελλάδος το φως και εις την Ελλάδα … το σκότος;».

Η σοβαρή οικονομική κρίσις, η οποία ταλανίζει την Ελλάδα μας και ολόκληρο
τον κόσμο και είναι, ως γνωστόν, απότοκος της βαθειάς ηθικής και πνευματικής κρίσεως του κόσμου, οπωσδήποτε σας απορροφά και σας καταπονεί υπερβαλλόντως, όπως όλους ημάς. Ουαί και αλλοίμονον, όμως, Εξοχώτατε, εάν αυτά τα δυσχερή και δυσβάστακτα προβλήματα δεν τα αντιμετωπίζωμεν με τον Θεόν και με την δύναμι του Τρισαγίου Θεου. Ουαί και αλλοίμονον, εάν οι αρμόδιοι και επαΐοντες δια την διακυβέρνησιν και χειραγώγησιν του ορθοδόξου Γένους µας, αφήσωμεν και επιτρέψωμεν εις τους εχθρούς της ορθοδόξου πίστεως και της πατρίδος µας, εσωτερικούς και εξωτερικούς, επωνύμους και ανωνύμους, να ανοίξουν «τον ασκόν του Αιόλου».

Εάν δεν παρεμποδισθούν εγκαίρως, θα επιτελέσουν το καταλυτικόν, ψυχοφθόρον και ανόσιον έργον της καταλύσεως και της καταργήσεως των πάντων.

Συγκεκριμενως, Υπουργέ μου, να προσεχθούν τα Σχολεία όλων των βαθμίδων από τους φοβερούς επίβουλους της ηθικής τάξεως, της γνωσιολογικής, αλλά και της ηθικής και πνευματικής προόδου και αναπτύξεως των παιδιών µας. Προστατεύσατε και περιφρουρήσατε το μάθημα των Θρησκευτικών και τους θεολόγους Καθηγητάς µας. Περιθριγκώσατε, ακόμη, την διδακτέαν ύλην των θρησκευτικών μαθημάτων, τα οποία πρέπει να διατηρήσουν τον κατηχητικόν και ομολογιακόν τους χαρακτήρα και όχι να μετατραπούν εις στεγνό θρησκειολογικό – γνωσιολογικό μάθημα, που θα το διδάσκουν και μη θεολόγοι.
Παρεμποδίσατε και ανακόψατε την ορμήν νεωτεριστών θεολόγων, παρεσυρμένων από το πνεύμα του Οικουµενισµού, της παγκοσμιοποιήσεως, της «µεταπατερικής» θεολογίας, καθώς επίσης και της «μετανεωτερικότητας», οι οποίοι είναι θεολογικά και εκκλησιολογικά ανερμάτιστοι και με τα «πιλοτικά τους προγράμματα», που ήδη εφαρμόζονται σε επιλεκτικά σχολεία αποπροσανατολίζουν τα παιδιά μας από την ορθόδοξη πνευματικότητα, καθώς παρεισφρύουν εις το υλικό, που προσφέρουν εις την µαθητιώσαν νεολαίαν, και σοβαρά δογματικά λάθη.

Εις τα εγχειρίδια αυτά διδασκαλίας των θρησκευτικών μαθημάτων να έχη τον πρώτον και κύριον λόγον η αρμοδία Συνοδική Επιτροπή και εν τέλει η Ιερά Συνοδος.
Περαίνων την μακράν ταύτην επιστολήν µου, Υπουργέ μου, σας παρακαλώ εκ βαθέων να εφαρμόζωνται οι σχετικοί νομοί και να μη δίδεται η ευκαιρία εις τους καιροσκόπους και αθεόφοβους να παραπλανούν την μαθητιώσα και σπουδάζουσα νεολαία της πατρίδος µας, ούτε να γκρεµίζουν ασυστόλως και αδιαφόρως τις ελληνοχριστιανικές μας παραδόσεις.
Ο κίνδυνος είναι εντός των τειχών.

Με εξαίρετη τιμή και ευχές

Ο Μητροπολίτης

Κυθήρων Σεραφείµ